ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์ธร วราศัย 5
2 ไพรัช บวรสมพงษ์ 5
3 สมศรี ศิริขวัญชัย 5
4 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 3
5 นิธิ ฤทธิพรพันธุ์ 2
6 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 2
7 จรัส สุวรรณเวลา 2
8 วุฒิสาร ตันไชย 2
9 พรชัย ตระกูลวรานนท์ 2
10 สิริลักษณา คอมันตร์ 2
11 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 2
12 อุรุยา วีสกุล 2
13 ชำนาญ ภัตรพานิช 2
14 เชิญพร เต็งอำนวย 2
15 รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ 2
16 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 2
17 จามรี วรรณไกรโรจน์ 2
18 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 2
19 จรัส สุวรรณมาลา 1
20 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 1
21 จารุณี จัตุรัส 1
22 ดวงมณี เลาวกุล 1
23 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 1
24 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 1
25 โกวิทย์ พวงงาม 1
26 สนิท รวมธรรม 1
27 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 1
28 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 1
29 เอกวีร์ มีสุข 1
30 ธีรเดช ฉายอรุณ 1
31 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
32 อรทัย ก๊กผล 1
33 Orathai Kokpol 1
34 สุณิสา เผ่าน้อย 1
35 ธีรพรรณ ใจมั่น 1
36 นรา แป้นประหยัด 1
37 Wuttisan Tanchai 1
38 อัญชลี ห่วงทอง 1
39 Vannapar Tirasangka 1
40 วรรณภา ติระสังขะ 1
41 Sakon Varanyuwatana 1
42 Anchalee Huangtong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 4
3 2552 1
4 2550 6
5 2545 1
6 2541 2
7 2540 1
8 2539 1
9 2538 1
10 2537 2
11 2534 1
12 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการอภิบาลระบบยา
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลการศึกษาเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้านในรูปแบบกองทุนเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้
3 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา
4 10 ปี การกระจายอำนาจการคลังฯ กับทางเลือกการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
5 การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยา
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาปัจจัยและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการเยี่ยมชมสวนสัตว์ดุสิต
ปี พ.ศ. 2550
7 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2549-2552
8 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง พ.ศ. 2549-2552
9 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2549-2552
10 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2549-2552
11 แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2549-2552
12 การศึกษาการพัฒนาระบบงบประมาณตามฐานพื้นที่
ปี พ.ศ. 2545
13 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2541
14 รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
15 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น และการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2540
16 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2539
17 กระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภูมิภาคประชาชนอยู่ที่ไหน
ปี พ.ศ. 2538
18 กระจายอำนาจการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ภูมิภาคประชาชนอยู่ที่ไหน
ปี พ.ศ. 2537
19 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
20 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2534
21 สภาพปัจจุบันของการอุดมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
22 สภาพปัจจุบันของการอุดมศึกษาในประเทศไทย