ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงัด ปัญญาพฤกษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช
2 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2550
3 พลวัตของดินและคุณภาพของผลผลิตข้าวหอมมะลิภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
4 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
5 การเพิ่มผลผลิตข้าวหอมอินทรีย์ที่ปลูกในดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการใช้วัสดุอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2548
6 การจัดการดินต่อความสามารถในการไว้ตอของอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
8 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็น แนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
9 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็น แนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
10 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
11 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
12 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็น แนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
13 การศึกษาสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อไรโซเบียมที่สร้างปมรากวัชพืช และไม้ยืนต้นตระกูลถั่วและเชื้อไรโซเบียมที่สร้างปมรากถั่วเศรษฐกิจ : การติดปมข้ามและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
ปี พ.ศ. 2544
14 การวินิจฉัยระดับไนโตรเจนในข้าวโดยใช้ Leaf Color Chart (LCC)
ปี พ.ศ. 2541
15 การศึกษาผลกระทบของปัจจัยภายนอกและปัจจัยทางชีว ภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเม็ดของโสนขน : วัชพืชตระกูลถั่วที่มี ศักยภาพเพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด