ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สกว
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพการผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวอินทรีย์
2 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ใช้เองในชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชน กลุ่มเกษตรกรตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
3 การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินปรับใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย กลุ่มเกษตรกร ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานข้าวแคบ เทศบาลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแคบ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัมนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยกวน
7 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
8 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
9 การสังเคราะห์บริบทองค์รวมการใช้ประโยชน์ของเหลือจากกล้วยและการใช้ประโยชน์จากกากไซรัปกล้วย
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการความหลากชนิดของเห็นสกุล Marasmius และสกุลใกล้เคียงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ปี พ.ศ. 2552
11 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยกวน
12 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนต่อการจัดการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนปลายน้ำ
13 การปรับปรุงระบบการผลิตกล้วยอบเนย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก
14 การสร้างและพัฒนาเตาอบพลังงานร่วมสำหรับผลิตกล้วยม้วน
15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตำบลพลายชุมพล ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
16 การสร้างและพัฒนาเครื่องกลั่นสกัดน้ำมันหอมระเหย
17 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ การพัฒนาไอศกรีมกะทิลดไขมันเพื่อสุขภาพ
18 สืบสานตำนานตำรับอาหารไทยชุมชนจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก(ABC - PUS/MAG)
19 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการแปรรูปผักและผลไม้ที่สำคัญในชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
20 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อโครงการ สมบัติและการใช้ประโยชน์ของแป้งมันหวานญี่ปุ่น
21 การจำแนกชนิดของราเอคโตไมคอร์ไรซาในพื้นที่ป่าเต็งรัง โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรผันของดีเอ็นเอ บริเวณ ITS
ปี พ.ศ. 2551
22 การพัฒนากระบวนการอบแห้งข้าวแคบลับแล
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยกวน กลุ่มแม่บ้านป่ากะพี้ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2548
24 พอลิเอทธิลีน ไกลคอล-พอลิเอสเทอร์ ไดบล็อก โคพอลิเมอร์ที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพ สำหรับใช้ควบคุมการปลดปล่อยยา
25 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างในระดับกล้องจุลทรรศน์อำเลิคตรอนของหนวดและตำแหน่งที่มี Pheromone bindig Protien ในผึ้ง 5 ชนิดของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
26 การศึกษาปัจจัยการอยู่รอดของผึ้งมิ้ม ชันโรง และพืชอาศัยที่สัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตร้อน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 รูปแบบการตลาดธุรกริจเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์