ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโรทัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 20
2 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 8
5 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 7
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 6
9 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 6
10 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 5
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
12 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
13 Naresuan University 5
14 ครรชิต สุขนาค 5
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
16 ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 5
17 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
18 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 4
19 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
20 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 4
21 โดแนลสัน, เดล 4
22 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
23 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
24 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
25 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 4
26 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
27 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 4
28 Donaldson, Dayl 4
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
30 อมร เปรมกมล 4
31 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
32 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
33 อรทัย เขียวเจริญ 3
34 Viroj Tangcharoensathien 3
35 Vinai Leesmidt 3
36 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
37 Supachai Kunaratanapruk 3
38 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
39 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
40 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
41 หทัยชนก สุมาลี 2
42 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
43 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
44 Rehnberg, Class 2
45 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
46 วรัญญา โพธินฤมิตร 2
47 ภูษิต ประคองสาย 2
48 วรรณี พิริยะจิตรา 2
49 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
50 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
51 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
52 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
53 David Hughes 2
54 สมชาย สุขะกูล 2
55 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
56 กมล รอดคล้าย 2
57 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
58 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
59 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 2
60 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 2
61 Swansea university 2
62 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
63 บุญเติม ตันสุรัตน์ 2
64 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2
66 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
67 กุศล สุนทรธาดา 2
68 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
69 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2
70 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
71 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
72 วันัย ลิสมิทธิ์ 2
73 Chanvit Tharathep 2
74 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
75 Viroj Na Ranong 2
76 อัญชนา ณ ระนอง 2
77 เรนเบอร์ก, คลาส 2
78 นิภา ศรีอนันต์ 2
79 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
80 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
81 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
82 ชัยยง ขามรัตน์ 2
83 ศิรัตน์ สนชัย 2
84 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
85 Sirirat Sonchi 2
86 วลัยพร พัชรนฤมล 2
87 สงครามชัย ลีทองดี 2
88 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
89 กนกพร สุรณัฐกุล 2
90 Khanokporn Suranatkul 2
91 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
92 Pataphong Ketsomboon 2
93 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
94 Weerasak Jongsuwiwanwong 2
95 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
96 Buphawan Phuaphanprasert 2
97 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
98 Nathon Chaiyakunaprik 1
99 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
100 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
101 สุชาติ สรณสถาพร 1
102 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
103 ไม่มีข้อมูล 1
104 อัมมาร สยามวาลา 1
105 Ammar Siamwalla 1
106 Thailand Develoment Research Institute 1
107 ศศิธร ธนะภพ 1
108 Chulaporn Limwattananon 1
109 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
110 Kitti Sanitwankul 1
111 ดาว มงคลสมัย 1
112 ดวงสมร บุญผดุง 1
113 พารุณี ยิ้มสบาย 1
114 Sasithon Tanapop 1
115 ประดิษฐ์ วงศ์คณารัตนกูล 1
116 นฤมล ศิลารักษ์ 1
117 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
118 Sumrit Sritamrongsawat 1
119 Wiratda Sutayakhom 1
120 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
121 Sukanya Khongsawat 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
123 กฤษฏา ยาใจ 1
124 Phi Rodsawaeng 1
125 จรัล ใจแพทย์ 1
126 ชนินนทร์ อัมพรสถิร 1
127 งบประมาณแผ่นดิน 1
128 Dirak Phatamasiriwat 1
129 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
130 มานิต คงแป้น 1
131 Naresuan University, Faculty of Pharmaceutical Science 1
132 มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ 1
133 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
134 Samrit Srithamrongsawats 1
135 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
136 วิรัชดา สุทธยาคม 1
137 แกมทอง อินทรัตน์ 1
138 พิชญ์ รอดแสวง 1
139 Ampawan Srivilai 1
140 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
141 คณิศ แสงสุพรรณ 1
142 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
143 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
144 Jadej Thammatacharee 1
145 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
146 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
147 Rehnberg, Clas 1
148 Pinij Faramnuayphol 1
149 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
150 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
151 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
152 ช่อเพชร พานระลึก 1
153 คัทรียา รัตนวิมล 1
154 กัลยา เลาหสงคราม 1
155 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
156 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
157 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
158 กีรติ สัทธานันท์ 1
159 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
160 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
161 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
162 บุญรัตน์ วราชิต 1
163 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
164 Jadej Thamathatcharee 1
165 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
166 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
167 Direk Patmasiriwat 1
168 Suraphon Limwatananon 1
169 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
170 Chulaporn Limwatananon 1
171 ดิเรก ปัทมสิริรัฒน์ 1
172 Nilawan Upakdee 1
173 Naresuan University. Fuculty of Medicine 1
174 กมล วีระประดิษฐ์ 1
175 เรณู ศรีสมิต 1
176 สุภัค ปิติภากร 1
177 Pattapong Kessomboon 1
178 วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ 1
179 Kanet Sumputtanon 1
180 Nilawan Yuphakdee 1
181 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
182 Sukalaya Kongsawatt 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 3
5 2557 1
6 2556 2
7 2555 4
8 2554 3
9 2553 3
10 2552 4
11 2551 10
12 2550 2
13 2549 2
14 2548 3
15 2547 1
16 2546 3
17 2544 2
18 2543 1
19 2542 1
20 2541 4
21 2539 2
22 2538 1
23 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน
2 อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร
ปี พ.ศ. 2561
3 คำถามวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2560
4 ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน
5 บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร
ปี พ.ศ. 2559
6 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
7 ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
8 ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
11 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
12 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
14 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
15 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
16 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
17 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
18 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
20 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
21 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
22 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
23 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
24 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
26 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
27 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
28 ศุภสิทธิ์ ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
29 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
30 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
31 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
32 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
33 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
34 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
35 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
36 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
37 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
ปี พ.ศ. 2549
38 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
39 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
40 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
41 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
42 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
43 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
44 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
45 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
46 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
47 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
48 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
49 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
50 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
51 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40
52 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
53 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
54 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2539
55 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
56 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
ปี พ.ศ. 2538
57 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข