ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
2 ทัศนีย์ ญาณะ 5
3 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
4 ไม่มีข้อมูล 4
5 พฤกษา บุกบุญ 3
6 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
7 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
8 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
9 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
10 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
11 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
12 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
13 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
14 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
15 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
16 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
17 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
18 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
19 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
20 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
21 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
22 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
23 สิรินาฏ นิภาพร 1
24 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
25 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
27 มุกดา สำนวนกลาง 1
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
29 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
30 สงครามชัย ลีทองดี 1
31 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
32 กันยา บุญธรรม 1
33 กฤษณา คำมูล 1
34 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
35 อังสุมาลี ผลภาค 1
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
37 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
38 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
39 อาณัติ วรรณศรี 1
40 รัชนี สรรเสริญ 1
41 พัฒนาวิไล อินใหม 1
42 วัชริน สินธวานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 2