ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สดศรี เนียมเปรม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สดศรี เนียบเปรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กุศล เอี่ยมทรัพย์ 19
2 เดชา บุญมลิซ้อน 14
3 ธัญวรัตน์ กาจสงคราม 11
4 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 11
5 วีรยุทธ พรหมจันทร์ 4
6 อนวัช สุวรรณกุล 4
7 คนึงนิจ บุศราคำ 4
8 วิสะนี เหนือเมฆิน 4
9 ชนะ ปรีชามานิตกุล 4
10 สุภาวดี บัวบาน 4
11 เรวดี มีสัตย์ 4
12 กุลนที เลาหะกุล 4
13 สุภาวดี ชนะพาล 3
14 มนฑิณี กมลธรรม 3
15 ชนะ พรหมทอง 3
16 สรวิศ แจ่มจำรูญ 3
17 ณัฐพล อาษา 3
18 พัทธมน ดวงตา 3
19 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 2
20 ศิริพงษ์ พัฒนวิบูลย์ 2
21 สุพัตรา เปี่ยมวารี 2
22 ปนิดา บรรจงสินศิริ 2
23 ปุณณภา บุญยะภักดิ์ 2
24 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี 2
25 ประพิมพรรณ จันทร์แก้ว 1
26 วรรณภา ชาติวงษ์ 1
27 อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ 1
28 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 1
29 ฉันทรา พูนศิริ 1
30 รอ.ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
31 พัทธมน ดวงตา และ ภุมรินทร์ ขันสัมฤทธิ์ 1
32 ลาวัลย์ ชตานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2555 1
4 2548 1
5 2537 2
6 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การคัดเลือกสมุนไพรและพัฒนาขบวนการสกัดเพื่อให้ได้ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่สูง
ปี พ.ศ. 2557
2 การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร
3 ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชสมุนไพร
4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำลองกองพร้อมดิ่ม และแยมผลไม้ สู่พื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำลองกองพร้อมดื่มสู่พื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2555
6 วิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดสมุนไพร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ด
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของพืชพันธุ์ยักษ์ ภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2537
8 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของน้ำมะนาว แช่เยือกแข็ง
9 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของน้ำมะนาวแช่เยือกแข็ง