ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 1
3 2547 1
4 2540 1
5 2528 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
2 ระบบ โครงสร้าง และกลไกในการพัฒนามาตรการด้านกฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ปี พ.ศ. 2547
3 การถ่ายทอดการเพาะเห้ดนกยูงและไอทีเพื่อส่งเสริมหัตถกรรมของผู้พิการในชนบท
ปี พ.ศ. 2540
4 การศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรชนิดบรรจุกระป๋อง ถุงผนึก และแช่แข็งในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2528
5 การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตของธัญญพืชที่ใช้เป็นอาหารและพลังงานในประเทศไทย