ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 20
2 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 8
5 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 7
6 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
7 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 6
8 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 6
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 6
10 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
11 Naresuan University 5
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
13 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 5
14 ครรชิต สุขนาค 5
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 5
16 วินัย ลีสมิทธิ์ 5
17 Donaldson, Dayl 4
18 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
20 อมร เปรมกมล 4
21 โดแนลสัน, เดล 4
22 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 4
23 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
24 จเด็จ ธรรมธัชอารี 4
25 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 4
26 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
27 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
28 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 4
29 Vinai Leesmidt 3
30 Supachai Kunaratanapruk 3
31 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 3
32 อรทัย เขียวเจริญ 3
33 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
34 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
35 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
36 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
37 กุศล สุนทรธาดา 2
38 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
39 สมชาย สุขะกูล 2
40 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 2
41 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 2
42 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
43 David Hughes 2
44 Swansea university 2
45 บุญเติม ตันสุรัตน์ 2
46 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 2
47 กมล รอดคล้าย 2
48 นิภา ศรีอนันต์ 2
49 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
50 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 2
51 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 2
52 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
53 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
54 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
55 Chanvit Tharathep 2
56 อัญชนา ณ ระนอง 2
57 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
58 ชัยยง ขามรัตน์ 2
59 ชาญวิทย์ ทระเทพ 2
60 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
61 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
62 Weerasak Jongsuwiwanwong 2
63 วรรณี พิริยะจิตรา 2
64 งามจิตต์ จันทรสาธิต 2
65 วรัญญา โพธินฤมิตร 2
66 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
67 Pataphong Ketsomboon 2
68 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 2
69 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
70 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
71 กนกพร สุรณัฐกุล 2
72 Khanokporn Suranatkul 2
73 Sirirat Sonchi 2
74 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
75 เรนเบอร์ก, คลาส 2
76 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
77 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
78 หทัยชนก สุมาลี 2
79 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
80 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
81 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
82 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
83 สงครามชัย ลีทองดี 2
84 วลัยพร พัชรนฤมล 2
85 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
86 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
87 ภูษิต ประคองสาย 2
88 วิรัชดา สุทธยาคม 1
89 Wiratda Sutayakhom 1
90 Phi Rodsawaeng 1
91 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
92 พิชญ์ รอดแสวง 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
94 แกมทอง อินทรัตน์ 1
95 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 1
96 คณิศ แสงสุพรรณ 1
97 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
98 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
99 Ampawan Srivilai 1
100 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
101 Samrit Srithamrongsawats 1
102 มานิต คงแป้น 1
103 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
104 Suraphon Limwatananon 1
105 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
106 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
107 Pattapong Kessomboon 1
108 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
109 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
110 Chulaporn Limwattananon 1
111 Kitti Sanitwankul 1
112 กมล วีระประดิษฐ์ 1
113 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
114 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
115 งบประมาณแผ่นดิน 1
116 Rehnberg, Clas 1
117 จรัล ใจแพทย์ 1
118 บุญรัตน์ วราชิต 1
119 เรณู ศรีสมิต 1
120 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
121 กฤษฏา ยาใจ 1
122 ศศิธร ธนะภพ 1
123 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
124 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
125 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
126 Thailand Develoment Research Institute 1
127 Direk Patmasiriwat 1
128 Sukalaya Kongsawatt 1
129 Ammar Siamwalla 1
130 Nilawan Upakdee 1
131 Kanet Sumputtanon 1
132 นฤมล ศิลารักษ์ 1
133 ดวงสมร บุญผดุง 1
134 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
135 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
136 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
137 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
138 สุชาติ สรณสถาพร 1
139 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
140 ช่อเพชร พานระลึก 1
141 ไม่มีข้อมูล 1
142 คัทรียา รัตนวิมล 1
143 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
144 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
145 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
146 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
147 Sasithon Tanapop 1
148 กัลยา เลาหสงคราม 1
149 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
150 อัมมาร สยามวาลา 1
151 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
152 ดาว มงคลสมัย 1
153 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
154 พารุณี ยิ้มสบาย 1
155 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 1
3 2560 2
4 2559 3
5 2557 1
6 2556 2
7 2555 4
8 2554 3
9 2553 3
10 2552 4
11 2551 10
12 2550 2
13 2549 2
14 2548 3
15 2547 1
16 2546 3
17 2544 2
18 2543 1
19 2542 1
20 2541 4
21 2539 2
22 2538 1
23 543 77
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน
2 อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร
ปี พ.ศ. 2561
3 คำถามวิจัยกำลังคนด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2560
4 ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน
5 บริการสุขภาพจำเป็นแต่ไม่ได้รับการตอบสนองบ่งบอกนัยอะไร
ปี พ.ศ. 2559
6 ปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม
7 ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ
8 ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2557
9 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
10 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
11 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
12 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
13 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
14 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
15 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
16 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
17 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
18 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
19 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
20 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
21 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
22 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
23 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
24 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
25 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
26 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
27 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
28 ศุภสิทธิ์ ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
29 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
30 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
31 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
32 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
33 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
34 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
35 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
36 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
37 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
ปี พ.ศ. 2549
38 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
39 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
40 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
41 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
42 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
43 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
44 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
45 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
46 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
47 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
48 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
49 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
50 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
51 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40
52 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
53 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
54 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล การพัฒนาและการนำไปใช้
ปี พ.ศ. 2539
55 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
56 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
ปี พ.ศ. 2538
57 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข