ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 4
3 2552 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การสลายแอนิลีนในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาโฟโต้เคมี
ปี พ.ศ. 2553
2 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการปนเปื้อนโลหะหนักจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
3 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบบึงประดิษฐ์แบบผสมผาสาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
4 การจัดทำฉลากคาร์บอนของแป้งมันสำปะหลังโดยใช้หลักการประเมินวงจรชีวิต
5 การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลสำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
6 การบำบัดซีโอดีในน้ำเสียจากการย้อมไหมในครัวเรือนโดยแกลบเผา (จดอนุสิทธิบัตรในส่วนของชุดกรองอย่างง่าย)
7 ประสิทธิภาพในการดูดซับสีแอซิดด้วยถ่านกัมมันต์จากแกลบเผา
8 การพัฒนาโปรแกรม PongQM Version 2.0