ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 7
2 ทัศนีย์ ญาณะ 7
3 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
4 ไม่มีข้อมูล 5
5 พฤกษา บุกบุญ 4
6 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
8 อาณัติ วรรณศรี 2
9 พัฒนาวิไล อินใหม 2
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
12 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
13 รัชนี สรรเสริญ 2
14 วัชริน สินธวานนท์ 2
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
16 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
17 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
18 อังสุมาลี ผลภาค 2
19 มุกดา สำนวนกลาง 2
20 สงครามชัย ลีทองดี 2
21 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
22 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
24 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
25 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
26 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
27 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
28 สิรินาฏ นิภาพร 1
29 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
30 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
31 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
32 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
33 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
34 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
35 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
36 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
37 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
38 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
39 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
40 กฤษณา คำมูล 1
41 กันยา บุญธรรม 1
42 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 543 7