ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 5
6 2552 3
7 2551 1
8 2550 1
9 2548 1
10 2547 3
11 2545 4
12 2544 3
13 2543 4
14 2542 2
15 2541 1
16 2540 4
17 2539 1
18 2538 1
19 2537 2
20 2536 1
21 2529 2
22 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาวิธีการเพิ่มความเข้มข้นแบบไม่ใช่ตัวทำลายสำหรับการวิเคราะหืที่อาศัยการไหลและแคพิลลารีอิเล็กโทรฟอริซิส:การประยุกต์ในตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2556
2 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.เกษริน สีบุญเรือง เป็นผู้รับทุน
3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดอะมิโนและไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
4 การพัฒนาวิธีทางโครงการมาโทกราฟีของเหลวและแคพพิลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2555
5 การสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวันและการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดอะมิโนและไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม II
7 การสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวันและการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว II
8 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี น.ส.สุธาสินี บุญเชียงมา เป็นนักศึกษาที่ได้รับทุน
ปี พ.ศ. 2553
9 การพัฒนาวิธีทางโครมาโทกราฟฟีของเหลวและแคพพิลลารีอิเล็ก โทรฟอรีซีสในการประยุกต์ทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
10 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กรดอะมิโนและไบโอเจนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
11 การสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวันและการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว
12 การสร้างชุดตรวจสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท
13 การสร้างชุดตรวจสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท
ปี พ.ศ. 2552
14 การสร้างชุดตรวจสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท
15 การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
16 การสร้างชุดตรวจสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท
ปี พ.ศ. 2551
17 การสร้างชุดตรวจสอบสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาการวิเคราะห์ระดับไมโครและนาโนโดยเทคนิคที่ใช้การไหล
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
20 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดิน เพื่อการจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
21 โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม
22 โครงการศึกษาผลกระทบของการชะล้างเกลือตามธรรมชาติและการผลิตเกลือต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำสงคราม
ปี พ.ศ. 2545
23 การลดลงของเหล็กในน้ำที่มีผักตบชวา
24 การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์
25 การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์
26 การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2544
27 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในตัวอย่างน้ำเสียโดยวิธีไอโอดิเมตริกไทเทรชันกับวิธีที่ปรับปรุงขึ้น
28 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะในพืชอาหารสัตว์และดินบริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
29 การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2543
30 การบำบัดโครเมียม (VI) ด้วยกระบวนการโฟโตรีดักชันโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์
31 การลดลงของเหล็กในน้ำที่มีผักตบชวา
32 ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
33 การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
34 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในตัวอย่างน้ำเสียโดยวิธีไอโอดิเมตริกไทเทรชันกับวิธีที่ปรับปรุงขึ้น
35 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของแข็งเพื่อวิเคราะห์สารประกอบพีซีบีบางตัวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ปี พ.ศ. 2541
36 ความสัมพันธ์ของปริมาณโลหะในพืชอาหารสัตว์และดินบริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2540
37 ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการวิเคราะห์เหล็กโดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชัน
38 ศึกษาผลของแอนไอออนที่มีต่อการวิเคราะห์แคลเซี่ยมและแมกนีเซี่ยม
39 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลออร์แกโน- ฟอสเฟตโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง
40 ศึกษาผลของแอนไอออนที่มีต่อการวิเคราะห์แคลเซี่ยมและแมกนีเซี่ยม
ปี พ.ศ. 2539
41 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลคาร์บาเมต โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง
ปี พ.ศ. 2538
42 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยเทคนิคการสกัดด้วยเฟสของแข็งเพื่อวิเคราะห์สารประกอบพีซีบีบางตัวด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี
ปี พ.ศ. 2537
43 การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์
44 การศึกษาการกำจัดสารลดแรงตึงผิวในน้ำ โดยใช้แสง และไทเทเนียม ไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2536
45 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลออร์แกโน- ฟอสเฟตโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง
ปี พ.ศ. 2529
46 ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
47 ศึกษาสีผสมอาหารและปริมาณตะกั่วในอาหารเจือสีที่ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การหาปริมาณคาร์โบฟูแรนในผัก ด้วยเทคนิคสเปกโทรโฟโทเมทรี
49 การหาปริมาณคาร์บาริล และคาร์โบฟูรานพร้อมกัน ในตัวอย่างผัก โดยวิธีสเปกโทรโฟโทเมทรี
50 การพัฒนาวิธีการสกัดด้วยสารลดแรงตึงผิวและการวิเคราะห์โดยโครมาโทกราฟีสำหรับสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัส
51 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างโดยใช้ตัวดูดซับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงบางตัวในตระกูลคาร์บาเมต โดยเทคนิคโครมาโตกราฟีเหลวแบบสมรรถนะสูง