ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 8
2 ไกรภพ ภัทรศิษไพศาล 4
3 วิทูรย์ ตลุดกำ 2
4 ปิยะ ตราชูธรรม 2
5 ภร ปติมน 2
6 กุลภัสสรณ์ ธนารุณ 2
7 สุเทพ ชาญณรงค์ 2
8 อนุวงศ์ ซาบุตร 2
9 ประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ 2
10 พิภพ วีระพงษ์ 2
11 จุฑารัตน์ สุทธิคีรี 1
12 วิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ 1
13 เด่นฟ้า เรืองฤทธิ์เดช 1
14 จิรนันท์ ชูชีพ 1
15 จรัสพันธ์ เลิศอุดมโชค 1
16 กฤติกา ปั้นประเสริฐ 1
17 พิภพ วีระพงษ์ 1
18 สุวรรณนี ภู่สุวรรณ์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 1
21 ภิรัตน์ เจียรนัย 1
22 จักราวดี อนุโยธา 1
23 นิศากร โฆษิตรัตน์ 1
24 ประภาศ คงเอียด 1
25 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
26 ศุภชัย คำคุ้ม 1
27 อาทิตย์ เกียรติศิริโรจน์ 1
28 สมคิด เลิศไพฑูรย์ 1
29 ทวี โฆษิตจิรนันท์ 1
30 ชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์ 1
31 กิตติยา พรหมจันทร์ 1
32 ชายชาญ ชูวงศ์ 1
33 ฉันทิชย์ โสตถิพันธุ์ 1
34 ธงทอง จันทรางศุ 1
35 สิงห์คำ วงพระจันทร์ 1
36 อาทิตย์ ศรีชัย 1
37 ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 2
4 2553 8
5 2552 7
6 2550 3
7 2548 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2544 2
11 2543 1
12 2541 1
13 2539 2
14 2538 1
15 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากค่าสิทธิในสัญญาแฟรนไชส์
ปี พ.ศ. 2555
2 การนำกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินมาใช้ทำให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ปฏิบัติการ
3 การระงับข้อพิพาทอากรรังนกอีแอ่นในฝ่ายปกครอง
4 ปัญหาการควบคุมการติดตั้งป้าย : ศึกษากรณีการใช้มาตรการทางภาษีและค่าธรรมเนียม
5 การนำกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉินมาใช้ทำให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ในการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2554
6 การปรับปรุงแก้ไขการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
7 มาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือจากทางราชการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ศึกษากรณีมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2553
8 มาตรการทางภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
9 ปัญหาคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ศึกษากรณีร้านค้าปลอดอากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า
10 การให้ความคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับของผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
11 การกระจายอำนาจในการตรากฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 ปัญหาคลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ศึกษากรณีร้านค้าปลอดอากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้า
13 มาตรการทางภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน : ศึกษากรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
14 การกระจายอำนาจในการตรากฎหมายให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 การให้ความคุ้มครองข้อมูลอันเป็นความลับของผู้เสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปี พ.ศ. 2552
16 มาตรการลงโทษทางภาษีเงินได้กรณีการเรียกเก็บเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
17 มาตรการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยการจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
18 การกำจัดสิทธิบุตรบุญธรรมในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการอุปการะเลี้ยงดูบุพการี
19 ปัญหาการระงับข้อพิพาททางภาษีโรงเรือนและที่ดิน
20 ปัญหาการระงับข้อพิพาททางภาษีโรงเรือนและที่ดิน
21 มาตรการการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยการจัดตั้งเป็นห้างหุ่นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
22 การจำกัดสิทธิบุตรบุญธรรมในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากการอุปการะเลี้ยงดูบุพการี
ปี พ.ศ. 2550
23 เขตอำนาจศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของเจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากร
24 การตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2549
25 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการนิติบัญญัติระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับราชอาณาจักรไทย
ปี พ.ศ. 2548
26 ทั่วไป, มาตรการทางกฎหมายภาษีอากร เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
27 มาตรการทางกฎหมายภาษีอากรเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2547
28 ทั่วไป, พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
29 พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2546
30 แนวความคิดทางกฎหมายมหาชนในประเทศไทยว่าด้วยอำนาจรัฐตั้งแต่ พุทธศักราช 2475 ถึง พุทธศักราช 2520
ปี พ.ศ. 2544
31 พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2543
32 แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการงบประมาณแผ่นดิน: ศึกษากรณีการอนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่าย
ปี พ.ศ. 2543
33 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาที่มาของรายได้ ของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
34 ปัญหาการจัดเก็บภาษีในเงินได้ประเภทดอกเบี้ย : ศึกษากรณี ความแตกต่างในภาระภาษีระหว่างเงินได้ตามสัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายผ่อนชำระและสัญญาลิสซิ่งกับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย
ปี พ.ศ. 2539
35 การจัดเก็บภาษีจากการโอนทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท
36 ปัญหารัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
37 การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร : วิเคราะห์กรณีการประเมินภาษีเงินได้