ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 7
2 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 7
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 5
4 เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ 4
5 อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 4
6 ธนกร โรจนกร 4
7 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
9 ไพโรจน์ จันธาน 2
10 อรุษา เชาวนลิขิต 2
11 ยุทธชัย อุทัยแพน 2
12 Araya Chaoruangrit 2
13 จีระวัฒน์ นามทัศน์ 2
14 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 2
15 รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 2
16 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 2
17 ปฏิมากรณ์ พะสุวรรณ 2
18 วรรณพ วิเศษสงวน 2
19 Thanakorn Rojanakorn 1
20 อรวรรณ คงพันธุ์ 1
21 Supawan Tavornchinsombut 1
22 Voranuch Srijesdaruk 1
23 Jintana Sripui 1
24 Orawan Kongpun 1
25 Poonsap Virulhakul 1
26 Suwan Viratchakul 1
27 Jariya Viratchakul 1
28 จริยา วิรัชกุล 1
29 สุวรรณ วิรัชกุล 1
30 จินตนา ศรีผุย 1
31 พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล 1
32 จินตนา ศรีผุย 1
33 ขวัญฤดี วชิรัตนพงษ์เมธี 1
34 หทัยกาญจน์ กกแก้ว 1
35 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
36 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
37 ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 1
38 กีรดา แก้วจุมพล 1
39 นิสากร ศรีธัญรัตน์ 1
40 Kasem Nantachai 1
41 เกษม นันทชัย 1
42 วิเชียร วรพุทธพร 1
43 ทิพย์สุดา เทพภูเขียว 1
44 Wichian Voraputhaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 2
5 2555 5
6 2554 12
7 2553 8
8 2552 10
9 2551 3
10 2550 3
11 2549 1
12 2548 2
13 2547 1
14 2542 1
15 2538 1
16 543 63
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในลูกชิ้นปลานิลไร้ฟอสเฟตแช่แข็งผสมเศษเหลือจากการแปรรูปปลาด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากแหล่งต่างๆ
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว :คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและไบโอแอคทีฟของเปปไทด์รำข้าวผงและความคงตัวในระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าว: การลดการเกิดสีต้ำตาลของเปปไทด์รำข้าวและคุณสมบัติการเป็นสารคงสภาพโปรตีนในระหว่างการแช่เเข็ง
4 คุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน การยับยั้งเซลล์มะเร็ง และการดูดซึมแคลเซียมของผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาเมลลาร์จากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลและการทำบริสุทธิ์
5 การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื้อปลาขึ้นรูปแช่แข็งจากเศษเหลือการตัดแต่งเนื้อปลานิลแล่โดยเคลือบหุ้มด้วยฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนรำข้าว
ปี พ.ศ. 2556
6 การสกัดโปรตีนจากกากรำข้าวจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันรำข้าวและการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีน
7 การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิลและคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแล่แช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2555
8 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกรุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.กีรดา แก้วจุมพล เป็นผู้รับทุน
9 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่ำและไม่เติมฟอสเฟตด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลร่วมกับสารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส
10 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
11 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
12 ความคงตัวของไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากรำข้าวในเครื่องดื่มจำลอง
ปี พ.ศ. 2554
13 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
14 การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิลและคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแล่แช่แข็ง II
15 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่ำและไม่เติมฟอสเฟตด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลร่วมกับสารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส II
16 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
17 การลดสารปนเปื้อนในโปรตีนสกัดจากเศษเหลือทูน่าและปลานิลด้วยวิธีการปรับความเป็นกรด-ด่างเพื่อผลิตเปปไทด์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
18 การใช้ประโยชน์โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวเพื่อเป็นสารเสริมสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร
19 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
20 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
21 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
22 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
23 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
24 สมบัติของเอนไซม์โปรตีเนสและการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
ปี พ.ศ. 2553
25 สมบัติการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีและการต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวในระบบ เครื่องดื่มจำลอง
26 การผลิตไบโอแอคทีฟเปปไทด์จากเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปลานิลและคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการต้านออกซิเดชั่นในเนื้อปลานิลแล่แช่แข็ง
27 การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อปลานิลส่วนท้องบดขึ้นรูปที่มีเกลือต่ำและไม่เติมฟอสเฟตด้วยโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือของการแปรรูปปลานิลร่วมกับสารช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส
28 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
29 ผลของการเตรียมปลานิลในรูปแบบต่างๆและการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพของเจลจากเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
30 ผลของการเตรียมปลานิลในรูปแบบต่างๆและการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อคุณภาพของเจลจากเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
31 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิล ที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
32 ผลของการเตรียม และการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
33 ผลของเอนไซม์โปรตีเนสในกล้ามเนื้อปลาและสภาวะการเซ็ทเจลต่อคุณสมบัติในการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
34 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
35 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
36 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
37 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
38 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
39 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
40 ผลของกระบวนการแปรรูปอาหาร ต่อปริมาณไฟเตท และการปลดปล่อยเกลือแร่ ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่างๆ
41 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิ และคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
42 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชันในเปลือกข้าว และคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2551
43 ความคงตัวของเปปไทด์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเอนไซม์ ACE ที่ได้จากโปรตีนรำข้าวหอมมะลิไฮโดรไลเสท
44 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
45 คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากโครงปลาดุกบิ๊กอุยบด ที่ผ่านการสกัดโดยใช้สภาวะด่าง
ปี พ.ศ. 2550
46 สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวหอมมะลิและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน
47 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
48 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2549
49 การศึกษาวิธีการสกัดและจำแนกสารต้านออกซิเดชั่นในเปลือกข้าวและคุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2548
50 การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าว (แกลบ) เพื่อสกัดสารกันหืนจากธรรมชาติ
51 การใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าว (แกลบ) เพื่อสกัดสารกันหืนจากธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2547
52 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2542
53 การใช้ประโยชน์สูงสุดของปลานิล : การพัฒนาการผลิตเนื้อปลาบด (ซูริมิ) และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือ
ปี พ.ศ. 2538
54 ประสิทธิภาพการเป็นสารกันหืนของโอลีโอเรซินจากพริก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 ผลของเอนไซม์โปรตีเอสต่อคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนรำข้าวไฮโดรไลเสท
56 สมบัติของเอนไซม์โปรติเนสและการเกิดเจลของเนื้อปลาโมงบด
57 ผลของการเตรียมและการใช้สารทดแทนสารประกอบฟอสเฟตต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลานิลบดแช่เยือกแข็ง
58 ผลของอัตราส่วนของตัวทำละลาย และวิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิคจากแกลบต่อคุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน