ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา ลี้ละไกรวรรณ 10
2 วรรณภา นิวาสะวัต 10
3 นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา 4
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
5 ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 2
6 จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร 2
7 พัชรา ศิริธรรมจักร 2
8 ชนัญญา กาสินพิลา 1
9 ศิรินาถ ตงศิริ 1
10 สุจินันท์ หรสิทธิ์ 1
11 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 1
12 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
13 ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม 1
14 วันชัย วัฒนศัพท์ 1
15 ไบรอัน, จอห์น 1
16 Peerasit Kamnuansitpa 1
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1
18 ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 1
19 นคร เสรีรักษ์ 1
20 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
21 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 1
22 ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 1
23 จินตนา เนตรทัศน์ 1
24 Tatchalerm Sudhipongpracha 1
25 Supawatanakorn Wongthanavasu 1
26 พัชรี ย่ำเที่ยง 1
27 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 3
3 2553 5
4 2552 3
5 2551 3
6 2550 2
7 2549 2
8 2547 3
9 2545 1
10 2543 1
11 2542 2
12 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการเสวนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม
2 การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการย่อยที่ 3 ความเข้าใจในการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของพลเมืองไทยและการปฏิรูปการบริหารตามแนวทางการกระจายอำนาจ(ภายใต้ชุดโครงการปฏิรูปภาครัฐและการบริหารภาครัฐแนวใหม่)
4 การวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ
5 การวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
6 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)
7 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข
8 การเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างรุ่นวัยในระบบสังคมไทย
9 การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
10 นวัตกรรมท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
11 การเตรียมความพร้อมขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
12 การเตรียมความพร้อมขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
13 ความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551
14 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข
15 การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
16 การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2550
17 การเตรียมความพร้อมขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
18 รูปแบบและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามผลการกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2549
19 ผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 ผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
21 ผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2545
24 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
25 ลักษณะและความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและผู้ขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
26 การประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข
27 ลักษณะและความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและผู้ขายบริการทางเพศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาล(Hospital Network Quality Audit : HNQA) ตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 ปี 2552 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
29 การจัดการความรู้ของพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
30 ผลประเมินโครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
31 การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
32 การเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันของคนต่างรุ่นวัยในระบบสังคมไทย