ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบที่มีต่อความสามารถทางการเรียนการอ่านจับใจความภาษาไทยและความสามรถด้านกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนัดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3 ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบโครงการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาศักยภาพของครูและการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวที่พึงประสงค์ของครูที่ปรึกษาสำหรับนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเสี่ยงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
6 การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำ ภาษาไทยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎี [S-R]2 โดยใช้สื่อภูมิปัญญาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
7 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดยใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อ
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2539
9 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกลวิธีการเรียนภาษา โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
10 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกลวิธีการเรียนภาษาโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
11 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกลวิธีการเรียนภาษาโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2526
12 การสร้างแบบฝึกการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ