ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 20
2 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 8
5 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 7
7 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 6
8 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 6
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
10 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 5
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
12 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
13 Naresuan University 5
14 ครรชิต สุขนาค 5
15 ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 5
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
17 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
18 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
19 โดแนลสัน, เดล 4
20 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
21 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 4
22 Donaldson, Dayl 4
23 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
24 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
25 อมร เปรมกมล 4
26 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
27 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 4
28 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
29 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
30 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
31 Viroj Tangcharoensathien 3
32 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
33 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 3
34 อรทัย เขียวเจริญ 3
35 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
36 Vinai Leesmidt 3
37 Supachai Kunaratanapruk 3
38 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
39 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
40 หทัยชนก สุมาลี 2
41 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
42 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
43 David Hughes 2
44 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
45 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 2
46 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
47 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
48 ภูษิต ประคองสาย 2
49 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
50 วรัญญา โพธินฤมิตร 2
51 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
52 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
53 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2
54 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
55 กมล รอดคล้าย 2
56 อัญชนา ณ ระนอง 2
57 นิภา ศรีอนันต์ 2
58 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
59 สมชาย สุขะกูล 2
60 กุศล สุนทรธาดา 2
61 วรรณี พิริยะจิตรา 2
62 บุญเติม ตันสุรัตน์ 2
63 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 2
64 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
65 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 2
66 Swansea university 2
67 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
68 Chanvit Tharathep 2
69 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
70 วันัย ลิสมิทธิ์ 2
71 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
72 Pataphong Ketsomboon 2
73 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
74 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
75 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
76 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
77 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
78 ชัยยง ขามรัตน์ 2
79 Viroj Na Ranong 2
80 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
81 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
82 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2
83 วลัยพร พัชรนฤมล 2
84 Sirirat Sonchi 2
85 เรนเบอร์ก, คลาส 2
86 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
87 Rehnberg, Class 2
88 Weerasak Jongsuwiwanwong 2
89 Khanokporn Suranatkul 2
90 สงครามชัย ลีทองดี 2
91 ศิรัตน์ สนชัย 2
92 Buphawan Phuaphanprasert 2
93 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
94 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
95 กนกพร สุรณัฐกุล 2
96 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
97 มานิต คงแป้น 1
98 Samrit Srithamrongsawats 1
99 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
100 พิชญ์ รอดแสวง 1
101 Dirak Phatamasiriwat 1
102 Sukanya Khongsawat 1
103 Naresuan University, Faculty of Pharmaceutical Science 1
104 แกมทอง อินทรัตน์ 1
105 วิรัชดา สุทธยาคม 1
106 อัมมาร สยามวาลา 1
107 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
108 สุชาติ สรณสถาพร 1
109 Ammar Siamwalla 1
110 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
111 ดาว มงคลสมัย 1
112 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
113 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
114 Ampawan Srivilai 1
115 กัลยา เลาหสงคราม 1
116 มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ 1
117 กีรติ สัทธานันท์ 1
118 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
119 Thailand Develoment Research Institute 1
120 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
121 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
122 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
123 Jadej Thammatacharee 1
124 คณิศ แสงสุพรรณ 1
125 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
126 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
127 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 งบประมาณแผ่นดิน 1
130 Phi Rodsawaeng 1
131 Wiratda Sutayakhom 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
133 จรัล ใจแพทย์ 1
134 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
135 ช่อเพชร พานระลึก 1
136 คัทรียา รัตนวิมล 1
137 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
138 Sumrit Sritamrongsawat 1
139 Kitti Sanitwankul 1
140 Kanet Sumputtanon 1
141 Nilawan Yuphakdee 1
142 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
143 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
144 Naresuan University. Fuculty of Medicine 1
145 Nilawan Upakdee 1
146 Jadej Thamathatcharee 1
147 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
148 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
149 วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ 1
150 Pattapong Kessomboon 1
151 Rehnberg, Clas 1
152 Pinij Faramnuayphol 1
153 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
154 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
155 บุญรัตน์ วราชิต 1
156 กมล วีระประดิษฐ์ 1
157 เรณู ศรีสมิต 1
158 สุภัค ปิติภากร 1
159 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
160 Direk Patmasiriwat 1
161 Sasithon Tanapop 1
162 ประดิษฐ์ วงศ์คณารัตนกูล 1
163 นฤมล ศิลารักษ์ 1
164 พารุณี ยิ้มสบาย 1
165 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
166 ไม่มีข้อมูล 1
167 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
168 Nathon Chaiyakunaprik 1
169 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
170 ดวงสมร บุญผดุง 1
171 ศศิธร ธนะภพ 1
172 Chulaporn Limwatananon 1
173 ดิเรก ปัทมสิริรัฒน์ 1
174 Suraphon Limwatananon 1
175 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
176 Sukalaya Kongsawatt 1
177 Chulaporn Limwattananon 1
178 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
179 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
180 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 3
5 2557 1
6 2556 3
7 2555 4
8 2554 2
9 2553 3
10 2552 4
11 2551 9
12 2550 2
13 2549 4
14 2548 2
15 2547 1
16 2546 3
17 2544 2
18 2543 1
19 2542 1
20 2541 4
21 2539 2
22 2538 1
23 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน
2 อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร
ปี พ.ศ. 2561
3 คำถามวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2560
4 ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน
5 บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร
ปี พ.ศ. 2559
6 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
7 ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
8 ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
11 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
12 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
13 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
14 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
15 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
16 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
17 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
18 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
20 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
21 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
22 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
23 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
24 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
26 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
27 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
28 ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
29 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
30 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
31 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
32 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
33 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
34 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
35 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
36 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
37 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
38 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
39 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
40 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
41 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
42 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
43 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
44 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
45 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
46 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
47 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
48 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
49 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
50 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
51 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40
52 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
53 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
54 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2539
55 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
56 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
ปี พ.ศ. 2538
57 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข