ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 15
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
5 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
6 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 5
7 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 5
8 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
9 ครรชิต สุขนาค 4
10 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 4
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 4
12 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
13 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
15 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 3
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3
17 Naresuan University 3
18 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
19 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
20 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
21 อมร เปรมกมล 3
22 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
23 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
24 กุศล สุนทรธาดา 2
25 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
26 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
27 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
28 สมชาย สุขะกูล 2
29 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
30 โดแนลสัน, เดล 2
31 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
32 อัญชนา ณ ระนอง 2
33 Donaldson, Dayl 2
34 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
35 กมล รอดคล้าย 2
36 อรทัย เขียวเจริญ 2
37 Vinai Leesmidt 2
38 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 2
39 Supachai Kunaratanapruk 2
40 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
41 นิภา ศรีอนันต์ 2
42 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 2
43 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
44 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
45 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
46 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
48 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
49 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
50 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
51 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
52 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
53 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
54 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
55 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
56 สงครามชัย ลีทองดี 1
57 ช่อเพชร พานระลึก 1
58 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
59 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
60 วลัยพร พัชรนฤมล 1
61 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
62 ดาว มงคลสมัย 1
63 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
64 ศศิธร ธนะภพ 1
65 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
66 อัมมาร สยามวาลา 1
67 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
68 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
69 พารุณี ยิ้มสบาย 1
70 คัทรียา รัตนวิมล 1
71 Sasithon Tanapop 1
72 กัลยา เลาหสงคราม 1
73 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
74 ไม่มีข้อมูล 1
75 Phi Rodsawaeng 1
76 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
77 มานิต คงแป้น 1
78 Ampawan Srivilai 1
79 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 1
80 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 1
81 Samrit Srithamrongsawats 1
82 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
83 สุชาติ สรณสถาพร 1
84 Wiratda Sutayakhom 1
85 วิรัชดา สุทธยาคม 1
86 พิชญ์ รอดแสวง 1
87 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 1
88 บุญเติม ตันสุรัตน์ 1
89 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
90 หทัยชนก สุมาลี 1
91 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
92 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
93 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
94 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
95 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
96 Swansea university 1
97 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
98 David Hughes 1
99 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
100 ภูษิต ประคองสาย 1
101 ดวงสมร บุญผดุง 1
102 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
103 Chanvit Tharathep 1
104 ชัยยง ขามรัตน์ 1
105 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
106 Pattapong Kessomboon 1
107 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 1
108 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1
109 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
110 Suraphon Limwatananon 1
111 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
112 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
113 กมล วีระประดิษฐ์ 1
114 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
115 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
116 Rehnberg, Clas 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
118 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
119 แกมทอง อินทรัตน์ 1
120 งบประมาณแผ่นดิน 1
121 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
122 เรณู ศรีสมิต 1
123 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
124 บุญรัตน์ วราชิต 1
125 จรัล ใจแพทย์ 1
126 Kitti Sanitwankul 1
127 Chulaporn Limwattananon 1
128 เรนเบอร์ก, คลาส 1
129 Pataphong Ketsomboon 1
130 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
131 Thailand Develoment Research Institute 1
132 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
133 วรรณี พิริยะจิตรา 1
134 Weerasak Jongsuwiwanwong 1
135 Ammar Siamwalla 1
136 วรัญญา โพธินฤมิตร 1
137 Direk Patmasiriwat 1
138 งามจิตต์ จันทรสาธิต 1
139 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
140 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
142 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
143 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
144 นฤมล ศิลารักษ์ 1
145 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
146 Kanet Sumputtanon 1
147 Sirirat Sonchi 1
148 Khanokporn Suranatkul 1
149 Nilawan Upakdee 1
150 กนกพร สุรณัฐกุล 1
151 Sukalaya Kongsawatt 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 4
5 2554 2
6 2553 4
7 2552 5
8 2551 14
9 2550 2
10 2549 7
11 2548 4
12 2547 4
13 2546 6
14 2545 6
15 2544 8
16 2543 3
17 2542 2
18 2541 6
19 2539 3
20 2538 1
21 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2557
2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3 Patterns of Outpatient Services and Charge for Patients Enrolled in the Universal Health Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
5 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
6 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
7 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
8 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
9 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
10 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
11 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
12 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
13 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
14 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
15 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
16 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
17 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
18 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
19 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
20 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
21 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
22 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
23 การปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสหราชอาณาจักร สวีเดน และเนเธอร์แลนด์
24 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
25 การลงทุนในเด็ก
26 ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพุทธชินราช
27 ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง
28 ระบบการคลังกับการกระจายอำนาจทางสาธารณสุข
29 ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
30 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
31 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
32 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
33 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
34 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
35 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
36 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
37 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
38 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ
39 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
40 กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด
41 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
42 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
43 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
44 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
45 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
46 ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย
47 ระบบโครงสร้างและกลไกในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการเงิน
48 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
49 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
50 ความเป็นธรรมทางสุขภาพระดับครัวเรือน : การสำรวจครัวเรือนรอบที่ 2 และการตรวจร่างกายครั้งที่ 1
51 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : เงินทองเป็นของนอกกาย…จริงหรือ? โดย นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
52 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
53 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
54 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
55 ผลกระทบของนโยบาย 30 บาท ต่อระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช : ภาพรวมระดับประเทศและกรณีศึกษาสถานพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชในภาคเหนือของประเทศไทย
56 ต้นทุนรายโรคผู้ป่วยจิตเวชตามกลุ่มโรคร่วมของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง
57 การอุดหนุนและเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างสถานบริการในการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะนำร่อง
58 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
ปี พ.ศ. 2545
59 การติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีที่หนึ่ง(2544-45)
60 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
61 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมทางสุขภาพโดยอาศัยกลไกประชาคม
62 การวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ และสถานการณ์ทางการเงินของสถานพยาบาลภายใต้ โครงการหลักประกันสุขภาพ ช่วงเดือนตุลาคม 2544-มีนาคม 2545
63 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน
64 ปรัชญา "30 บาทรักษาทุกโรค" กับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ใกล้กันมากขึ้น หรือ ! ยิ่งห่างกันคนละทาง
ปี พ.ศ. 2544
65 ข้อเสนอหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
66 การบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลรัฐ : การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณคลินิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
67 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ความเป็นไปได้ของการบรรลุความครอบคลุมถ้วนหน้า
68 การพัฒนากลไกการจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
69 ดัชนีเศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อวัดความเป็นธรรมทางการคลังและการใช้บริการสาธารณสุขระหว่างปี 2529-2541
70 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
71 การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมในประเทศไทย
72 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2543
73 ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย
74 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
75 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
76 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
77 Health financing in Thailand : summary review and proposed reforms
ปี พ.ศ. 2541
78 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี2539-40
79 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
80 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
81 Diagnosis related groups for the low income,development and application
82 Equity in the delivery of health care in Thailand
83 ต้นทุนและประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปรียบเทียบศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2539
84 ผลกระทบของการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร การแพทย์ในระบบจ่ายตามปริมาณงาน และไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
85 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
86 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2538
87 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข