ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สคาร ทีจันทึก
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 4
2 นิคม แหลมสัก 4
3 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 4
4 วีระภาส คุณรัตนสิริ 3
5 ชมพู่ บุญรอดกลับ 3
6 วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ 3
7 เทพา ผุดผ่อง 3
8 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 3
9 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 3
10 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 3
11 อนุชา ทะรา 2
12 ดำรงค์ ศรีพระราม 2
13 รุ่งเรือง พูลศิริ 2
14 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 2
15 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 2
16 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
17 สุพิตร สมาหิโต 1
18 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
19 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
20 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
21 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
22 ธนภณ พันธเสน 1
23 บัญชา ขวัญยืน 1
24 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
25 รัชด ชมภูนิช 1
26 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
27 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
28 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
29 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
30 ชัชรี นฤทุม 1
31 สาคร ชินวงค์ 1
32 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
33 มยุรี ถนอมสุข 1
34 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
35 สันติ ทองพำนัก 1
36 นางสาวฝารีด้า เอื้องาน 1
37 อุทัยวรรณ แสงวณิช 1
38 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
39 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
40 วัฒนชัย ตาเสน 1
41 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
42 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
43 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
44 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
45 เดชา ดวงนามล 1
46 วิสัย คงแก้ว 1
47 แหลมไทย อาษานอก 1
48 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
49 เจษฎา แก้วกัลยา 1
50 ไปรยณัฐ น้อยทับทิม 1
51 นายแหลมไทย อาษานอก 1
52 นายก้อเดช ฤทธิรงค์ 1
53 พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ 1
54 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
55 สุมิตร สุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 3
4 2554 4
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 4
8 2549 1
9 2540 1
10 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศภายใต้โครงการ ปตท.สผ.ปลูกต้นไม้ในใจคน""
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง
3 การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปแบบการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง บริเวณเหมืองหินปูน เขาวง จังหวัดสระบุรี ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 การศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปแบบการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง บริเวณเหมืองหินปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดินและป่าไม้เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2555
ปี พ.ศ. 2554
7 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ
8 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
9 โครงการศึกษาสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเหมืองหินปูน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
10 ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูบูรณะผลผลิตใหม่ ในพื้นที่เหมืองหินปูนกับแมลงในดิน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2552
11 การจำแนกสังคมพืชเพื่อการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมภายหลังการทำสัมปทานป่าไม้ ณ เขากะโลง-เขาขาด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2551
12 โครงการทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมในจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2550
13 การทดสอบชนิดไม้ที่เหมาะสมในการปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมในจังหวัดน่าน
14 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม
15 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม
ปี พ.ศ. 2549
17 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2540
18 สมบัติของดินชั้นผิวหน้าและการเจริญเติบโตของพรรณไม้ที่ปลูกแบบผสมในสวนป่าทองผาภูมิ กาญจนบุรี