ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suparerk Aukkaravittayapun 4
2 Chanchana Thanachayanont 3
3 ชัญชณา ธนชยานนท์ 3
4 รุ้งนภา ทองพูล 3
5 วเรศ วีระสัย 2
6 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 2
7 Somboon Sahasithiwat 2
8 Rungnapa Tongpool 2
9 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 2
10 มิญช์ เมธีสุวกุล 1
11 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 1
12 กฤติยา โอสถาพันธุ์ 1
13 สันติศักดิ์ คำสุข 1
14 ราเชนทร์ เจริญนุกูล 1
15 ปริญญา พุทธาภิบาล 1
16 Wiroj Limtrakarn 1
17 พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ 1
18 ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1
19 ปิยธิดา ตรีเดช 1
20 Kittinan Annanon 1
21 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
22 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
23 อนุชา วรรณก้อน 1
24 Anucha Wannagon 1
25 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
26 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
27 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
28 Pongpan Chindaudom 1
29 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
30 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
31 Sumittra Charojrochkul 1
32 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
33 ยศ บุญทองคง 1
34 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
35 เอฟ. บอส 1
36 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
37 ดวงพร ศิริกิตติกุล 1
38 ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล 1
39 Monthon Nakpathom 1
40 มณฑล นาคปฐม 1
41 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 1
42 Kamolrat Thanapprapasr 1
43 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
44 จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ 1
45 บรรจบ ยศสมบัติ 1
46 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
47 ไมเคิล โรดส์ 1
48 สมชาย ทองเต็ม 1
49 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 1
50 ยศธนา คุณาทร 1
51 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
52 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 1
53 มรกต ชาญสำรวจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2549 3
3 2548 1
4 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรและการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโฟโตอิมิสชั่น
2 การศึกษาฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำออกไซด์ของโลหะ (Tio2,SnO2:In,SnO2:F และ ZnO) เพื่อใช้งานด้านโฟโตคะตะไลซิส และเป็นอิเล็กโทรดโปร่งแสงสำหรับอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
3 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
ปี พ.ศ. 2549
4 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
5 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
6 โครงการศึกษาความเกี่ยวเนื่องของแหล่งพลังงานส่วนเกินกับปรากฎการณ์ธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง
ปี พ.ศ. 2548
7 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ