ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
4 สุกัญญา ลีทองดี 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
8 สุพัตรา บัวที 3
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
11 มุกดา สำนวนกลาง 2
12 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
14 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
15 ทัศนีย์ ญาณะ 2
16 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
17 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
18 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
19 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
20 David Hughes 2
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
22 Swansea university 2
23 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
24 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
25 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
26 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
29 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
30 รัชนี สรรเสริญ 2
31 พัฒนาวิไล อินใหม 2
32 อาณัติ วรรณศรี 2
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
34 อังสุมาลี ผลภาค 2
35 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
36 นักวิชาการอิสระ 2
37 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
38 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
39 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
40 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
41 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
42 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
44 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
45 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
46 ฐิติมา นวชินกุล 2
47 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
48 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
49 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
50 ภูษิต ประคองสาย 2
51 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
52 ครรชิต สุขนาค 2
53 หทัยชนก สุมาลี 2
54 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
55 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
56 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
57 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
58 วลัยพร พัชรนฤมล 2
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
60 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
61 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
62 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
63 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
64 ศรัณยู คำเมือง 1
65 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
66 รพีพร ช่ำชอง 1
67 ปรีชา ประเทพา 1
68 นริศ สินศิริ 1
69 เรือน สมณะ 1
70 วราวุธ สุธีธร 1
71 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
72 ถวิล ชนะบุญ 1
73 รักฤดี สารธิมา 1
74 บังอร กองอิ้ม 1
75 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
76 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
77 อนุชิตา มุ่งงาม 1
78 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
79 จันทิมา พลพินิจ 1
80 นงนิตย์ มรกต 1
81 บรรจบ วันโน 1
82 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
83 ธวัชชัย ชมศิริ 1
84 นเรศ มีโส 1
85 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
86 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
87 สุริทอง ศรีสะอาด 1
88 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
89 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
90 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
91 ทองใบ บุษกร 1
92 สมชาย แก้ววังชัย 1
93 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
94 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
95 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
96 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
97 วรากร สีโย 1
98 วรรณา กาญจนมยูร 1
99 ปิยมาศ นานอก 1
100 ชาติไทย แก้วทอง 1
101 เมธิน ผดุงกิจ 1
102 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
103 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
104 ดรุณี บุญชารี 1
105 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
106 สงครามชัยย์ ลีทองดีศกุล 1
107 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
108 สุนันท์ สายกระสุน 1
109 วัลยา สุทธิขำ 1
110 ศุภชัย สมัปปิโต 1
111 วรรณภา บำรุงเขต 1
112 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
113 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
114 ชวลิต บุญปก 1
115 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
116 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
117 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
118 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis