ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความเป็นมา หลักจริยธรรมการวิจัยในคน และ guidelines ต่างๆ
2 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของราษฎรเต็มขั้น
ปี พ.ศ. 2554
3 คำแนะนำแนวทางปฏิบัติ : ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทดสอบทางคลินิกของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ปี พ.ศ. 2553
4 การจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
ปี พ.ศ. 2552
5 แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
6 R2R : ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม
7 กฏนูเรมเบิร์ก
8 องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม
9 การศึกษาว่าด้วยมิติทั้ง 4 ของสุขภาพ
10 แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ. 2551
11 ชุดความรู้ที่สัมพันธ์กับมิติจิตวิญญาณ (Spiritual dimension) ที่เกี่ยวข้องกับทางสุขภาพ
12 สถานการณ์ปัจจุบันของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : การศึกษากลยุทธ์การคุ้มครองการวิจัยในกระทรวงสาธารณสุข
13 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ
14 ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ
15 การทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : การศึกษากลไกการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ในกระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง)
16 แนวทางการดำเนินการจัดตั้งและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลและความปลอดภัยหรือดีเอสเอ็มบี
ปี พ.ศ. 2550
17 International Guideline on Research Ethics