ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 6
2 ทัศนีย์ ญาณะ 5
3 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4
4 ไม่มีข้อมูล 4
5 พฤกษา บุกบุญ 3
6 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
8 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
9 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
10 รัชนี สรรเสริญ 1
11 อังสุมาลี ผลภาค 1
12 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
13 สงครามชัย ลีทองดี 1
14 มุกดา สำนวนกลาง 1
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
16 พัฒนาวิไล อินใหม 1
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
18 วัชริน สินธวานนท์ 1
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
20 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
21 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
22 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
25 อาณัติ วรรณศรี 1
26 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
27 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
28 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
29 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
30 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
31 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
32 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
33 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
34 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
35 สิรินาฏ นิภาพร 1
36 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
37 กันยา บุญธรรม 1
38 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
39 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
40 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
41 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
42 กฤษณา คำมูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 2