ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ระบาดวิทยาและลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อซัลโมเนลลาที่สร้างเอนไซม์เบตา-แลคทาเมสและเบตา-แลคทาเมสชนิดขยายฤทธิ์ในการดื้อยาในกลุ่มเบตา-แลคแทม(ESBL) ที่แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระไก่ สุกร และโค-กระบือในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2557
2 ระบาดวิทยาและลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อซัลโมเนลลาที่สร้างเอนไซม์เบตา-แลคทาเมส และเบตา-แลคทาเมส ชนิดขยายฤทธิ์ในการดื้อยาในกลุ่มเบตา-แลคแทม (ESBL) ที่แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระ ไก่ สุกร และโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2555
3 แผนงานวิจัย : การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่น
4 โครงการย่อย 1สมบัติทางจุลชีววิทยาของน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ
ปี พ.ศ. 2554
5 ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อ Salmonella enterica ที่แยกจากตัวอย่างเนื้อหมู เนื้อไก่ และผักสด ในเขตจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2553
6 การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของสารสกัดหยาบของขมิ้นชันต่อเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในทางเดินอาหารสุกรและเชื้อโรคเต้านมอักเสบ
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขมิ้นชันมาใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์
8 สมบัติทางจุลชีววิทยาของน้ำเสีย จากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบ
9 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่น
10 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำเสียจากกระบวนการผลิตยางแผ่นดิบที่บำบัดโดยการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นและซีโอไลต์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นขมิ้นชัน
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นขมิ้นชัน
13 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำขมิ้นชันมาใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์