ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภิชัย ตั้งใจตรง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศุภชัย ตั้งใจตรง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 7
2 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 5
3 สุรพล สุดารา 4
4 ลือชัย ครุธน้อย 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
7 ธนพรรณ สุนทระ 2
8 ธีรพล คังคะเกตุ 2
9 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
10 เสถียร รุจิรวนิช 2
11 นภาพร เปี่ยมสง่า 2
12 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 2
13 นพภาพร พานิช 2
14 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 2
15 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
16 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
17 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
18 ธวัช วิรัตติพงศ์ 2
19 สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ 2
20 มนทรัตม์ บูรณะหิรัญ 2
21 สุเมธ ชวเดช 2
22 สอง เอกมหาชัย 2
23 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
24 วรรณี พฤฒิถาวร 2
25 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
26 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
27 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
29 เฉลิมรัฐ แสงมณี 1
30 ปัทมา สิงหรักษ์ 1
31 วิวาราช พรแก้ว 1
32 นวลพรรณ คณานุรักษ์ 1
33 ผ่องศรี จั่นห้าว 1
34 มาฆมาส สุทธาชีพ 1
35 วรรณภา สุวรรณรัตน์ 1
36 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 1
37 นฤชัย คูณทอง 1
38 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 1
39 อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
40 อรุณี ยูวะนิยม 1
41 สมฤดี มีประเสริฐ 1
42 วิชาญ อิงศรีสว่าง 1
43 จันทร์เพ็ญ วุฒิวรวงศ์ 1
44 ปวีณา ด่านกุล 1
45 สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล 1
46 ภาษิตา ทุ่นศิริ 1
47 สามารถ อ่อนแป้น 1
48 ฐิติยา เทวัญอิทธิกร 1
49 บุปผชาติ มัธยม 1
50 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
51 เจษฎา จิราภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2551 4
4 2550 2
5 2549 3
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 3
9 2545 1
10 2544 6
11 2543 1
12 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประเภท และแหล่งที่มาของขยะทะเลตามฤดูกาลบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
ปี พ.ศ. 2551
3 ตัวชี้วัดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบนชายหาดของเกาะช้างจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
4 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
5 การพัฒนาดัชนีวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวน้ำตกกรณีศึกษา : น้ำตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
6 ตัวชี้วัดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบนชายหาดของเกาะช้าง จากกิจกรรมการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาเทคนิคการสำรวจระยะไกลภาคพื้นดินเพื่อประเมินและติดตามผลผลิตของข้าวนาปี
8 การตรวจหาคราบน้ำมันที่ผิวน้ำทะเลในอ่าวไทย โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเอนวีแซต
ปี พ.ศ. 2549
9 การเชื่อมโยงปรากฏการณ์เอลนินโญกับการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 ผลของการใช้น้ำของพืชที่มีต่อการเกิดดินเค็มในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
11 การประเมินความสามารถสูงสุดในการรองรับมลพิษต่อวันของแม่น้ำพองตอนล่างโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
12 การประเมินมลพิษในแม่น้ำปราจีนโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
13 ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2547
14 การจำลองเชิงตัวเลขของคลื่นใกล้ฝั่งในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2546
15 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเล
16 โครงการการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล
17 อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงและลมต่อกระแสน้ำจำลองในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2545
18 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
ปี พ.ศ. 2544
19 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง : รายงานผลการวิจัย
20 การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก
21 ผลของการเคลื่อนที่ของตะกอนต่อการจมตัวของปะการังเทียม
22 โครงการการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกู้ภัยพิบัติทางทะเล
23 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
24 การจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการบริเวณส่วนเหนือของอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2543
25 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง
ปี พ.ศ. 2542
26 การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน
27 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย