ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suparerk Aukkaravittayapun 4
2 Chanchana Thanachayanont 3
3 ชัญชณา ธนชยานนท์ 3
4 รุ้งนภา ทองพูล 3
5 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 2
6 Somboon Sahasithiwat 2
7 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 2
8 วเรศ วีระสัย 2
9 Rungnapa Tongpool 2
10 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
11 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
12 ยศ บุญทองคง 1
13 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
14 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 1
15 อนุชา วรรณก้อน 1
16 เอฟ. บอส 1
17 Anucha Wannagon 1
18 Monthon Nakpathom 1
19 มณฑล นาคปฐม 1
20 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
21 สมชาย ทองเต็ม 1
22 จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ 1
23 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
24 บรรจบ ยศสมบัติ 1
25 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 1
26 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 1
27 Kamolrat Thanapprapasr 1
28 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
29 ยศธนา คุณาทร 1
30 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
31 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
32 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
33 พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 1
34 ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1
35 ปิยธิดา ตรีเดช 1
36 ราเชนทร์ เจริญนุกูล 1
37 ปริญญา พุทธาภิบาล 1
38 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
39 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
40 ไมเคิล โรดส์ 1
41 มรกต ชาญสำรวจ 1
42 มิญช์ เมธีสุวกุล 1
43 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 1
44 Pongpan Chindaudom 1
45 Kittinan Annanon 1
46 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
47 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
48 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
49 Sumittra Charojrochkul 1
50 กฤติยา โอสถาพันธุ์ 1
51 สันติศักดิ์ คำสุข 1
52 Wiroj Limtrakarn 1
53 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2549 3
3 2548 1
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตอิมิสชั่น
2 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
ปี พ.ศ. 2549
4 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
5 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
6 โครงการศึกษาความเกี่ยวเนื่องของแหล่งพลังงานส่วนเกินกับปรากฎการณ์ธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2548
7 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ