ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภาวรรณ ประพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้จากสบู่ดำเพื่อผลิตข้าว
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย
ปี พ.ศ. 2552
3 ความเป็นไปได้ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบในสภาพดินลูกรัง
ปี พ.ศ. 2551
4 ศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตของปาล์มน้ำมัน 6 พันธุ์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2548
5 อิทธิพลของระยะปลูก และความถี่ของการตัดต่อผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบ และการศึกษาพัฒนาการของเมล็ดถั่วแลบแลบ