ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในเด็กโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบนของผู้ดูแล โดยไม่ปรึกษาแพทย์
2 ลักษณะของโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยาผ่าน Google ที่ขัดต่อกฎหมายอาหารและยา และนโยบายด้านโฆษณาของ Google
ปี พ.ศ. 2559
3 ผลของการสนับสนุนจากครอบครัวโดยเภสัชกรต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 การให้ความรู้โดยเภสัชกรร่วมกับการใช้ภาพถ่ายยาเฉพาะมื้อสำหรับผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
5 ลักษณะของหลักสูตรปริญญาโทที่เภสัชกรต้องการศึกษาต่อ: การวิจัยเชิงคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2558
6 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน
7 การประเมินการให้บริการและอันตรกิริยาของยาในร้านยา: การศึกษาโดยใช้ผู้ป่วยจำลองและการสัมภาษณ์
8 ปริมาตร รูปร่าง และมิติของช้อนตวงยาพลาสติกขนาด 5 มิลลิลิตร ในโรงพยาบาลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
9 ผลของการให้คำแนะนำโดยเภสัชกรร่วมกับการติดตามการรักษาทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน
ปี พ.ศ. 2556
10 การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทย
11 ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยวิธีของ Greenblatt ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย
12 การใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) เพื่อทำนายผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
13 ผลกระทบของโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุท้องถิ่นต่อความเข้าใจของผู้บริโภค
14 ผลกระทบของโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุท้องถิ่นต่อความเข้าใจของผู้บริโภค
ปี พ.ศ. 2554
15 การปรับการนำเสนอกรณีศึกษาของแบบวัดความไวต่อประเด็นจริยธรรมสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
16 รูปแบบและร้อยละ(%) ของโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็นยาโดยผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2553
17 การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ drug-induced electrolyte imbalance โดยใช้สัญญาณเตือนภัย (trigger alert method) และวิธีสืบค้นจากเวชระเบียน
18 สิทธิประโยชน์ด้านยาที่พึงประสงค์ของผู้ใช้สิทธิในระบบประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
19 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
ปี พ.ศ. 2548
20 ผลของคำเตือนต่อความเข้าใจผิดในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ LCH
21 การปรับปรุงแบบวัดความไวต่อจริยธรรมในนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาแบบวัดความรู้เรื่องการใช้ยารักษาตนเองของประชากรไทย
23 ลักษณะทางวิชาชีพและความไวต่อจริยธรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
24 ผลกระทบของการกล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพบนฉลากอาหาร
ปี พ.ศ. 2545
25 การวิเคราะห์งบการเงินของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
26 การทดสอบแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม
27 การปรับปรุงแบบวัดความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ฉบับภาษาไทย
28 การทดสอบทฤษฎี Elaboration Likelihood Model ในคนไทย: กรณีศึกษาจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2544
29 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยอายุรกรรมที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหาดใหญ่
30 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานร้านยาภาคใต้
ปี พ.ศ. 2543
31 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การใช้อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) เพื่อทำนายผลตอบแทนของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
33 การประเมินการให้บริการและอันตรกิริยาของยาในร้านยา: การศึกษาโดยใช้ผู้ป่วยจำลองและการสัมภาษณ์
34 ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยวิธีของ Greenblatt ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย
35 การสำรวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดของประชาชนไทย