ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
2 ทัศนีย์ ญาณะ 5
3 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
4 ไม่มีข้อมูล 4
5 พฤกษา บุกบุญ 3
6 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
7 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
8 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
9 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
10 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
11 วัชริน สินธวานนท์ 1
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
13 อาณัติ วรรณศรี 1
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
16 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
17 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
18 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
19 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
20 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
21 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
22 พัฒนาวิไล อินใหม 1
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
24 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
25 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
27 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
28 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
29 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
30 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
31 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
32 สิรินาฏ นิภาพร 1
33 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
34 กันยา บุญธรรม 1
35 กฤษณา คำมูล 1
36 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
37 อังสุมาลี ผลภาค 1
38 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
39 มุกดา สำนวนกลาง 1
40 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
41 สงครามชัย ลีทองดี 1
42 รัชนี สรรเสริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 2