ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 7
2 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 7
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 5
4 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
6 เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ 4
7 อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 4
8 ธนกร โรจนกร 4
9 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 2
10 วรรณพ วิเศษสงวน 2
11 รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 2
12 ปฏิมากรณ์ พะสุวรรณ 2
13 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
14 ไพโรจน์ จันธาน 2
15 ยุทธชัย อุทัยแพน 2
16 จีระวัฒน์ นามทัศน์ 2
17 Araya Chaoruangrit 2
18 อรุษา เชาวนลิขิต 2
19 ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 1
20 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
21 Jariya Viratchakul 1
22 จริยา วิรัชกุล 1
23 Suwan Viratchakul 1
24 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
25 ขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี 1
26 นิสากร ศรีธัญรัตน์ 1
27 ทิพย์สุดา เทพภูเขียว 1
28 กีรดา แก้วจุมพล 1
29 หทัยกาญจน์ กกแก้ว 1
30 สุวรรณ วิรัชกุล 1
31 จินตนา ศรีผุย 1
32 Wichian Voraputhaporn 1
33 จินตนา ศรีผุย 1
34 Voranuch Srijesdaruk 1
35 Kasem Nantachai 1
36 เกษม นันทชัย 1
37 วิเชียร วรพุทธพร 1
38 Jintana Sripui 1
39 Supawan Tavornchinsombut 1
40 พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล 1
41 Orawan Kongpun 1
42 อรวรรณ คงพันธุ์ 1
43 Thanakorn Rojanakorn 1
44 Poonsap Virulhakul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 5
6 2554 13
7 2553 12
8 2552 11
9 2551 4
10 2550 5
11 2549 1
12 2548 2
13 2547 1
14 2544 1
15 2543 1
16 2542 4
17 2541 2
18 2538 1
19 1086 1
20 543 46
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในลูกชิ้นปลานิลไร้ฟอสเฟตแช่แข็งผสมเศษเหลือจากการแปรรูปปลาด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากแหล่งต่างๆ
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว :คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและไบโอแอคทีฟของเปปไทด์รำข้าวผงและความคงตัวในระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว: การลดการเกิดสีต้ำตาลของเปปไทด์รำข้าวและคุณสมบัติการเป็นสารคงสภาพโปรตีนในระหว่างการแช่เเข็ง
4 คุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งเซลล์มะเร็ง และการดูดซึมแคลเซียมของผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาเมลลาร์จากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลและการทำบริสุทธิ์
5 การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อปลาขึ้นรูปแช่แข็งจากเศษเหลือการตัดแต่งเนื้อปลานิลแล่โดยเคลือบหุ้มด้วยฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนรำข้าว
ปี พ.ศ. 2556
6 การสกัดโปรตีนจากกากรำข้าวจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันรำข้าวและการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน
7 การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิลและคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแล่แช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2555
8 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.กีรดา แก้วจุมพล เป็นผู้รับทุน
9 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่ำและไม่เติมฟอสเฟตด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลร่วมกับสารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส
10 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
11 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
12 ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง
ปี พ.ศ. 2554
13 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
14 การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิลและคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแล่แช่แข็ง II
15 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่ำและไม่เติมฟอสเฟตด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลร่วมกับสารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส II
16 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
17 การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นกรด-ด่างเพื่อผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
18 การใช้ประโยชน์โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวเพื่อเป็นสารเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร
19 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
20 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
21 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
22 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
23 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
24 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
25 สมบัติของเอนไซม์โปรตีเนสและการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
ปี พ.ศ. 2553
26 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
27 การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิลและคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแล่แช่แข็ง
28 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่ำและไม่เติมฟอสเฟตด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลร่วมกับสารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส
29 โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
30 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
31 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชันในเปลือกข้าว และคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
32 โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
33 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
34 ผลของการเตรียมปลานิลในรูปแบบต่างๆและการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพของเจลจากเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
35 ผลของการเตรียมปลานิลในรูปแบบต่างๆและการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพของเจลจากเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
36 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิล ที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
37 ผลของการเตรียม และการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
38 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
39 การศึกษาผลของระดับและประเภทของไขมันในอาหารต่อการ เจริญเติบโตและคุณภาพ ของเนื้อปลาโมง (Pangasuis bocourti) และปลาโมงลูกผสม
40 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
41 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
42 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
43 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
44 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
45 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
46 ผลของกระบวนการแปรรูปอาหาร ต่อปริมาณไฟเตท และการปลดปล่อยเกลือแร่ ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่างๆ
47 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
48 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชันในเปลือกข้าว และคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2551
49 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
50 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
51 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
52 คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากโครงปลาดุกบิ๊กอุยบด ที่ผ่านการสกัดโดยใช้สภาวะด่าง
ปี พ.ศ. 2550
53 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
54 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
55 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
56 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
57 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2549
58 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2548
59 การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าว (แกลบ) เพื่อสกัดสารกันหืนจากธรรมชาติ
60 การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าว (แกลบ) เพื่อสกัดสารกันหืนจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2547
61 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2544
62 ผลของการเกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลานิลบด ที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการล้างน้ำ
ปี พ.ศ. 2543
63 ผลของการเกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลานิลบด ที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการล้างน้ำ
ปี พ.ศ. 2542
64 การใช้ประโยชน์สูงสุดของปลานิล : การพัฒนาการผลิตเนื้อปลาบด (ซูริมิ) และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือ
65 การศึกษาความสัมพันธ์คุณสมบัติทางฟิสิกส์-เคมี ของแป้งข้าวเจ้ากรรมวิธีการทำขนมจีนและคุณภาพขนมจีน
66 การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด
67 การศึกษาความสัมพันธ์คุณสมบัติทางฟิสิกส์-เคมี ของแป้งข้าวเจ้ากรรมวิธีการทำขนมจีนและคุณภาพขนมจีน
ปี พ.ศ. 2541
68 คุณภาพน้ำผลไม้ที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
69 คุณภาพน้ำผลไม้ที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2538
70 ประสิทธิภาพการเป็นสารกันหืนของโอลีโอเรซินจากพริก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
71 การผลิตโปรตีนไดรไลเสทจากรำข้าวที่มีคุณสมบัติลดความดัน
72 ผลของเอนไซม์โปรตีเอสต่อคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนรำข้าวไฮโดรไลเสท
73 สมบัติของเอนไซม์โปรติเนสและการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
74 ผลของการเตรียมและการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
75 ผลของอัตราส่วนของตัวทำละลาย และวิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิคจากแกลบต่อคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
76 การศึกษาคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังจากมันสำปะหลังพันธุ์ต่างชนิด
77 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชันในเปลือกข้าว และคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ