ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6
2 สุกัญญา ลีทองดี 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 5
4 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 4
6 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
7 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 4
8 สุพัตรา บัวที 3
9 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
11 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2
13 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
14 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
17 อังสุมาลี ผลภาค 2
18 สายศิริ ด่านวัฒนะ 2
19 รัชนี สรรเสริญ 2
20 พัฒนาวิไล อินใหม 2
21 อาณัติ วรรณศรี 2
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 2
23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
24 นักวิชาการอิสระ 2
25 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
26 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
27 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
28 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
29 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
30 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
31 ฐิติมา นวชินกุล 2
32 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
33 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
34 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
35 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
36 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
37 ภูษิต ประคองสาย 2
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
39 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
40 หทัยชนก สุมาลี 2
41 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
42 วลัยพร พัชรนฤมล 2
43 ทัศนีย์ ญาณะ 2
44 ครรชิต สุขนาค 2
45 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
46 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
47 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
48 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
49 มุกดา สำนวนกลาง 2
50 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
51 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
52 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 2
53 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
54 Swansea university 2
55 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 2
56 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
57 David Hughes 2
58 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
59 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
60 อนุชิตา มุ่งงาม 1
61 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
62 บังอร กองอิ้ม 1
63 นงนิตย์ มรกต 1
64 จันทิมา พลพินิจ 1
65 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
66 ธวัชชัย ชมศิริ 1
67 นเรศ มีโส 1
68 ปิยมาศ นานอก 1
69 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
70 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
71 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
72 สุริทอง ศรีสะอาด 1
73 บรรจบ วันโน 1
74 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
75 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
76 สมชาย แก้ววังชัย 1
77 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
78 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
79 ดรุณี บุญชารี 1
80 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
81 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
82 ทองใบ บุษกร 1
83 เมธิน ผดุงกิจ 1
84 ชาติไทย แก้วทอง 1
85 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
86 วรากร สีโย 1
87 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
88 วรรณา กาญจนมยูร 1
89 รพีพร ช่ำชอง 1
90 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
91 วรรณภา บำรุงเขต 1
92 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
93 สุนันท์ สายกระสุน 1
94 วัลยา สุทธิขำ 1
95 ศุภชัย สมัปปิโต 1
96 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
97 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
98 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
99 ชวลิต บุญปก 1
100 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
101 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
102 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
103 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
104 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
105 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
106 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
107 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
108 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
109 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
110 ศรัณยู คำเมือง 1
111 รักฤดี สารธิมา 1
112 เรือน สมณะ 1
113 ปรีชา ประเทพา 1
114 วราวุธ สุธีธร 1
115 ถวิล ชนะบุญ 1
116 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
117 นริศ สินศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 6
3 2554 3
4 2553 2
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
10 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
3 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
4 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
5 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 -
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
9 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
10 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
11 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
12 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
13 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
14 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
15 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
16 -
ปี พ.ศ. 2549
17 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
18 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
19 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
20 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis