ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภมิตร เมฆฉาย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้ ลักษณะการสูญเสียน้ำของเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกส์ เพื่อค้นหาโปรตีนตัวบ่งชี้ สำหรับลักษณะความนุ่มของเนื้อไก่ไทยพันธุ์ลูกผสม
3 การวิเคราะห์ทางโปรตีโอมิกส์ เพื่อหาโปรตีนตัวบ่งชี้คุณภาพเนื้อของไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า
4 การคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูผัก
5 การค้นหาและพัฒนาชุดเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ สำหรับบ่งชี้ลักษณะการเจริญเติบโต และปริมาณเนื้อแดงในสุกรสายพันธุ์ทางการค้าระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
6 การวิเคราะห์ความหลากหลายพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ โดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์และไมโตคอนเดรีย มาร์คเกอร์
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาความแตกต่างของยีนที่แสดงออกในกล้ามเนื้อไก่ไทยพันธุ์พื้นเมือง และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า
ปี พ.ศ. 2546
8 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนโรคอ้วนในไก่
ปี พ.ศ. 2539
9 ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโคและสุกรภายหลังการกระตุ้น ภูมิคุ้มกันต่อฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน
10 ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโค และสุกร ภายหลังการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน / ศุภมิตร เมฆฉาย