ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงบทิพย์ พงศ์สถาบดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 การปรับปรุงสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนเมื่อแก็ส เชื้อเพลิงปนเปื้อนด้วยแก็สที่เป็นพิษต่อตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2548
2 ออกซิเดชันเชิงเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารประกอบอินทรีย์ในน้ำเสีย
3 การคัดแยกขยะพลาสติกผสมโดยประยุกต์วิธีโน้มถ่วงและซีเล็กทีฟโฟลเทชันในคอลัมน์แบบกึ่งต่อเนื่อง
4 การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนสีย้อมละลายน้ำได้ด้วยไคโตซานชนิดดัดแปร
5 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าโลหะผสมแพลทินัมสำหรับออกซิเจนรีดักชันในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
6 ออกซิเดชันแบบเลือกสรรของคาร์บอนมอนอกไซด์ในสายป้อนไฮโดรเจนบนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Ce-Fe-O
7 ออกซิเดชันแบบเลือกเกิดของคาร์บอนมอนอกไซด์ในแก๊สสังเคราะห์บนตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมกับทอง
8 การเตรียมเรซินไคโตซานสำหรับการขจัดไอออนโลหะหนักในน้ำเสีย
9 หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
10 ความต้องการกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2547
11 ผลของตัวรองรับต่อสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
12 ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อการขจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ ในกระแสเชื้อเพลิงของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
13 การขจัดน้ำมันเสถียรในอิมัลชัน ของน้ำเสียโดยอินดิวซ์แอร์โฟลเทชัน
14 การสังเคราะห์เอทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มเมล็ดในและเอทานอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาด่าง
15 การปรับปรุงสมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับขั้วแอโนดเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม ที่ทนทานคาร์บอนมอนอกไซด์
16 การขจัดไอออนทองแดงและแคดเมียมจากน้ำเสีย โดยการดูดซับบนไคโตซานรูปแบบต่างๆ
17 การขจัดไอออนทองแดงออกจากน้ำเสียโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์
18 ผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อการขจัดคาร์บอนมอนอกไซด์ ในกระแสเชื้อเพลิงของเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
19 ผลของขั้วไฟฟ้าแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยาต่อสมรรถนะการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน
20 ออกซิเดชันแบบเลือกสรรของคาร์บอนมอนอกไซด์ในสายป้อนไอโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม
21 การปรับปรุงสมรรถนะของตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับขั้วแอโนดเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม ที่ทนทานคาร์บอนมอนอกไซด์