ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 20
2 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 8
5 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 7
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 6
9 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 6
10 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 5
11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
12 Naresuan University 5
13 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
14 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
15 ครรชิต สุขนาค 5
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
18 อมร เปรมกมล 4
19 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
20 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
21 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 4
22 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
23 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
24 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 4
25 Donaldson, Dayl 4
26 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 4
27 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
28 โดแนลสัน, เดล 4
29 อรทัย เขียวเจริญ 3
30 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
31 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
32 Supachai Kunaratanapruk 3
33 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
34 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
35 Vinai Leesmidt 3
36 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
37 วรัญญา โพธินฤมิตร 2
38 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
39 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
40 Weerasak Jongsuwiwanwong 2
41 วรรณี พิริยะจิตรา 2
42 Sirirat Sonchi 2
43 Khanokporn Suranatkul 2
44 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
45 เรนเบอร์ก, คลาส 2
46 Pataphong Ketsomboon 2
47 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
49 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
50 หทัยชนก สุมาลี 2
51 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
52 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
53 กนกพร สุรณัฐกุล 2
54 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
55 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
56 สงครามชัย ลีทองดี 2
57 ภูษิต ประคองสาย 2
58 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
59 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
60 วลัยพร พัชรนฤมล 2
61 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
62 กุศล สุนทรธาดา 2
63 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
64 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
65 สมชาย สุขะกูล 2
66 กมล รอดคล้าย 2
67 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 2
68 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2
69 David Hughes 2
70 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
71 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
72 Swansea university 2
73 บุญเติม ตันสุรัตน์ 2
74 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
75 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 2
76 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
77 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
78 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2
79 อัญชนา ณ ระนอง 2
80 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
81 Chanvit Tharathep 2
82 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
83 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
84 นิภา ศรีอนันต์ 2
85 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
86 ชัยยง ขามรัตน์ 2
87 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
88 Sukalaya Kongsawatt 1
89 สุชาติ สรณสถาพร 1
90 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
91 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
92 Ammar Siamwalla 1
93 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
94 อัมมาร สยามวาลา 1
95 Kanet Sumputtanon 1
96 Nilawan Upakdee 1
97 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
98 ศศิธร ธนะภพ 1
99 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
100 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
101 Thailand Develoment Research Institute 1
102 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
103 Direk Patmasiriwat 1
104 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
105 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
106 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
107 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
108 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
109 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
110 คณิศ แสงสุพรรณ 1
111 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
112 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
113 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
114 กัลยา เลาหสงคราม 1
115 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
116 พารุณี ยิ้มสบาย 1
117 Sasithon Tanapop 1
118 คัทรียา รัตนวิมล 1
119 ช่อเพชร พานระลึก 1
120 ไม่มีข้อมูล 1
121 ดาว มงคลสมัย 1
122 เรณู ศรีสมิต 1
123 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
124 แกมทอง อินทรัตน์ 1
125 Phi Rodsawaeng 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
127 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
128 Rehnberg, Clas 1
129 กฤษฏา ยาใจ 1
130 Wiratda Sutayakhom 1
131 วิรัชดา สุทธยาคม 1
132 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
133 Ampawan Srivilai 1
134 มานิต คงแป้น 1
135 Samrit Srithamrongsawats 1
136 พิชญ์ รอดแสวง 1
137 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
138 งบประมาณแผ่นดิน 1
139 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
140 Kitti Sanitwankul 1
141 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
142 Suraphon Limwatananon 1
143 Chulaporn Limwattananon 1
144 ดวงสมร บุญผดุง 1
145 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
146 นฤมล ศิลารักษ์ 1
147 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
148 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
149 บุญรัตน์ วราชิต 1
150 จรัล ใจแพทย์ 1
151 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
152 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
153 Pattapong Kessomboon 1
154 กมล วีระประดิษฐ์ 1
155 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 3
5 2557 1
6 2556 2
7 2555 4
8 2554 3
9 2553 3
10 2552 4
11 2551 10
12 2550 2
13 2549 2
14 2548 3
15 2547 1
16 2546 3
17 2544 2
18 2543 1
19 2542 1
20 2541 4
21 2539 2
22 2538 1
23 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน
2 อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร
ปี พ.ศ. 2561
3 คำถามวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2560
4 ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน
5 บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร
ปี พ.ศ. 2559
6 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
7 ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
8 ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
11 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
12 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
14 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
15 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
16 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
17 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
18 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
20 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
21 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
22 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
23 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
24 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
26 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
27 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
28 ศุภสิทธิ์ ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
29 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
30 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
31 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
32 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
33 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
34 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
35 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
36 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
37 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
ปี พ.ศ. 2549
38 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
39 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
40 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
41 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
42 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
43 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
44 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
45 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
46 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
47 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
48 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
49 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
50 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
51 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40
52 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
53 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
54 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2539
55 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
56 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
ปี พ.ศ. 2538
57 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข