ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวิทู สุขเพ็ง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาแฟนทอมเพื่อการตรวจสอบระบบควบคุมปริมาณกระแสหลอดอัตโนมัติในเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
2 การประดิษฐ์แฟนทอมภาคตัดขวางวงกลมและวงรีสำหรับวัดค่าดัชนีปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2557
3 ให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
5 มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551
ปี พ.ศ. 2554
6 การใช้พารามิเตอร์ทางรังสีเพื่อคำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมในโรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
7 ภาวะกระดูกพรุนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับแบบ Real time
9 ภาวะกระดูกพรุน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกพรุน ในสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
10 ปริมาณรังสีดูดกลืนที่ผิวผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดของโรงพยาบาลภายในจังหวัดพิษณุโลก
11 การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพเอกซเยร์ทรวงอกสำหรับผู้ป่วยรถนั่ง
12 ภาวะกระดูกพรุนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน จังหวัดพิษณุโลก
13 อุปกร์ช่วยจัดท่าตรึงทารกและยึดตรึงทารกเพื่อการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอด
14 ระบบคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับแบบ real time
15 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ที่อาศัยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2550
16 การใช้พารามิเตอร์ทางรังสีเพื่อคำนวณปริมาณรังสีดูดกลืนที่ได้รับจากการถ่ายภาพเอกเซเรย์เต้านมในโรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
17 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ
18 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมป้องกันภาวะกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ
19 การใช้พารามิเตอร์ทางรังสีเพื่อคำนวณปริมาณเอกซโพเชอร์ที่ผิวผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพเอกซเรย์
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เทคนิคการจัดท่าถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอก