ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 7
2 ทัศนีย์ ญาณะ 7
3 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
4 ไม่มีข้อมูล 5
5 พฤกษา บุกบุญ 4
6 ภัทระ แสนไชยสุริยา 3
7 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
8 รัชนี สรรเสริญ 2
9 อังสุมาลี ผลภาค 2
10 พัฒนาวิไล อินใหม 2
11 อาณัติ วรรณศรี 2
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
13 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
16 วัชริน สินธวานนท์ 2
17 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
18 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
19 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
20 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
22 มุกดา สำนวนกลาง 2
23 สงครามชัย ลีทองดี 2
24 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
25 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
26 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
27 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
28 กฤษณา คำมูล 1
29 สิรินาฏ นิภาพร 1
30 กันยา บุญธรรม 1
31 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
32 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
33 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
34 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
35 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
36 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
37 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
38 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
39 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
40 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
41 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
42 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 543 7