ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัชรี พฤกษิกานนท์ 3
2 กาญจนา โชคถาวร 3
3 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
4 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
5 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2
6 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
7 นิสิต พันธมิตร 2
8 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
9 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
10 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
11 ไพรัช กาญจนการุณ 2
12 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
13 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
14 ปัทมา ฉิมพาลี 2
15 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
16 คมสัน สุริยะ 2
17 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
18 นัทธมน ธีระกุล 2
19 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
20 สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ 1
21 วัชรี พฤกษิกานน์ 1
22 พลศรุต เมฆรา 1
23 รังสรรค์ ภิรมย์ 1
24 วัฒนา เขียวกันยะ 1
25 ชนาธิป ปราบโรค 1
26 รัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์ 1
27 จักพงศ์ ควรฤาชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 2
6 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 วิธีเชิงพลวัตในการวัดประสิทธิภาพและการเติบโตผลิตภาพ: การประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการผลิตยางพาราธรรมชาติของไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
5 การวัดการเติบโตการเพิ่มผลผลิตปัจจัยการผลิตรวมในการผลิตภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเอเชียอื่นๆ
6 โครงการศึกษาวัดประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 ประสิทธิภาพและการเติบโตของผลิตภาพทางการเกษตรในเอเชีย
8 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการให้บริการซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า
9 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
10 การวัดระดับความสุขของประชากรในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
11 การประเมินค่าประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษ
12 ประสิทธิภาพการผลิตและความไม่เท่าเทียมทางด้านรายได้ ของประเทศในเอเชีย
ปี พ.ศ. 2550
13 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน