ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุกัญญา ลีทองดี 5
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
4 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
5 สุพัตรา บัวที 3
6 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
9 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
11 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
12 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
13 วรากร สีโย 1
14 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
15 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
16 ทองใบ บุษกร 1
17 นักวิชาการอิสระ 1
18 ฐิติมา นวชินกุล 1
19 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
20 สมชาย แก้ววังชัย 1
21 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
22 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
23 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
24 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
25 นงนิตย์ มรกต 1
26 จันทิมา พลพินิจ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
28 บังอร กองอิ้ม 1
29 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 1
30 ปิยมาศ นานอก 1
31 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
32 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
33 ชาติไทย แก้วทอง 1
34 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
35 วรรณา กาญจนมยูร 1
36 เมธิน ผดุงกิจ 1
37 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
38 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
39 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
40 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
41 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
42 วลัยพร พัชรนฤมล 1
43 ภูษิต ประคองสาย 1
44 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
46 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
47 หทัยชนก สุมาลี 1
48 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
49 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
50 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
51 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
52 อนุชิตา มุ่งงาม 1
53 ดรุณี บุญชารี 1
54 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
55 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
56 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
57 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
58 ชวลิต บุญปก 1
59 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
60 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
61 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
62 ครรชิต สุขนาค 1
63 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
64 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
66 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
67 อาณัติ วรรณศรี 1
68 พัฒนาวิไล อินใหม 1
69 รัชนี สรรเสริญ 1
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
71 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
72 สุนันท์ สายกระสุน 1
73 ศุภชัย สมัปปิโต 1
74 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
75 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
76 วรรณภา บำรุงเขต 1
77 อังสุมาลี ผลภาค 1
78 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
79 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
80 Swansea university 1
81 David Hughes 1
82 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
83 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
84 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
85 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
86 ทัศนีย์ ญาณะ 1
87 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
88 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
89 มุกดา สำนวนกลาง 1
90 วัลยา สุทธิขำ 1
91 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
92 นเรศ มีโส 1
93 ธวัชชัย ชมศิริ 1
94 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
95 นริศ สินศิริ 1
96 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
97 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
98 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
99 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
100 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
101 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
102 บรรจบ วันโน 1
103 สุริทอง ศรีสะอาด 1
104 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
105 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
106 เรือน สมณะ 1
107 วราวุธ สุธีธร 1
108 รพีพร ช่ำชอง 1
109 ปรีชา ประเทพา 1
110 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
111 ถวิล ชนะบุญ 1
112 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
113 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
114 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
115 ศรัณยู คำเมือง 1
116 รักฤดี สารธิมา 1
117 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 7
3 2554 5
4 2553 3
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
4 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
5 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
8 -
ปี พ.ศ. 2554
9 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
10 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
11 การประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
12 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
13 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
15 จับประเด็นสำคัญบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
16 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
17 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
18 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
19 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
20 -
ปี พ.ศ. 2549
21 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
22 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
23 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
24 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis