ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงัด อุทรานันท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 16
2 ชัยพร วิชชาวุธ 2
3 วัลยา เศรษฐเลาห์ 1
4 ณัฐกานต์ จันทร์ศรีทอง 1
5 วรวุฒิ วชิรกิจโกศล 1
6 ทิพานี สมบัติ 1
7 วาสนา ยศปัญญา 1
8 ประนอม โอทกานนท์ 1
9 กรรณิการ์ อูปเงิน 1
10 กันตยา เพิ่มผล 1
11 กษมา สารสมุทร 1
12 สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์ 1
13 สถิตย์ เกษมทะเล 1
14 ไกร ไทยกล้า 1
15 ทัศนา หิรัญภัทร์ 1
16 เจริญ จิตวารินทร์ 1
17 รัตนา ศิรินาม 1
18 วันเพ็ญ เกตุสกุล 1
19 วรรณพร วิเชียรวงษ์ 1
20 จำนงค์ คำภาสัน 1
21 เสาวภา เชาวน์ชลากร 1
22 ณรงค์ ธรรมคุณ 1
23 ไพศาล สิทธิเลิศ 1
24 จุฑามาศ ใจนักรบ 1
25 โชคดี ศักดิ์สวัสดิ์ 1
26 สุดสวาท พลานันทกุลธร 1
27 วินิตา สุทธิสมบูรณ์ 1
28 สมจินตนา กิจการ 1
29 วนิดา วุฒิเสถียร 1
30 ศีลพงษ์ วิชิต 1
31 สร้อยทอง ศิริมงคล 1
32 บุญเจือ ทองประหวั่น 1
33 ชวลี พึ่งแสงสี 1
34 สมาน ฟูแสง 1
35 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
36 เรวดี ปัญจะโรทัย 1
37 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 1
38 ชำนิ มีเพียร 1
39 เพียงใจ ศุขโรจน์ 1
40 เมตตา นพประดิษฐ์ 1
41 ทิศนา แขมมณี 1
42 บุญธรรม พุทธิวงศ์ 1
43 อรอนงค์ อิงคะสุวณิชย์ 1
44 ไพจิตร กลิ่นเกษร 1
45 ไพจิตร ดิสเสถียร 1
46 จินดา จำเพียร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2532 3
2 2531 5
3 2530 7
4 2529 5
5 2528 3
6 2527 5
7 2526 3
8 2525 3
9 2524 6
10 2521 1
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2532
1 การศึกษาความรู้และเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
2 การนำเสนอแผนงานการพัฒนาคณาจารย์ในสถาบันพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
3 การพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก เพื่อการเรียนรู้แนวคิดและฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2531
4 การจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขาจังหวัดตาก
5 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศานวิชาการ ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึาษา ในภาคใต้
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของคณะผู้ดำเนินงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียน กับการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
7 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
8 สมรรถภาพที่จำเป็นในการนิเทศการศึกษาของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
9 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
10 การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย
11 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ ของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเขตการศึกษา 12
12 การใช้หลักสูตรการสื่อสารและการโฆษณาระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู
13 การศึกษาสภาพการใช้เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ของครูประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
14 เจตคติต่อการเป็นศึกษานิเทศก์ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 9
15 การใช้หลักสูตรวารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ระดับอนุปริญญา พุทธศักราช 2528 ในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2529
16 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ที่มีต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาคหกรรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาของกลุ่มสถานศึกษาที่ 2
17 การศึกษาระบบการใช้หลักสูตรประถมศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
18 การติดตามผลมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2517 ถึง2527 สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 การศึกษาความเข้าใจและเจตคติต่อการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเทศบาล
20 ความต้องการทางด้านการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครูโรงเรียน ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
21 ความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนและครูประถมศึกษา เกี่ยวกับวิธีการจัดการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
22 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคกลาง
23 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 4
ปี พ.ศ. 2527
24 การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี
25 การวิเคราะห์หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับการปลูกฝังจริยธรรม
26 สมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27 การวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์โรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ
28 พัฒนาการของหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2526
29 การวิเคราะห์แผนการสอนกลุ่มำการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ห้า และ หก ของเขตการศึกษา 5
30 ขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
31 การติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2525
32 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษา
33 รูปแบบการจัดฝึกสอนของวิทยาลัยครูในภาคเหนือ
34 การจัดการนิเทศภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
35 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอน ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย
36 การสร้างเกณฑ์ประเมินคุณภาพนักเรียนเตรียมทหาร
37 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพของอาจารย์นิเทศก์ ในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
38 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดแพร่
39 การสร้างแบบประเมินผลการฝึกสอนของนักศึกษาวิทยาลัยครู
40 สมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการในวิทยาลัยครูเชียงราย
ปี พ.ศ. 2521
41 การคาดคะแนความต้องการครูในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี