ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภิชัย ตั้งใจตรง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศุภชัย ตั้งใจตรง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ทวีวงศ์ ศรีบุรี 7
2 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 5
3 สุรพล สุดารา 4
4 ลือชัย ครุธน้อย 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
7 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
8 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
9 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 2
10 ธนพรรณ สุนทระ 2
11 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 2
12 สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ 2
13 ธีรพล คังคะเกตุ 2
14 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
15 นภาพร เปี่ยมสง่า 2
16 มนทรัตม์ บูรณะหิรัญ 2
17 เสถียร รุจิรวนิช 2
18 สุเมธ ชวเดช 2
19 สอง เอกมหาชัย 2
20 ธวัช วิรัตติพงศ์ 2
21 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
22 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
23 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
24 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
25 นพภาพร พานิช 2
26 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
27 วรรณี พฤฒิถาวร 2
28 ผ่องศรี จั่นห้าว 1
29 ปวีณา ด่านกุล 1
30 ธรรมศักดิ์ ยีมิน 1
31 นฤชัย คูณทอง 1
32 มาฆมาส สุทธาชีพ 1
33 อรุณี ยูวะนิยม 1
34 ภาษิตา ทุ่นศิริ 1
35 ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ 1
36 สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล 1
37 สมฤดี มีประเสริฐ 1
38 วิชาญ อิงศรีสว่าง 1
39 จันทร์เพ็ญ วุฒิวรวงศ์ 1
40 วิวาราช พรแก้ว 1
41 สามารถ อ่อนแป้น 1
42 ฐิติยา เทวัญอิทธิกร 1
43 บุปผชาติ มัธยม 1
44 อาจอง ประทัตสุนทรสาร 1
45 เจษฎา จิราภรณ์ 1
46 วรรณภา สุวรรณรัตน์ 1
47 เฉลิมรัฐ แสงมณี 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
49 นวลพรรณ คณานุรักษ์ 1
50 ปัทมา สิงหรักษ์ 1
51 อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 3
3 2550 2
4 2549 3
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 2
8 2544 4
9 2542 1
10 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ประเภท และแหล่งที่มาของขยะทะเลตามฤดูกาลบริเวณหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2551
2 ตัวชี้วัดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบนชายหาดของเกาะช้างจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
3 การพัฒนาดัชนีวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวน้ำตกกรณีศึกษา : น้ำตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
4 ตัวชี้วัดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมบนชายหาดของเกาะช้าง จากกิจกรรมการท่องเที่ยว
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาเทคนิคการสำรวจระยะไกลภาคพื้นดินเพื่อประเมินและติดตามผลผลิตของข้าวนาปี
6 การตรวจหาคราบน้ำมันที่ผิวน้ำทะเลในอ่าวไทย โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมเอนวีแซต
ปี พ.ศ. 2549
7 การเชื่อมโยงปรากฏการณ์เอลนินโญกับการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 ผลของการใช้น้ำของพืชที่มีต่อการเกิดดินเค็มในอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
9 การประเมินความสามารถสูงสุดในการรองรับมลพิษต่อวันของแม่น้ำพองตอนล่างโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
10 การประเมินมลพิษในแม่น้ำปราจีนโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
11 ความสามารถของเทคนิคการสำรวจระยะไกลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแนวปะการังในระยะยาวบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2547
12 การจำลองเชิงตัวเลขของคลื่นใกล้ฝั่งในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2546
13 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเล
14 อิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงและลมต่อกระแสน้ำจำลองในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2544
15 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของฝั่งทะเลหลังการปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยรีโมทเซนซิ่ง : รายงานผลการวิจัย
16 การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก
17 ผลของการเคลื่อนที่ของตะกอนต่อการจมตัวของปะการังเทียม
18 การจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการบริเวณส่วนเหนือของอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2542
19 การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการบริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนใน