ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
2 สุกัญญา ลีทองดี 5
3 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
4 สุพัตรา บัวที 3
5 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
6 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
8 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
11 ศุภชัย สมัปปิโต 1
12 สุนันท์ สายกระสุน 1
13 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
14 วรรณภา บำรุงเขต 1
15 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
16 วัลยา สุทธิขำ 1
17 เรือน สมณะ 1
18 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
19 วราวุธ สุธีธร 1
20 รพีพร ช่ำชอง 1
21 ปรีชา ประเทพา 1
22 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
23 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
24 รัชนี สรรเสริญ 1
25 ทัศนีย์ ญาณะ 1
26 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
27 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
28 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
29 มุกดา สำนวนกลาง 1
30 อังสุมาลี ผลภาค 1
31 ถวิล ชนะบุญ 1
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
33 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
34 อาณัติ วรรณศรี 1
35 พัฒนาวิไล อินใหม 1
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
37 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
38 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
39 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
40 บรรจบ วันโน 1
41 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
42 สุริทอง ศรีสะอาด 1
43 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
44 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
46 นงนิตย์ มรกต 1
47 บังอร กองอิ้ม 1
48 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 1
49 อนุชิตา มุ่งงาม 1
50 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
51 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
52 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
53 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
54 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
55 ศรัณยู คำเมือง 1
56 รักฤดี สารธิมา 1
57 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
58 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
59 ธวัชชัย ชมศิริ 1
60 นเรศ มีโส 1
61 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
62 นริศ สินศิริ 1
63 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
64 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
65 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
66 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
67 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
68 ทองใบ บุษกร 1
69 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
70 สมชาย แก้ววังชัย 1
71 นักวิชาการอิสระ 1
72 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
73 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
74 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
75 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
76 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
77 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
78 วรากร สีโย 1
79 วรรณา กาญจนมยูร 1
80 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
81 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
82 ปิยมาศ นานอก 1
83 จันทิมา พลพินิจ 1
84 ชาติไทย แก้วทอง 1
85 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
86 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
87 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
88 ฐิติมา นวชินกุล 1
89 เมธิน ผดุงกิจ 1
90 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
91 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
92 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
93 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
94 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
95 ภูษิต ประคองสาย 1
96 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
97 หทัยชนก สุมาลี 1
98 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
99 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
100 Swansea university 1
101 David Hughes 1
102 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
103 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
104 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
105 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
106 ครรชิต สุขนาค 1
107 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
108 ชวลิต บุญปก 1
109 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
110 ดรุณี บุญชารี 1
111 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
112 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
113 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
114 วลัยพร พัชรนฤมล 1
115 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
116 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
117 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 7
3 2554 5
4 2553 3
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
4 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
5 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
8 -
ปี พ.ศ. 2554
9 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
10 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
11 การประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
12 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
13 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
15 จับประเด็นสำคัญบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
16 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
17 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
18 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
19 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
20 -
ปี พ.ศ. 2549
21 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
22 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
23 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
24 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis