ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุมาพร เกษมสำราญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วารุณี ธนะแพสย์ 25
2 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล 6
3 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 5
4 ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 5
5 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 4
6 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ 3
7 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 2
8 นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ 2
9 น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย 2
10 ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท 2
11 วิเชียร กีรตินิจกาล 2
12 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
13 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
14 สิริกุล วะสี 1
15 กรุง สีตะธนี 1
16 อรรัตน์ มงคลพร 1
17 จุลภาค คุ้นวงศ์ 1
18 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
19 อรรถยา เกียรติสุนทร 1
20 ซาโตรุะ มิยาตะ 1
21 Prof. Dr. Yukihiro Ozaki 1
22 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
23 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 1
24 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 1
25 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
26 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
27 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
28 นายนิติ เติมเวศชยานนท์ 1
29 นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย 1
30 นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์ 1
31 ดร.ณมาพร อัตถวิโรจน์ 1
32 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
33 Dr. Akira Sugimoto 1
34 Mr. Satoru Miyata 1
35 นางสาวบุษบา ปัญญาชน 1
36 Prof.Sumio Kawano 1
37 ประเทือง พุฒซ้อน 1
38 วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 1
39 จีรวรรณ มณีโรจน์ 1
40 นางสาวลัฐิกา วิมลศิริ 1
41 ปฐมา จาตกานนท์ 1
42 Prof.Yukihiro Ozaki 1
43 สุพนิดา วินิจฉัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 3
3 2556 9
4 2555 1
5 2554 3
6 2553 6
7 2552 1
8 2551 4
9 2550 1
10 2549 2
11 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 ด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2557
2 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี
3 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
4 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2556
5 การประยุกต์ใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดคลื่นสั้นวัดปริมาณน้ำในน้ำผึ้งดอกลำไย
6 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
7 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
8 การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมันของแหนมแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
9 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในมันเส้นด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ โปรตีน และไขมันแบบไม่ทำลายตัวอย่างในโดนัทเค้กจากแป้งข้าว
11 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
12 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
13 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2555
14 การใช้เทคนิค Near Infrared spectroscopy ในการประเมินค่าความชื้น ความเหนียว และความขาวของเนื้อปลาบด(ซูริมิ)แช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2554
15 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด
16 Development of a near-infrared spectroscopic method of analysis to evaluate major chemical components in sugarcane genetic resources/ปีที่ 2
17 การตรวจสอบคุณภาพภายในของมะม่วงด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
ปี พ.ศ. 2553
18 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
19 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหลักในส่วนที่ได้จากต้นอ้อยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
20 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด
21 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด
22 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อทำนายปริมาณน้ำมันจากผลปาล์มน้ำมันโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
23 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็ว โดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2552
24 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีและการประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551
25 การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็วและการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนมโดยไม่ทำลาย ด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด
26 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared spectroscopy
27 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้ม โดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy
28 การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็ว และการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนม ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี
ปี พ.ศ. 2550
29 การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็วและการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนมโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2549
30 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy
31 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง