ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภฤกษ์ สุขสมาน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บดินทร์ รัศมีเทศ 8
2 ศศิวิมล มีอำพล 3
3 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
4 วัชรี วีรคเชนทร์ 1
5 ดุสิต ธนเพทาย 1
6 วิทยา ศรีสมบูรณ์ 1
7 อนุวัตร แจ้งชัด 1
8 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
9 เจณิสฐา ดิษฐานนท์ 1
10 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
11 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
12 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 1
13 หทัยรัตน์ ริมคีรี 1
14 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 1
15 กิติชัย รัตนะ 1
16 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
17 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
18 พบสิทธิ์ กมลเวชช 1
19 ธงชัย ศรีวรรธนะ 1
20 อัครนันท์ คิดสม 1
21 รังสิมาภรณ์ หนูน้อย 1
22 พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ 1
23 นายอธิราช ศรีเสาวลักษณ์ 1
24 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
25 วรรณดี ไทยสยาม 1
26 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
27 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
28 ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์ 1
29 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 5
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดทำแผนแแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2 โครงการศึกษาจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
ปี พ.ศ. 2556
3 การจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน
4 การศึกษากระบวนการผลิตสินค้าผักและผลไม้ในห่วงโซ่อุปทานระบบปิด เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายภายใต้สัญลักษณ์ Q
5 การศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
6 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นหน่วยรับรองระบบงานของ มกอช.เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตรวจสอบรับรองจากภาครัฐสู่เอกชน
7 โครงการระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทย และอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สำนักเลขาธิการและสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)
9 ระดับความสำคัญของเนื้อหาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตและทักษะทางวิชาชีพที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปี พ.ศ. 2554
10 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
ปี พ.ศ. 2553
11 โครงการศึกษารายละเอียดแนวทางดำเนินการภายหลังโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามเส้นทางรถไฟ หมดสัญญาสัมปทานในปี 2554
12 โครงการแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองและผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
13 จัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2556)
14 พัฒนาขยายผลการดำเนินการแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยของอาหารของอาเซียน
15 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานเพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล