ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความมากชนิดของนกและศักยภาพการเป็นเส้นทางดูนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีแบบมีส่วนร่วม ประเภทการดูนกและสัตว์ป่าที่น่าสนใจ: กรณีศึกษา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
3 ความเป็นเมือง กับโครงสร้างทางสังคมของนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ความเป็นเมือง กับโครงสร้างทางสังคมของนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
6 ความหลากหลายของนกในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
7 ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนก ของนกแอ่นรังขาว
8 การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรังเสียง และจุลินทรีย์ในมูลนกของนกแอ่นรังขาว
10 ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนกของนกนางแอ่นกินรัง
ปี พ.ศ. 2552
11 ศึกษาการออกแบบพื้นที่สร้างรัง เสียง และจุลินทรีย์ในมูลนก ของนกแอ่นรังขาว
12 การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก
ปี พ.ศ. 2550
13 การสำรวจจำนวนรังนกของนกในวงศ์นกกระจอกในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
14 การสำรวจจำนวนรังนกของนกในวงศ์นกกระจอกในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2549
15 การสำรวจชนิดของนกในมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ.2546-2547
ปี พ.ศ. 2545
16 นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกแอ่นรังขาว ~iAerodramus fuciphagus~i (Thunberg)ที่อาศัยในโรงเรือนและในธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2532
17 อนุกรมวิธานของปูปอร์ทูนิดในประเทศไทย
18 อนุกรมวิธานของปูปอร์ทูนิดในประเทศไทย