ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 18
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 15
3 แหล่งทุนภายนอก 14
4 Naresuan University. Faculty of Medicine 7
5 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 5
6 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 5
7 นิลวรรณ อยู่ภักดี 5
8 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
9 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 4
10 เทิดศักดิ์ ผลจันทร์ 4
11 ครรชิต สุขนาค 4
12 บุปผวรรณ พัวพันธ์ประเสริฐ 4
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 4
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร 3
16 Naresuan University 3
17 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 3
18 ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ 3
19 ธรุวสิทธิ์ ม่วงเนียม 3
20 ชนินทร์ อัมพรสถิร 3
21 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
22 สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ 3
23 อมร เปรมกมล 3
24 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
25 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 3
26 Donaldson, Dayl 2
27 อัญชนา ณ ระนอง 2
28 โดแนลสัน, เดล 2
29 สัมฤทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 2
30 นิภา ศรีอนันต์ 2
31 สมชาย สุขะกูล 2
32 Viroj Tangcharoensathien 2
33 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
34 ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน 2
35 Supachai Kunaratanapruk 2
36 Viroj Na Ranong 2
37 รุจา ภู่ไพบูลย์ 2
38 พรพัจน์ กิ่งแก้ว 2
39 วิโรจน์ ณ ระนอง 2
40 กมล รอดคล้าย 2
41 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 2
42 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
43 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
44 บุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
45 กุศล สุนทรธาดา 2
46 Vinai Leesmidt 2
47 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
48 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
49 Buphawan Phuaphanprasert 2
50 กฤษฎา บุญศิริยะ 2
51 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
52 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
53 อรทัย เขียวเจริญ 2
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
55 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 1
56 ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร 1
57 สำนักงานกลางบริการสารสนเทศสุขภาพ (สกส.) 1
58 Swansea university 1
59 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
60 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
61 บุญเติม ตันสุรัตน์ 1
62 Naresuan University, Faculty of Pharmaceutical Science 1
63 Samrit Srithamrongsawats 1
64 David Hughes 1
65 มานิต คงแป้น 1
66 มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ 1
67 อัมพวรรณ ศรีวิไล 1
68 Ampawan Srivilai 1
69 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
70 สุชาติ สรณสถาพร 1
71 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
72 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
73 Ammar Siamwalla 1
74 พิชญ์ รอดแสวง 1
75 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
76 อัมมาร สยามวาลา 1
77 หทัยชนก สุมาลี 1
78 กัลยา เลาหสงคราม 1
79 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) 1
80 บุญชัย กิจสนาโยธิน 1
81 คณะทํางานพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1
82 ดาว มงคลสมัย 1
83 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
84 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
85 กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ 1
86 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
87 คัทรียา รัตนวิมล 1
88 สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย 1
89 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1
90 Rehnberg, Clas 1
91 บุญมา สุนทราวิรัตน์ 1
92 ช่อเพชร พานระลึก 1
93 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
94 ปาริชาติ ราชประดิษฐ์ 1
95 เนตรนลิน จักรแก้ว 1
96 กีรติ สัทธานันท์ 1
97 วรัญญา โพธินฤมิตร 1
98 อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย 1
99 วิสาข์ เจ่าสกุล 1
100 Pinij Faramnuayphol 1
101 ชัยยง ขามรัตน์ 1
102 Sumrit Sritamrongsawat 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
104 ลินดา เหล่ารัตนใส 1
105 Sukanya Khongsawat 1
106 Dirak Phatamasiriwat 1
107 แกมทอง อินทรัตน์ 1
108 Wiratda Sutayakhom 1
109 Phi Rodsawaeng 1
110 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 1
111 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) 1
112 ลิขิต อินทราลักษณ์ 1
113 จรัล ใจแพทย์ 1
114 งบประมาณแผ่นดิน 1
115 วิรัชดา สุทธยาคม 1
116 ดวงสมร บุญผดุง 1
117 Pataphong Ketsomboon 1
118 Weerasak Jongsuwiwanwong 1
119 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ 1
120 Jadej Thamathatcharee 1
121 วันัย ลิสมิทธิ์ 1
122 ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
123 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
124 Direk Patmasiriwat 1
125 Sukalaya Kongsawatt 1
126 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
127 กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล 1
128 Chulaporn Limwatananon 1
129 Suraphon Limwatananon 1
130 ดิเรก ปัทมสิริรัฒน์ 1
131 Naresuan University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
132 Chanvit Tharathep 1
133 Pattapong Kessomboon 1
134 วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒน์วงศ์ 1
135 กมล วีระประดิษฐ์ 1
136 เรณู ศรีสมิต 1
137 บุญรัตน์ วราชิต 1
138 สุภัค ปิติภากร 1
139 Khon Kaen University. Faculty of Medicine 1
140 คเณศ สัมพุทธานนท์ 1
141 Nilawan Upakdee 1
142 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
143 Naresuan University. Fuculty of Medicine 1
144 Kanet Sumputtanon 1
145 Nilawan Yuphakdee 1
146 Kitti Sanitwankul 1
147 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
148 Thailand Develoment Research Institute 1
149 สงครามชัย ลีทองดี 1
150 วลัยพร พัชรนฤมล 1
151 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
152 Khanokporn Suranatkul 1
153 Sirirat Sonchi 1
154 เรนเบอร์ก, คลาส 1
155 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
156 ภูษิต ประคองสาย 1
157 งามจิตต์ จันทรสาธิต 1
158 วรรณี พิริยะจิตรา 1
159 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1
160 Rehnberg, Class 1
161 ศิรัตน์ สนชัย 1
162 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
163 ประดิษฐ์ วงศ์คณารัตนกูล 1
164 Sasithon Tanapop 1
165 นฤมล ศิลารักษ์ 1
166 พารุณี ยิ้มสบาย 1
167 Chulaporn Limwattananon 1
168 ศศิธร ธนะภพ 1
169 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
170 ไม่มีข้อมูล 1
171 Naresaun University. Faculty of Pharmacy 1
172 กนกพร สุรณัฐกุล 1
173 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
174 Nathon Chaiyakunaprik 1
175 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
176 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 6
8 2552 7
9 2551 14
10 2550 6
11 2549 9
12 2548 6
13 2547 4
14 2546 8
15 2545 6
16 2544 8
17 2543 3
18 2542 3
19 2541 6
20 2539 3
21 2538 1
22 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหวิชาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557
3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4 Patterns of Outpatient Services and Charge for Patients Enrolled in the Universal Health Coverage Scheme
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาข้อเสนอรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเขตสุขภาพ
6 โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่กับกระทรวงสาธารณสุข (เร่งรัด 5 ปี)
7 Clinical minimal standard data set for primary health care in Thailand
ปี พ.ศ. 2555
8 ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก : ด้วยวิธีต้นทุนจุลภาพ
9 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
10 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
11 โครงการพัฒนาเครือข่ายและหน่วยวิจัยด้านคลินิก
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
13 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
14 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
ปี พ.ศ. 2553
15 โครงการเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
16 การวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากบริการทางการแพทย์เพื่อการจ่ายชดเชย
17 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
18 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
19 การเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมคลองหนองเหล็ก
20 การศึกษาการเรียนการสอนแบบ PBL ในระดับชั้นปรีคลินิกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2552
21 การพัฒนาเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ที่สมควรได้รับการคุ้มครอง
22 การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
23 ความเป็นธรรมทางสุขภาพกับสิทธิมนุษยชน: กรณีชาวเขาไร้สัญชาติในประเทศไทย
24 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
25 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพันธ์ ฉบับที่ 5
26 การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
27 การศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชนตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
28 การคลังสาธารณสุขในประเทศไทย
29 การปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสหราชอาณาจักร สวีเดน และเนเธอร์แลนด์
30 ราคากลางผู้ประสบภัยจากรถโดยกลุ่มวิจัยโรคร่วม: จะได้ประโยชน์หรือ?
31 การลงทุนในเด็ก
32 ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพ โรงพยาบาลพุทธชินราช
33 ระบบการจัดกลุ่มผู้รับบริการของออสเตรเลียให้บทเรียนอะไรแก่ไทยบ้าง
34 ระบบการคลังกับการกระจายอำนาจทางสาธารณสุข
35 ชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำทางคลินิกสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
36 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
37 ที่ปรึกษาโครงการกลไกการชดเชยความเสียหายจากบริการสุขภาพ
38 การประเมินต้นทุนและอัตราการคืนในการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของหน่วยบริการ ปี 2548
39 ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลประสิทธิผลการให้บริการผู้ป่วยยากจนในสถานพยาบาลภาครัฐ
40 ที่ปรึกษาโครงการเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"
41 แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
42 การศึกษาภาระโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่มีการนอนรักษาใน รพ.
43 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 (โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ เป็นผู้รับทุนผู้ช่วยวิจัย)
44 ปัจจัยสำคัญที่มีผลในการป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้
45 ภาระโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
46 การจัดกลุ่มโรคร่วมและทางเลือกในการจ่ายเงินสำหรับการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันของประเทศไทย
47 ภาวะโรคตามกลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกและคุณภาพของระบบบริการปฐมภูมิด้วยดัชนีผู้ป่วยที่ไม่สมควรนอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2549
48 การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ
49 การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการวินิจฉัยภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
50 กลไกการใช้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และด้านการเงินและบัญชี เพื่อการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระดับจังหวัด และประเมินระบบสุขภาพของจังหวัด
51 การลงทุนในเด็ก : รัฐชุมชนและครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
52 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
53 ศึกษากลไกการจัดบริการสุขภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2546-2547
54 การซื้อขายบริการสำหรับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกราคาแพงและต้องการการดูแลเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
55 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)
56 พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
ปี พ.ศ. 2548
57 โครงการวิจัย เรื่อง การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1
58 ระบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยนอก : ความเป็นไปได้จากฐานข้อมูลประกันสุขภาพในประเทศไทย
59 ระบบโครงสร้างและกลไกในการอนุรักษ์ พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการเงิน
60 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
61 ความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชนเขตภาคเหนือตอนล่าง : โอกาสพัฒนาระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
62 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
63 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
64 ความเป็นธรรมทางสุขภาพระดับครัวเรือน : การสำรวจครัวเรือนรอบที่ 2 และการตรวจร่างกายครั้งที่ 1
65 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : เงินทองเป็นของนอกกาย…จริงหรือ? โดย นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
66 วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี
ปี พ.ศ. 2546
67 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
68 แพทย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร : รูปแบบและคุณภาพการผลิต
69 การศึกษารายงานทางการเงินเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
70 ผลกระทบของนโยบาย 30 บาท ต่อระบบบริการผู้ป่วยจิตเวช : ภาพรวมระดับประเทศและกรณีศึกษาสถานพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชในภาคเหนือของประเทศไทย
71 ต้นทุนรายโรคผู้ป่วยจิตเวชตามกลุ่มโรคร่วมของผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง
72 การอุดหนุนและเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างสถานบริการในการเข้าสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะนำร่อง
73 ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (โครงการนำร่อง)
74 ความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชนเขตภาคเหนือตอนล่าง : โอกาสพัฒนาระบบบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
75 การติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีที่หนึ่ง(2544-45)
76 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
77 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมทางสุขภาพโดยอาศัยกลไกประชาคม
78 การวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ และสถานการณ์ทางการเงินของสถานพยาบาลภายใต้ โครงการหลักประกันสุขภาพ ช่วงเดือนตุลาคม 2544-มีนาคม 2545
79 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน
80 ปรัชญา "30 บาทรักษาทุกโรค" กับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ใกล้กันมากขึ้น หรือ ! ยิ่งห่างกันคนละทาง
ปี พ.ศ. 2544
81 ข้อเสนอหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
82 การบริหารการเงินการคลังโรงพยาบาลรัฐ : การกระจายอำนาจการบริหารงบประมาณคลินิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
83 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : ความเป็นไปได้ของการบรรลุความครอบคลุมถ้วนหน้า
84 การพัฒนากลไกการจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
85 ดัชนีเศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อวัดความเป็นธรรมทางการคลังและการใช้บริการสาธารณสุขระหว่างปี 2529-2541
86 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม : การพัฒนาและประโยชน์ในประเทศไทย
87 การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมในประเทศไทย
88 สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล การคลัง และการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2543
89 ชุดเครื่องมือวัดความเป็นธรรมเพื่อประเมินผลการปฏิรูประบบสุขภาพไทย
90 ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
91 การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2542
92 รายงานการสรุปและข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสุขภาพในประเทศไทย
93 Health financing in Thailand : summary review and proposed reforms
94 การลงทุนในเด็ก : รัฐชุมชนและครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น
ปี พ.ศ. 2541
95 ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี2539-40
96 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย
97 ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน : การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจสำหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ
98 Diagnosis related groups for the low income,development and application
99 Equity in the delivery of health care in Thailand
100 ต้นทุนและประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปรียบเทียบศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2539
101 ผลกระทบของการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร การแพทย์ในระบบจ่ายตามปริมาณงาน และไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว
102 ประมาณการค่าใช้จ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทางสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานครอบคลุมบริการการแพทย์ทุกอย่างที่ให้แก่ ผู้ที่สังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูล
103 ราคากลางค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ
ปี พ.ศ. 2538
104 ความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
105 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย