ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สกล พันธุ์ยิ้ม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sakol Panyim 7
2 บุญเฮียง พรมดอนกอย 6
3 วิชัย บุญแสง 5
4 พีรดา พรมดอนกอย 5
5 อัญชลี ทัศนาขจร 4
6 ยุพา หาญบุญทรง 3
7 Patcharee Promdonkoy 3
8 ศิริธร บุตรเพ็ชร์ 3
9 นำชัย ชีววิวรรธน์ 2
10 Anchalee Tassanakajon 2
11 บุญเสริม วิทยชำนาญกุล 2
12 สมศักดิ์ สรั่งบิน 2
13 มงคล อุตมโท 2
14 เพลินพิศ ลักษณะนิล 2
15 Peerada Promdonkoy 2
16 ชาติชาย กฤตนัย 2
17 วรรณวรางค์ ไผทจินดาโชติ 2
18 Chartchai Krittanai 2
19 Chainarong Wongteerasupaya 1
20 ประทุมทิพย์ บุญตระกูลพูนทวี 1
21 วันทนีย์ ธนาบุญชัย 1
22 Vichai Boonsaeng 1
23 Panadda Boonserm 1
24 ปนัดดา บุญเสริม 1
25 Busabun Wongtawan 1
26 ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ 1
27 Boonsirm Withyachumnarnkul 1
28 กมนทรรศน์ พึ่งถนอม 1
29 อัญชลี กมลนาวิน 1
30 อภินันท์ อุดมกิจ 1
31 บุญญรินทร์ จรัสรัศมี 1
32 สิทธิ บุญยรัตนผลิน 1
33 Jisnuson Svasti 1
34 สุพร ลีจีรจำเนียร 1
35 ชอุ่ม ปาลบุตร 1
36 อรพินท์ อินทร์แก้ว 1
37 พัชราวัล พันธศิลาโรจน์ 1
38 Mongkon Audtho 1
39 สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์ 1
40 Mongkon Audtho 1
41 Boonhiang Promdonkoy 1
42 Sutipa Tanapongpipat 1
43 Plearnpis Luxananil 1
44 Amporn Rungrod 1
45 อัมพร หรั่งรอด 1
46 Wanwarang Pathaichindachote 1
47 Wanwarang Pathaichindachote 1
48 Namchai Chewawiwat 1
49 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 1
50 Premruethai Supungul 1
51 เปรมฤทัย สุพรรณกูล 1
52 Vichien Rimphanitchayakit 1
53 Sirawut Klinbunga 1
54 Sakol Panyim 1
55 วิเชียร ริมพณิชยกิจ 1
56 Boonyarin Jarasrassamee 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2551 3
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 3
8 2545 1
9 2543 3
10 2539 1
11 2530 1
12 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การป้องกันและรักษาโรคไวรัสกุ้ง (WSSV, YHV, HPV, IHHNV, TSV, LSNV) โดยเทคนิค RNA interference
ปี พ.ศ. 2554
2 เทคโนโลยี RNA interference เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคตัวแดงจุดขาว (WSSV) และ HPV ในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2551
3 Amino acid substitutions in alpha-A and alpha-C of Cyt2Aa2 alter hemolytic activity and mosquito-larvicidal specificity
4 High-level expression in Escherichia coli, purification and mosquito-larvicidal activity of the binary toxin from Bacillus sphaericus
5 Cys31, Cys47, and Cys195 in BinA are essential for toxicity of a binary toxin from Bacillus sphaericus
ปี พ.ศ. 2550
6 Post-genomies เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตและการป้องกันโรคไวรัสในกุ้ง ประกอบด้วยโครงการย่อย 5 โครงการ 1) การศึกษาโครงสร้างและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ในกุ้งกุลาดำ 2) การศึกษายีนของตัวตอบรับสารสื่อประสาทซีโรโตนินในกุ้งกุล
7 การใช้ SiRNA เทคโนโลยีพัฒนาภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสของกุ้ง
ปี พ.ศ. 2549
8 การวิจัยพื้นฐานด้านอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย 1) การศึกษาการออกฤทธิ์ที่เสริมกันของโปรตีนสารพิษฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis 2) การศึกษาการจับลักษณะจำเพาะระหว่างโปรตีนสารพิษ Cry4 และตัวตอบรับจากเซลล์เยื่อบุกระเพาะล
ปี พ.ศ. 2548
9 Co-expression of Bacillus thuringiensis Cry4Ba and Cyt2Aa2 in Escherichia coli revealed high synergism against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus larvae
10 Recombinant Expression and Characterization of Five-Domain Kazal-Type Serine Proteinase Inhibitor of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2547
11 Cloning and characterization of a mosquito larvicidal toxin produced during vegetative stage of Bacillus sphaericus 2297
12 Trp132, Trp154 and Trp157 are essential for folding and activity of a Cyt toxin from Bacillus thuringiensis
13 โครงการอณูชีววิทยาในจุลชีพ
ปี พ.ศ. 2545
14 การศึกษาจุดผ่าเหล่าในโปรตีนอีของไวรัสไข้สมองอักเสบที่มีผลต่อการจับตัวของไวรัสกับเซลล์ โดยใช้ไวรัสลูกผสมเด็งกี่และไข้สมองอักเสบ
ปี พ.ศ. 2543
15 การพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและเสาะหาดีเอ็นเอบ่งบอกความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ
16 ผลิตงานวิจัยและส่งเสริมกลุ่มวิจัยด้านอณูชีววิทยา
17 การศึกษารูปแบบการแพร่กระจายของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ในแมลงนำโรคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงส่องผ่านและ In Situ-PCR
ปี พ.ศ. 2539
18 การพัฒนาวิธีการตรวจโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำที่ง่ายและจำเพาะโดยใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส : รายงานการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2530
19 สถานภาพและศักยภาพการเก็บรักษา วิธีใช้และแหล่งบริการ สายพันธุ์ชีวินทรีย์และวัสดุจำเป็นสำหรับการวิจัยทางด้านพันธุวิศวกรรม