ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 2
3 2551 1
4 2550 1
5 2549 3
6 2548 5
7 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
ปี พ.ศ. 2552
2 การสังเคราะห์คอมโพสิทนาโนคาร์บอน-โซเดียมจากของผสมถ่านกัมมันต์กับโซเดียมไฮดรอกไซด์
3 การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง
ปี พ.ศ. 2551
4 การผลิตถ่านกัมมันต์ที่บริสุทธิ์เพื่อกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2550
5 การผลิตผงฝุ่นดำถ่านกัมมันต์เปลือกกล้วยตรวจลายนิ้วมือแฝง
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนาและแปรรูปกล้วยด้วยองค์รวมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
7 ประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์จากถ่านหินลิกไนต์
ปี พ.ศ. 2548
9 การผลิตและศึกษาสมบัติของถ่านกัมมันต์จากเมล็ดลำใย
10 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
11 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี
12 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกและงวงเครือกล้วย
13 การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / มหาบัณฑิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2547
14 การตรึกสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง