ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สงครามชัย ลีทองดี
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Songkramchai Leethongdee
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุกัญญา ลีทองดี 5
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5
3 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 3
4 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
5 สุพัตรา บัวที 3
6 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 3
7 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
9 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 2
11 เมธิน ผดุงกิจ 1
12 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
13 ชาติไทย แก้วทอง 1
14 วรรณา กาญจนมยูร 1
15 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
16 ฐิติมา นวชินกุล 1
17 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
18 สายศิริ ด่านวัฒนะ 1
19 ทองใบ บุษกร 1
20 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
21 วรากร สีโย 1
22 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
23 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
24 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 1
25 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
26 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
27 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
28 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
29 บรรจบ วันโน 1
30 อนุชิตา มุ่งงาม 1
31 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
32 จันทิมา พลพินิจ 1
33 นงนิตย์ มรกต 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 1
35 บังอร กองอิ้ม 1
36 ปิยมาศ นานอก 1
37 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
38 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
39 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
40 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 1
41 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
42 ครรชิต สุขนาค 1
43 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
44 วลัยพร พัชรนฤมล 1
45 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
46 ภูษิต ประคองสาย 1
47 ศิราณี อินทรหนองไผ่ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
49 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
50 ชวลิต บุญปก 1
51 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
52 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
53 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
54 นักวิชาการอิสระ 1
55 สมชาย แก้ววังชัย 1
56 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
57 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
58 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
59 ดรุณี บุญชารี 1
60 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
61 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
62 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
63 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
64 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
65 ทัศนีย์ ญาณะ 1
66 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
67 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
68 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
69 มุกดา สำนวนกลาง 1
70 อังสุมาลี ผลภาค 1
71 รัชนี สรรเสริญ 1
72 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1
74 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 1
75 อาณัติ วรรณศรี 1
76 พัฒนาวิไล อินใหม 1
77 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 1
78 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
79 หทัยชนก สุมาลี 1
80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
81 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
82 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
84 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
85 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
86 Swansea university 1
87 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
88 David Hughes 1
89 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
90 สุธีรดา ฉิมน้อย 1
91 วรรณภา บำรุงเขต 1
92 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
93 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
94 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
95 ศรัณยู คำเมือง 1
96 รักฤดี สารธิมา 1
97 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
98 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
99 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
100 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
101 ธวัชชัย ชมศิริ 1
102 นเรศ มีโส 1
103 นริศ สินศิริ 1
104 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
105 ถวิล ชนะบุญ 1
106 ศุภชัย สมัปปิโต 1
107 วัลยา สุทธิขำ 1
108 สุนันท์ สายกระสุน 1
109 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
110 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
111 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
112 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
113 วราวุธ สุธีธร 1
114 เรือน สมณะ 1
115 รพีพร ช่ำชอง 1
116 ปรีชา ประเทพา 1
117 สุริทอง ศรีสะอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 7
3 2554 5
4 2553 3
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 2
8 2540 1
9 2536 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 The fertility rate following the superficial cervical artificial insemination with fixed time system after the induction of oestrus and ovulation in mixed bred goats
ปี พ.ศ. 2555
2 การประเมินแผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553-2555
3 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
4 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
5 The vaginal prostaglandin E (PGE) or hyaluronan (HA) base impregnated sponges did not alter the serum malondialdehyde concentration in Thai goat (Capra hircus) during oestrus
6 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
7 การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
8 -
ปี พ.ศ. 2554
9 การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
10 การศึกษาผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต่อการเสริมพลังอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน
11 การประเมินความก้าวหน้าและวิเคราะห์ผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
12 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
13 The expression of LHR mRNA was induced by the intracervical application of FSH or PGE1 analogue in the cervix of goats (Capra hircus) at the oestrus
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลของโปรแกรมการจัดการและการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล่นน่าอยู่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
15 จับประเด็นสำคัญบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
16 Expression of NMDA receptor in paraventricular nucleus after okra (Abelmoschus Esculentus Linn.) quercetin and rutin treated in DEX-induced stress mice
ปี พ.ศ. 2551
17 Using economic levers to change behaviour: The case of Thailand's universal coverage health care reforms
18 Effect of Mo Content on Behavior of Hardness during subcritical heat treatment of 16% and 26% Cr cast iron
ปี พ.ศ. 2550
19 The effect of intra-cervical LH and FSH on FSH-R mRNA expression in the cervix of the oestrous ewe
20 -
ปี พ.ศ. 2549
21 Relationship of opioid receptors with GABAergic neurons in the rat inferior colliculus
22 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
ปี พ.ศ. 2540
23 การพัฒนาคุณภาพบริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา
ปี พ.ศ. 2536
24 Legal Measures on the Utilization of Safety Belts: the Perspective of Car Drivers in Bangkok Metropolis