ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภชัย ศรีสุชาติ 2
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 2
3 อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 2
4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
5 แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 2
6 ทัศนีย์ บัวคำ 1
7 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 1
9 โกวิทย์ พวงงาม 1
10 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 1
11 ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 1
12 สุวรรณา มานะโรจนานนท์ 1
13 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 1
14 ศาสตรินทร์ ตันสุน 1
15 เสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์ 1
16 กาญจนากร สามเมือง 1
17 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 1
18 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
19 ไม่มีข้อมูล 1
20 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
21 พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล 1
22 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 1
23 ดวงมณี เลาวกุล 1
24 อรทัย ก๊กผล 1
25 นัครินทร์ เพชรสิงห์ 1
26 นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ 1
27 ชาญชัย วสันตยานันท์ 1
28 วสันต์ เหลืองประภัสร์ 1
29 บรรเจิด สิงคะเนติ 1
30 ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ 1
31 ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ - 1
32 วีรวัฒน์ จันทรโชติ 1
33 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 1
34 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
35 อุดม รัฐอมฤต 1
36 นรา แป้นประหยัด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 5
6 2550 2
7 2548 1
8 1086 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 โครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
4 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2553
5 ความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคชาติไทยพัฒนา
ปี พ.ศ. 2552
6 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน
7 การกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นกับบทเรียนบางประการสำหรับการดำเนินนโยบายด้านการกระจายอำนาจในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
8 Decentralization under Threat?: Impacts of the CEO Governor Policy upon Thai Local Government.
9 การบริหารจัดการท้องถิ่นบนพื้นฐานของความร่วมมือ: แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น
10 ทุนทางสังคมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองยาง หมู่ 2 อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
11 กระบวนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
12 การุณยฆาตกับสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2550
13 ความสำเร็จทางการเมืองและความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคไทยรักไทย
14 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทยในกระแสโลกาภิวัตน์
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government outlet)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 Local Governance in Thailand: The Politics of Decentralization and the Roles of Bureaucrats Politicians and the People
17 การกระจายอำนาจกับวิกฤติการเมืองไทย