ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ (กสจ.)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ปัญหากฎหมายและชีวจริยศาสตร์ในการวิจัยทางการแพทย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง เวชศาสตร์ครอบครัวกับการป้องกันการฟ้องร้อง ของศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ วันที่ 22 มิถุนายน 2548
ปี พ.ศ. 2548
2 พ.ร.บ.ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ : เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 29 มีนาคม 2548
3 เวชศาสตร์ครอบครัว-ทางออกของปัญหาการฟ้องร้องทางการแพทย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง เวชศาสตร์ครอบครัวกับการป้องกันการฟ้องร้อง ของศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ วันที่ 23 เมษายน 2548
4 ระบบยาในโรงพยาบาลกับกฎหมายและจริยธรรม : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ระบบยาในโรงพยาบาลกับกฎหมายและจริยธรรมของศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2548
5 การรับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญและการไกล่เกลี่ยในคดีทางการแพทย์ : เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การรับฟังพยานผู้เชี่ยวชาญและการไกล่เกลี่ยในคดีทางการแพทย์ วันที่ 31 สิงหาคม 2548
6 การเป็นศูนย์กลางสุขภาพไทยในเอเชียกับผลกระทบด้านกฎหมายและจริยธรรม : เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง การเป็นศูนย์กลางสุขภาพไทยในเอเชียกับผลกระทบด้านกฎหมายและจริยธรรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2548