ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการการพัฒนา คอมพาวด์เชื่อมประสานสำหรับระบบการผสมพอลิเมอร์ชนิดพอลิอัลคิลิน คาร์บอเนท
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
3 การจัดทำฐานข้อมูลแบบ Cradle to gate ของฐานข้อมูลการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การจัดทำฐานข้อมูลแบบ Cradle to gate ของฐานข้อมูลการเกษตรและอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
5 การลดของเสียโดยการหาสภาวะของปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการเป่าขึ้นรูปพลาสติก
6 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม สำหรับภาคการเกษตร (LCI)
7 พัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตสำหรับการเกษตรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย
8 การพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมลำไย
ปี พ.ศ. 2552
9 ประสิทธิภาพการห้ามเลือดที่แผลผิวหนังตัดเพื่อการถ่ายปลูก เปรียบเทียบวัสดุอนุพันธ์ไฆโทซานกับวัสดุทางการค้า : การศึกษาเบื้องต้น
ปี พ.ศ. 2547
10 การสังเคราะห์และศึกษาคุณสมบัติทางแสงของสารเรืองแสงสีน้ำเงินที่มีหมู่ส่งผ่านประจุบวกต่อที่ปลายทั้งสองข้าง
ปี พ.ศ. 2545
11 คุณสมบัติทางความร้อนและเชิงกลของฟิล์มโพลีเอทีลีนออกไซด์ และโวเดียมมอนท์ริลโลไนท์นาโมคอมโพสิท
ปี พ.ศ. 2544
12 การใช้ประโยชน์ของแร่ไมกาในอุตสหกรรม : 1. การปรับคุณภาพแร่ไมกาจากหินฟิลไลต์