ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภร สุวรรณาศรัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศุภร สุวรรณศรัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 2
3 ศิวาภรณ์ บุญญวนิช 1
4 สุนันท์ จูฑะศร 1
5 ศักดา ประจุศิลป 1
6 ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ 1
7 พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์ 1
8 ไพพร คุณาวุฒิ 1
9 สิทธิชัย ติโลกะวิชัย 1
10 สุพร ชัยเดชสุริยะ 1
11 เฉลิม คิดชัย 1
12 อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ 1
13 ธีรศักดิ์ อัครบวร 1
14 ระนอง เจริญศักดิ์ 1
15 กาญจนา รงคะประยูร 1
16 สถาพร ทัศวงศ์ 1
17 พลรัตน์ ลักษณียนาวิน 1
18 วิเชียร เกตุสิงห์ 1
19 ศักดิ์ดา ชูศรี 1
20 จาระไน แกลโกศล 1
21 นวลนิภา มณีฉาย 1
22 วชิราพร อัจฉริยโกศล 1
23 สมหญิง กลั่นศิริ 1
24 ประวิทย์ อัตโสภณ 1
25 วินัย ไชยอุดม 1
26 น้ำอ้อย อนันตศิลป์ 1
27 ญานะวิสุทธิ์ สีมะสิงห์ 1
28 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
29 เชวง จันทรเขตต์ 1
30 วันชัย ปัจจุสานนท์ 1
31 ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ 1
32 พัน สุขเจริญ 1
33 เริงลักษณ์ มหาวินิจฉัยมนตรี 1
34 สุชาดา ศิริวิโรจน์ 1
35 จิรพันธ์ เขมะสุวรรณ 1
36 เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์ 1
37 มนูญ ไชยสมบูรณ์ 1
38 วิชัย มุนีอัญชุลีกุล 1
39 อุดม เกตุณะรัตน์กุล 1
40 อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร 1
41 พินิจ พันธ์ชื่น 1
42 พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล 1
43 พิชัย ดลเสมอ 1
44 พจน์ จินาวรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2528 2
3 2527 2
4 2526 2
5 2525 1
6 2524 6
7 2523 2
8 2522 5
9 2520 2
10 2519 3
11 2518 4
12 2517 2
13 2516 1
14 2515 3
15 2514 2
16 2511 1
17 2509 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 ผลของระดับความคิดสร้างสรรค์และการบอกกับไม่บอกภาระงาน ในการสอนงานประดิษฐ์ด้วยชุดแผนภูมิประกอบคำบรรยาย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2528
2 การวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการ การใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์
3 การวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการการใช้สื่อการสอนของผู้สอน ในโรงเรียนนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น
ปี พ.ศ. 2527
4 การวิเคราะห์สภานภาพ และความต้องการการใช้สื่อการสอน ของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาโสตทัศนศึกษา บํณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2506-2523
ปี พ.ศ. 2526
6 การสร้างต้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์กับเสียง โดยอัตโนมัติ
7 การศึกษาเปรียบเทียบความชัดเจนในการอ่านคำสีดำบนพื้นต่างสี
ปี พ.ศ. 2525
8 การสำรวจความต้องการของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์สำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2524
9 สถานภาพของสื่อการสอนของโรงเรียนพณิชยการเอกชนในกรุงเทพมหานคร
10 การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ในการวางแผนครอบครัว ในกรุงเทพมหานคร
11 การศึกษาพัฒนาการของแบบเรียนประกอบภาพของไทย
12 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ในโรงเรียนโครงการฝึกสอนวิทยาลัยครูเชียงราย
13 สถานภาพและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
14 การใช้สื่อการสอนเพื่อป้องกันการติดสารเสพติดให้โทษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
15 การเปรียบเทียบการสอนพิมพ์ดีดภาษาไทยโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสม
16 การใช้สไลด์ประกอบการสอนภาษามือที่มีต่อการระลึกเสรี ของคำภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนหูหนวก
ปี พ.ศ. 2522
17 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาศิลปการโฆษณาระดับอุดมศึกษา เรื่อง การจัดวางแบบโฆษณา
18 การออกแบบกราฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทตำราเรียนระดับมหาวิทยาลัย
19 การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคลวิชาความรู้ เกี่ยวกับศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
20 ปัญหาของศูนย์อุปกรณ์ช่วยฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
21 การใช้สื่อการสอนแบบละครในโรงเรียนมัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2520
22 การสร้างสไลด์เทปเสียงสำหรับการสอนเป็นรายบุคคล วิชาประวัติศาสตร์ศิลป สำหรับชั้นอุดมศึกษา
23 ขนาดและรูปแบบของตัวอักษรที่เหมาะสมสำหรับหนังสือแบบเรียนชั้นประถมศึกษา ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2519
24 การออกแบบห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการใช้สื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
25 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาหัตถศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ระหว่างวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนกับวิธีแบบบรรยาย
26 การสร้างชุดการสอนวิชา "พื้นฐานของการออกแบบ" ระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2518
27 การเปรียบเทียบการสอนการพิมพ์ดีดโดยวิธีธรรมดากับวิธีใช้สื่อประสม
28 การใช้ประโยชน์สไลด์เทปเสียงในการสอนวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
29 แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้สื่อการสอน"
30 ชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคล สำหรับวิชาการผลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2517
31 การใช้ภาพในการสอนคำศัพท์ภาษาไทยในโรงเรียนชนบท ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
32 การเปรียบเทียบการสอนวิธีทำหุ่นจำลองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมฟิล์มลู้พกับการสาธิต
ปี พ.ศ. 2516
33 การสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์เป็นรายบุคคลโดยใช้สไลด์เทปเสียง
ปี พ.ศ. 2515
34 แบบและสีของภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
35 ขนาดและแบบตัวพิมพ์ไทยที่เหมาะสมกับแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา
36 รูปแบบของอุปกรณ์การสอนที่นักเรียนระดับอนุบาลไทยชอบ
ปี พ.ศ. 2514
37 การทดลองสอนพีชคณิตโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูป
38 การใช้อาคารสถานที่ของวิทยาลัยครูในพระนครและธนบุรี
ปี พ.ศ. 2511
39 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่ได้จากการสอนโดยใช้ภาพสีและภาพขาวดำ
ปี พ.ศ. 2509
40 การวิเคราะห์ความสำคัญของภาพประกอบหนังสือแบบเรียน ที่มีต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในประเทศไทย