ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศ.ดร. สุพจน์ หารหนองบัว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์ 6
2 Supot Hannongbua 5
3 ประยง ดวงดี 4
4 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 4
5 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
6 คัชรินทร์ ศิริวงศ์ 4
7 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 4
8 ศิริรัตน์ ก๊กผล 4
9 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 3
10 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
11 Uracha Ruktanonchai 3
12 Apinan Soottitantawat 3
13 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 3
14 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 3
15 Todd J. Martinez 3
16 สมศักดิ์ เพียรวณิช 3
17 สัญชัย พยุงภร 2
18 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
19 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2
20 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
21 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 2
22 วิชาภรณ์ อินทรชูติ 2
23 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี 2
24 อมราวรรณ อินทศิริ 2
25 ธรรมรัตน์ อารีย์ 2
26 ชาคร ชินวงศ์อมร 2
27 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 2
28 อุษากร คุณานุวัฒน์ 2
29 Chularat Iamsamai 2
30 Stephan T. Dubas 2
31 Siegfried Fritzsche 2
32 Karl.Heinzinger Mac 2
33 สุชาดา เกี่ยวศรีกุล 2
34 สเตฟอน ดูบาส 2
35 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 2
36 วันชัย ดีเอกนามกูล 2
37 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
38 เกตุ กรุดพันธ์ 2
39 วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น 2
40 Sornthep Vannarat 2
41 Stephan Thierry Dubas 1
42 วุฒิชัย พาราสุข 1
43 Chularat Iamsamai 1
44 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
45 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
46 Arthit Vongachariya 1
47 อุทุมพร อาสว่าง 1
48 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
49 Songwut Suramitr 1
50 Uthumporn Arsawang 1
51 W. Meeto 1
52 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
53 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
54 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
55 Piyawut Srichaikul 1
56 จักร แสงมา 1
57 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
58 สุภา หารหนองบัว 1
59 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
60 ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงษ์ 1
61 อัจฉรา เพียรวณิช 1
62 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 1
63 อรพรรณ แสงสว่าง 1
64 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
65 สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียร 1
66 ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ 1
67 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
68 ภาลาวัณย์ เกเนสท์ (ฉุยฉาย) 1
69 Suwalee Chandrkrachang 1
70 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 1
71 Pranee Lertsutthiwong 1
72 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 1
73 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
74 Krisana Siraleartmukul 1
75 Pranee Rattanawaleedirojn 1
76 Thanyada Rungrotmongkol 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 2
3 2554 2
4 2552 3
5 2551 4
6 2550 3
7 2549 2
8 2547 1
9 2546 2
10 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 การศึกษากระบวนการโฟโตไอโซเมอไรเซชันที่ขึ้นอยู่กับ pH ของ retinal protonated Schiff base ในโปรตีน proteorhodopsin ด้วยแบบจำลอง QM/MM
ปี พ.ศ. 2555
4 การออกแบบเชิงโมเลกุลของวัสดุและยาโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์:มุ่งเป้าหาสารยับยั้งไข้หวัดนก H5N1
5 เกสต์โมเลกุลดูดซับและแพร่ผ่านสารโลหะอินทรีย์ที่มีรูพรุนได้อย่างไร: การคำนวณด้วยวิธีทางเคมีควอนตัมและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2554
6 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
7 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2552
8 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
9 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและพลังงานของดีเอ็นเอและพีเอ็นเอ โดยวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์
10 สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของสารละลายไอออนโดยใช้วิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมระเบียบวิธี แอบ อินิชิโอ กลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุล
ปี พ.ศ. 2551
11 การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง
12 การคำนวณแบบพลวัตโมเลกุล และระเบียบวิธีผสมกลศาสตร์ควอนตัม/กลศาสตร์โมเลกุล เพื่อศึกษาคุณสมบัติการยึดเหนี่ยวของไครัลเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิคที่มีโพรลิว -2-อะมิโนไซโคลเพนเทนคาร์บอกซิลิค แอซิด (ACPA) เป็นแกนหลัก
13 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
14 การพัฒนาแคปซูลระดับนาโนที่บรรจุน้ำมันขมิ้นชัน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
15 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 106
16 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและอันตรกิริยา ของไครัลเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิค โดยวิธีการจำลองทางพลศาสตร์เชิงโมเลกุล
17 สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาการเข้าจับระหว่างเอชไอวี-1 อินติเกรสกับตัวยับยั้ง ด้วยวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ซิมุเลชัน
19 การศึกษาการจับระหว่างสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่และกับเอช ไอ วี-1 โพรทีเอส
ปี พ.ศ. 2547
20 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2546
21 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงพลวัตของสารละลายโลหะแอมโมเนียโดยวิธีโมเลกุลไดนามิกส์
22 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์