ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สดศรี เนียมเปรม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สดศรี เนียบเปรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุศล เอี่ยมทรัพย์ 19
2 เดชา บุญมลิซ้อน 14
3 ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 11
4 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 11
5 วีรยุทธ พรหมจันทร์ 4
6 อนวัช สุวรรณกุล 4
7 คนึงนิจ บุศราคำ 4
8 วิสะนี เหนือเมฆิน 4
9 ชนะ ปรีชามานิตกุล 4
10 สุภาวดี บัวบาน 4
11 เรวดี มีสัตย์ 4
12 กุลนที เลาหะกุล 4
13 สรวิศ แจ่มจำรูญ 3
14 ชนะ พรหมทอง 3
15 พัทธมน ดวงตา 3
16 ณัฐพล อาษา 3
17 สุภาวดี ชนะพาล 3
18 มนฑิณี กมลธรรม 3
19 ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ 2
20 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี 2
21 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 2
22 สุพัตรา เปี่ยมวารี 2
23 ปนิดา บรรจงสินศิริ 2
24 ปุณณภา บุญยะภักดิ์ 2
25 อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ 1
26 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 1
27 ลาวัลย์ ชตานนท์ 1
28 ประพิมพรรณ จันทร์แก้ว 1
29 พัทธมน ดวงตา และ ภุมรินทร์ ขันสัมฤทธิ์ 1
30 วรรณภา ชาติวงษ์ 1
31 รอ.ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
32 ฉันทรา พูนศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2555 1
4 2552 2
5 2551 5
6 2548 2
7 2547 1
8 2537 2
9 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การคัดเลือกสมุนไพรและพัฒนาขบวนการสกัดเพื่อให้ได้ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สูง
ปี พ.ศ. 2557
2 การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร
3 ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร
4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำลองกองพร้อมดิ่ม และแยมผลไม้ สู่พื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำลองกองพร้อมดื่มสู่พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
6 วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลองกองเพื่อการส่งออกและการแปรรูป
8 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฝรั่งแช่บ๊วยด้วยเทคนิคแช่อิ่มภายใต้ระบบสูญญากาศ
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตฝรั่งแช่บ๊วยด้วยเทคนิคแช่อิ่มภายใต้ระบบสูญญากาศ
10 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสดเพื่อการส่งออก
11 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อทดแทนการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในอุตสาหกรรมการส่งออกลำไยและลิ้นจี่
12 การจำแนกและคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ควบคุมโรคเน่าของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
13 การพัฒนาสารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง มังคุด
ปี พ.ศ. 2548
14 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และการรักษาสีผิวของลิ้นจี่
15 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของพืชพันธุ์ยักษ์ ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมี ของพืชพันธุ์ยักษ์ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2537
17 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของน้ำมะนาว แช่เยือกแข็ง
18 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของน้ำมะนาวแช่เยือกแข็ง