ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณภา นิวาสะวัต 10
2 จินตนา ลี้ละไกรวรรณ 10
3 นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา 4
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 2
5 สุจินันท์ หรสิทธิ์ 2
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
7 ชนัญญา กาสินพิลา 2
8 Peerasit Kamnuansitpa 2
9 ไบรอัน, จอห์น 2
10 พัชรา ศิริธรรมจักร 2
11 ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ 2
12 ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 2
13 จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร 2
14 ศิรินาถ ตงศิริ 2
15 วันชัย วัฒนศัพท์ 2
16 Tatchalerm Sudhipongpracha 1
17 Supawatanakorn Wongthanavasu 1
18 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
19 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 1
20 ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 1
21 ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม 1
22 นคร เสรีรักษ์ 1
23 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 1
24 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 1
25 ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 1
26 จินตนา เนตรทัศน์ 1
27 พัชรี ย่ำเที่ยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 1
6 2550 2
7 2549 2
8 2547 2
9 2542 1
10 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการเสวนาการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกิจการโทรคมนาคม
2 การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการย่อยที่ 3 ความเข้าใจในการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของพลเมืองไทยและการปฏิรูปการบริหารตามแนวทางการกระจายอำนาจ(ภายใต้ชุดโครงการปฏิรูปภาครัฐและการบริหารภาครัฐแนวใหม่)
4 การวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการจัดการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2553
5 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)
6 นวัตกรรมท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
7 การเตรียมความพร้อมขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
8 การเตรียมความพร้อมขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
9 ความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551
10 การเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2550
11 การเตรียมความพร้อมขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
12 รูปแบบและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตามผลการกระจายอำนาจ
ปี พ.ศ. 2549
13 ผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
15 ผลกระทบของการแต่งงานข้ามชาติที่มีต่อสถาบันครอบครัวไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2542
17 การประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริการแบบเครือข่ายโรงพยาบาล(Hospital Network Quality Audit : HNQA) ตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 ปี 2552 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
19 การจัดการความรู้ของพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
20 ผลประเมินโครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
21 การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา