ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาพในชุมชนกระตีบจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ
4 เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
5 โครงการประเมินผลระบบการสอบคัดเลือกนิสิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2554
6 ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
8 การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเซปัคตะกร้อสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี พ.ศ. 2552
9 สถานการณ์และแนวโน้มของบัณฑิตศึกษาด้านการส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลของการฝึกโปรแกรมการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น