ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงัด อุทรานันท์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 ชัยพร วิชชาวุธ 2
3 ไพจิตร กลิ่นเกษร 1
4 ไพจิตร ดิสเสถียร 1
5 อรอนงค์ อิงคะสุวณิชย์ 1
6 ทิศนา แขมมณี 1
7 บุญธรรม พุทธิวงศ์ 1
8 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
9 สมจินตนา กิจการ 1
10 วนิดา วุฒิเสถียร 1
11 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 1
12 เรวดี ปัญจะโรทัย 1
13 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
14 กันตยา เพิ่มผล 1
15 ประนอม โอทกานนท์ 1
16 สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์ 1
17 วรวุฒิ วชิรกิจโกศล 1
18 กรรณิการ์ อูปเงิน 1
19 จำนงค์ คำภาสัน 1
20 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 1
21 เมตตา นพประดิษฐ์ 1
22 โชคดี ศักดิ์สวัสดิ์ 1
23 จินดา จำเพียร 1
24 ชำนิ มีเพียร 1
25 ศีลพงษ์ วิชิต 1
26 จุฑามาศ ใจนักรบ 1
27 สถิตย์ เกษมทะเล 1
28 เสาวภา เชาวน์ชลากร 1
29 ณรงค์ ธรรมคุณ 1
30 กษมา สารสมุทร 1
31 ทิพานี สมบัติ 1
32 วัลยา เศรษฐเลาห์ 1
33 ณัฐกานต์ จันทร์ศรีทอง 1
34 วาสนา ยศปัญญา 1
35 ไพศาล สิทธิเลิศ 1
36 วรรณพร วิเชียรวงษ์ 1
37 บุญเจือ ทองประหวั่น 1
38 ชวลี พึ่งแสงสี 1
39 สมาน ฟูแสง 1
40 สร้อยทอง ศิริมงคล 1
41 รัตนา ศิรินาม 1
42 เจริญ จิตวารินทร์ 1
43 วันเพ็ญ เกตุสกุล 1
44 ไกร ไทยกล้า 1
45 ทัศนา หิรัญภัทร์ 1
46 สุดสวาท พลานันทกุลธร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2535 1
2 2534 1
3 2532 5
4 2531 5
5 2530 7
6 2529 5
7 2528 3
8 2527 5
9 2526 3
10 2525 3
11 2524 6
12 2521 1
13 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
2 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
3 การศึกษาความรู้และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
4 การศึกษางานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย เล่ม 1
5 การศึกษางานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย เล่ม 2
6 การนำเสนอแผนงานการพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
7 การพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก เพื่อการเรียนรู้แนวคิดและฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
8 การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขาจังหวัดตาก
9 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศานวิชาการ ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึาษา ในภาคใต้
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของคณะผู้ดำเนินงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียน กับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
11 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
12 สมรรถภาพที่จำเป็นในการนิเทศการศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
13 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
14 การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย
15 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขตการศึกษา 12
16 การใช้หลักสูตรการสื่อสารและการโฆษณาระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู
17 การศึกษาสภาพการใช้เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ของครูประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
18 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9
19 การใช้หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2529
20 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาคหกรรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาที่ 2
21 การศึกษาระบบการใช้หลักสูตรประถมศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
22 การติดตามผลมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2517 ถึง2527 สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 การศึกษาความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเทศบาล
24 ความต้องการทางด้านการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครูโรงเรียน ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
25 ความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและครูประถมศึกษา เกี่ยวกับวิธีการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
26 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคกลาง
27 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2527
28 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
29 การวิเคราะห์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับการปลูกฝังจริยธรรม
30 สมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
31 การวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ
32 พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
33 การวิเคราะห์แผนการสอนกลุ่มำการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ห้า และ หก ของเขตการศึกษา 5
34 ขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
35 การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2525
36 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษา
37 รูปแบบการจัดฝึกสอนของวิทยาลัยครูในภาคเหนือ
38 การจัดการนิเทศภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
39 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
40 การสร้างเกณฑ์ประเมินคุณภาพนักเรียนเตรียมทหาร
41 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
42 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดแพร่
43 การสร้างแบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครู
44 สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการในวิทยาลัยครูเชียงราย
ปี พ.ศ. 2521
45 การคาดคะแนความต้องการครูในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
46 การศึกษางานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย เล่ม 1
47 การศึกษางานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย เล่ม 2
48 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย
49 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย