ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภศิลป์ มณีรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การย่อยสลาย 17อัลฟ่า-เอสทีนิลเอสตราไดออลด้วยจุลินทรีย์แอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงที่มีโครงสร้างประชากรแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2561
2 การแยก คัดเลือก และตรวจสอบความปลอดภัยของแบคทีเรียกลุ่ม coagulase-negative staphylococci เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการปรับปรุงกลิ่นรสของกุ้งส้ม
3 ความหลากหลายและคุณลักษณะระดับโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียในดินที่ปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งส้มกาบาสูงโดยใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียแลกติก Lactobacillus futsaii CS3 ที่แยกได้จากกุ้งส้ม
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะตอดองโดยใช้กล้าเชื้อร่วมของแบคทีเรียแลกติก Lactobacillus pentosus SY130 และ Lactobacillus plantarum KJ03
ปี พ.ศ. 2560
6 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน การผลิต การทำบริสุทธิ์ และคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
7 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาแช่อิ่มในพื้นที่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2559
8 การแยกคัดเลือกและตรวจสอบความปลอดภัยของแบคทีเรียกลุ่ม coagulase-negative staphylococci เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อกุ้งสัม (Isoloation)
9 Study of glutamate decarboxylase gene from GABA-producing lactic acid bacteria isolated from Kung-Som, the traditional Thai fermented shrimp
ปี พ.ศ. 2558
10 การคัดแยกแบคทีเรียแลกติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตแหนมไก่ฮาลาล
ปี พ.ศ. 2557
11 คุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่ที่สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคในไก่และการเพิ่มการรอดชีวิตของโปรไบโอติกโดยการห่อหุ้ม
12 การโคลนยีนและคุณลักษณะของแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรีย Enterococcus faecium CE5-1 ที่แยกจากทางเดินอาหารไก่พื้นเมือง
13 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของกล้าเชื้อแบคทีเรียโปรไบโอติก Lactobacillus plantarum ในระหว่างการหมักกุ้งส้มโดยการติดยีน Green Fluorescent Protein (gfp)
ปี พ.ศ. 2556
14 การโคลนยีนและคุณลักษณะของแบคเทอริโอซินจากแบคทีเรีย Enterococcus faecium CE5-1 ที่แยกจากทางเดินอาหารไก่พื้นเมือง
15 การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งโดยแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2555
16 การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางเคมีระหว่างกระบวนการหมักสะตอ (สะตอดอง)
17 การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกจากสะตอดองเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อ
ปี พ.ศ. 2554
18 Screening of probiotic lactic acid bacteria and utilization for production of fermented shrimp (Kung-Som)
19 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่มีคุณสมบัติโปรไบโอติกจากสะตอดองเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตสะตอดอง
ปี พ.ศ. 2553
20 การศึกษาสมบัติของแมนโนโปรตีนจากกากส่าและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
21 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอ็กโซโพลีแซกคาไรด์จากแบคทีเรียแลกติกสายพันธ์ Weissella confusa NH 02
22 การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นโปรไบโอติกแบคแบคทีเรียแลกติกจากทางเดินอาหารในไก่กระทงและไก่พื้นเมือง
23 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากดินที่สามารถย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้วและการประยุกต์ใช้กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ใน Soil slurry
ปี พ.ศ. 2552
24 การศึกษาคุณสมบัติสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคจากโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่
25 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์จากดินที่สามารถย่อยสลายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว และการประยุกต์ใช้กลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ ใน soil slurry
26 การศึกษาสมบัติของแมนโนโปรตีนจากกากส่าและการประยุกต์ใช้ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
27 สารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ติดกับตัวเซลล์จากแบคทีเรียMyroides sp. SM1 ที่แยกจากน้ำทะเล
28 การผลิต การทำบริสุทธ์ และสมบัติของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพของเชื้อ Acinetobacter calcoaceticus subsp. anitratus SM7 ที่แยกได้จากน้ำทะเล
ปี พ.ศ. 2550
29 การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่เป็นโปรไบโอติกในไก่แลเพิ่มการรอดชีวิตของเชื้อโดยการตรึงในเม็ดจล
30 การแยกและคัดเลือกโปรโอติกแบคทีเรียแลกติกจากกุ้งส้มและการผลิตกุ้งส้มจากสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้
ปี พ.ศ. 2549
31 การสกัดและการทำบริสุทธิ์ mannoprotein จากตะกอนยีสต์จากการกลั่นสุราพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2543
32 การแยกโปรไบโอติกแบคทีเรียแลกติกจากอาหารหมักพื้นบ้าน
33 การคัดเลือกและจำแนกจุลินทรีย์จากทะเลที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
34 การแยกจุลินทรีย์ที่ผลิตสารคลดแรงตึงผิวชีวภาพจากทะเล
ปี พ.ศ. 2542
35 การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2541
36 การเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตแหนม
ปี พ.ศ. 2540
37 การเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตแหนม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
38 การยับยั้งฟิล์มยีสต์โดยแบคทีเรียแลคติกที่แยกจากสะตอดอง