ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 หรรษา วัฒนานุกิจ 9
2 นายธิติรัถย์ จิราธิติพร 3
3 ชวเลข วณิชเวทิน 3
4 ดุสิต ธนเพทาย 3
5 ประทีป ดวงเดือน 3
6 วราเมศวร์ วิเชียรแสน 3
7 นายพนิต สินชวาลวัฒน์ 2
8 นายอรรณพ ติยะจามร 2
9 ทรงวุฒิ เฮงพระธานี 2
10 สุรพันธ์ เพชราภา 2
11 นายภานุ ทรงไพบูลย์ 2
12 จีมา ศรลัมพ์ 2
13 สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ 2
14 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
15 อรศิริ ปาณินท์ 2
16 วราวิทย์ แสงแก้ว 2
17 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
18 มาดดี ตั้งพานิช 2
19 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 2
20 อุมา วิรัตน์สกุลชัย 2
21 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 2
22 นายเจษฏา ถิรพงษ์พันธ์ 2
23 ยุพยง เหมะศิลปิน 2
24 วันดี พินิจวรสิน 2
25 นางสาวแสงเดือน สู้ทุกทิศ 2
26 นายพีรพงษ์ พงษ์ศิริจันทร์ 2
27 นางสาวสาธิตา มาลัยธรรม 2
28 สายทิวา รามสูต 2
29 สุรพล พุทธมนต์ 1
30 อัมรินทร์ ตั้งสุขสันต์ 1
31 รุ่งโรจน์ พงศ์จักรพานิช 1
32 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ 1
33 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
34 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
35 กิติชัย รัตนะ 1
36 สมชาย ใบม่วง 1
37 สุชาติ เหลืองประเสริฐ 1
38 Takehiko Satomura 1
39 สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 1
40 ชัยพร ใจแก้ว 1
41 พาสินี สุนากร 1
42 Masahiro Ueki 1
43 Wonsik Kim 1
44 Oki Taikan 1
45 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
46 จเร ทองด้วง 1
47 นางสาวอรทัย เชื้อน่วม 1
48 นางสาวจรินทิพย์ ทุเรียน 1
49 นางสาววศินี วสุนธราสุข 1
50 นายขจรศักดิ์ ศรีราช 1
51 นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ 1
52 นางสาววาศินี วสุนธราสุข 1
53 น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์ 1
54 อนันต์ มุ่งวัฒนา 1
55 นายธีรยุทธ เพชรแก้ว 1
56 นางสาวเบญจภา พูลสุขกล่ำ 1
57 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
58 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
59 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
60 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
61 ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 1
62 นางภัทราพร มัจฉาฉ่ำ 1
63 นางสาวสรนันท์ ทองโต 1
64 วรรณดี ไทยสยาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 7
5 2553 3
6 2552 2
7 2550 3
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การบูรณาการฐานข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2556
2 Integrated Study Project on Hydro-Meteorological Prediction and Adaptation to Climate Change in Thailand (IMPAC-T)
3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับลดการบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Thaitruckcenter) ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2555
4 ระบบการจำลองสถานการณ์อุทกภัยแบบ 5 มิติสำหรับทำนายผลกระทบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับลดการบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (Thaitruckcenter)
6 การสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางหลวงผิวคอนกรีต
7 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
8 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
9 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
10 ระบบติดตามสถานการณ์และคาดการณ์งบประมาณประจำปี สำหรับซ่อมแซมทางหลวงอันเนื่องมาจากอุทกภัย
11 ระบบจัดการงานฟื้นฟูความเสียหายของทางหลวงจากเหตุการณ์น้ำท่วม
ปี พ.ศ. 2553
12 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
13 การพัฒนาศักยภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ปี 2553
14 การสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะสภาพความเสียหายของผิวทางแอสฟัลด์
ปี พ.ศ. 2552
15 โครงการย่อยที่ 3 ระบบการจำลองสถานการณ์อุทกภัยแบบ 5 มิติ สำหรับใช้ทำนายผลกระทบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
16 โครงการย่อยที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืน ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2550
17 แบบจำลองเชิงวัตถุ 3 มิติ มาตราส่วนจริงสำหรับงานออกแบบอาคารและบริหารโครงการก่อสร้าง
18 โครงการจัดทำทรัพยากรข้อมูล GAME-T/GAME-C ตามมาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
19 การพัฒนาแบบจำลองเชิงวัตถุ 3 มิติ สำหรับงานออกแบบและจัดการข้อมูลอาคารด้วยโปรแกรมภาษาจาวา