ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 สุกัญญา ลีทองดี 5
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
4 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
7 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
8 สุพัตรา บัวที 3
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
11 ทัศนีย์ ญาณะ 2
12 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
13 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
14 อังสุมาลี ผลภาค 2
15 รัชนี สรรเสริญ 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
18 พัฒนาวิไล อินใหม 2
19 Swansea university 2
20 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
21 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
22 มุกดา สำนวนกลาง 2
23 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
24 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
26 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
27 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
28 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
29 David Hughes 2
30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
31 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
33 สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล 2
34 อาณัติ วรรณศรี 2
35 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
36 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
37 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
38 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
39 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
40 ครรชิต สุขนาค 2
41 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
42 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
43 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
44 ฐิติมา นวชินกุล 2
45 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
46 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
47 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
48 นักวิชาการอิสระ 2
49 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
50 หทัยชนก สุมาลี 2
51 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
52 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
53 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
54 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
55 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
56 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
57 วลัยพร พัชรนฤมล 2
58 ภูษิต ประคองสาย 2
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
60 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
61 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
62 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
63 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
64 นริศ สินศิริ 1
65 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
66 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
67 เรือน สมณะ 1
68 วราวุธ สุธีธร 1
69 นเรศ มีโส 1
70 ถวิล ชนะบุญ 1
71 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
72 ศรัณยู คำเมือง 1
73 รักฤดี สารธิมา 1
74 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
75 ปิยมาศ นานอก 1
76 บังอร กองอิ้ม 1
77 อนุชิตา มุ่งงาม 1
78 นงนิตย์ มรกต 1
79 จันทิมา พลพินิจ 1
80 วรรณา กาญจนมยูร 1
81 รพีพร ช่ำชอง 1
82 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
83 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
84 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
85 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
86 สุริทอง ศรีสะอาด 1
87 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
88 บรรจบ วันโน 1
89 ธวัชชัย ชมศิริ 1
90 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
91 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
92 สมชาย แก้ววังชัย 1
93 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
94 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
95 ดรุณี บุญชารี 1
96 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
97 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
98 ทองใบ บุษกร 1
99 เมธิน ผดุงกิจ 1
100 ชาติไทย แก้วทอง 1
101 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
102 วรากร สีโย 1
103 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
104 ชวลิต บุญปก 1
105 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
106 ศุภชัย สมัปปิโต 1
107 สุนันท์ สายกระสุน 1
108 วัลยา สุทธิขำ 1
109 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
110 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
111 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
112 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
113 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
114 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
115 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
116 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
117 วรรณภา บำรุงเขต 1
118 ปรีชา ประเทพา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis