ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ค่ายยุวชนวิศวกรรม ครั้งที่ 11
2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และเทคนิคการดูแลรักษา
4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ค่ายฤดูร้อนเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9
5 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง กรรมวิธีการแยกเส้นใยธรรมชาติทางกายภาพเพื่ออุตสาหกรรมทอผ้าชุมชน
6 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนผ่านแบบเรียนท้องถิ่น
7 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การจัดการน้ำเสียโดยใช้เทคโนโลยีบึงประดิษฐ์
8 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง มอดินแดงรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1
9 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล