ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงวนศรี เจริญเหรียญ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุในภาชนะปิดสนิท
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแช่เยือกแข็ง
4 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลของอัตราการแช่เยือกแข็งและการแช่เยือกแข็ง-ละลายน้ำแข็งซ้ำต่อเนื้อสัมผัสและสารประกอบเพกทินของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
6 การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2553
7 โครงการการพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนากระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กและเส้นใหญ่แบบใหม่
9 การพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย
10 การเปรียบเทียบคุณสมบัติของแป้งและสตาร์ชจากเมล็ดขนุนและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ซอสพริก
11 การปรับปรุงคุณภาพของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็งด้วยสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวเหนียว
12 ผลของการลดปริมาณน้ำบางส่วนด้วยวิธีการออสโมซิสและการเติมแคลเซียมต่อคุณภาพของแคนตาลูปแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2551
13 การปรับปรุงคุณภาพของเงาะแช่เยือกแข็งโดยวิธีออสโมดีไฮเดรชันด้วยน้ำตาลบางชนิด
ปี พ.ศ. 2550
14 การเร่งกระบวนการบ่มแผ่นแป้งก๋วยเตี๋ยวจันทร์ด้วยอุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2549
15 การแก้ปัญหาสีชมพูในน้ำมะพร้าวแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2547
16 การแช่เยือกแข็งสับประรดพันธุ์ตราดสีทองและปัตตาเวีย (ทุน IPUS)
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของปริมาณน้ำและน้ำตาลชนิดต่าง ๆ ต่อเจลาติไนเซซันและการคืนตัวของเจลสตราช์จากข้าว
ปี พ.ศ. 2535
18 การศึกษาการผลิตเพคตินและเยื่อใยที่รับประทานได้จากผลมะละกอที่เหลือหลังจากการกรีดยางทำปาเปน