ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศุภมิตร เตชะมนดรีกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2
2 สุพล ดุรงค์วัฒนา 2
3 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
4 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
5 Vanida Chantarateptawan 1
6 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
7 Sompol Sanguanrungsirikul 1
8 มยุรี ตันติสิระ 1
9 Boonchai Sangpetngam 1
10 Vimolmas Lipipun 1
11 Chalermpol Leevailoj 1
12 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
13 Srilert Chotpantarat 1
14 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
15 Chulalongkorn University.Graduate school 1
16 วิมล เหมะจันทร 1
17 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
18 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
19 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
20 Jaitip Paiboon 1
21 Garnpimol C. Ritthidej 1
22 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
23 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
24 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 Sumphan Wongseripipatana 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
28 กาญจนา แก้วเทพ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
30 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
31 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
33 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
34 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
36 ศิริชัย ศิริกายะ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
38 Wilai Anomasiri 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
40 Kittisak Likhitwitayawuid 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
42 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
43 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
46 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 วัฒนชัย สมิทธากร 1
49 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
50 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
51 นิศา วิชพันธุ์ 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
54 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
55 Kasidit Nootong 1
56 พรรณี กาญจนพลู 1
57 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
58 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
59 สุมา เมืองใย 1
60 สิทธิพร แอกทอง 1
61 ประคอง ชอบเสียง 1
62 Chariya Uiyyasathian 1
63 รุ่งราวี ทองกันยา 1
64 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
65 Yeshey Penjor 1
66 สมชัย วัฒนการุณ 1
67 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
68 ๋Janes, Gavin W. 1
69 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
70 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
71 มยุรี จารุปาน 1
72 กัญญา ศุภปิติพร 1
73 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
74 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
75 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
76 ประคอง สุทธสาร 1
77 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
78 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
79 ชอุ่ม มลิลา 1
80 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
81 Panee Boonthavi 1
82 Chakkaphan Sutthirat 1
83 Supa Chantharasakul 1
84 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 สุมิตรา พูลทอง 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
89 ละอองทิพย์ เหมะ 1
90 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
91 Phanphen Wattanaarsakit 1
92 Prakong Tangpraprutkul 1
93 Ampa Luiengpirom 1
94 กำจัด มงคลกุล 1
95 Naiyana Chaiyabutr 1
96 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
97 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
98 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
99 Tadchanon Chuman 1
100 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
101 วินัย งามแสง 1
102 Suchin Arunsawatwong 1
103 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
104 นภสร โกวรรธนะกุล 1
105 เอกชัย อดุลยธรรม 1
106 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
107 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
108 กระมล ทองธรรมชาติ 1
109 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
110 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
111 Varunee Padmasankh 1
112 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
113 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
114 ไววิทย์ พุทธารี 1
115 Walaisiri Muangsiri 1
116 Rajalida Lipikorn 1
117 Chonticha Srisawang 1
118 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
119 อวย เกตุสิงห์ 1
120 ประธาน ดาบเพชร 1
121 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
122 Siriporn Sriwarakan 1
123 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
126 Ong, Say Kee 1
127 Waraporn Siriterm 1
128 Anawatch Mitpratan 1
129 Pornpimol Muanjai 1
130 Narong Punnim 1
131 Jittima Chatchawansaisin 1
132 Chayaporn Supachartwong 1
133 Acom Sornsute 1
134 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
135 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
136 กมลชนก ยวดยง 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 Thada Jirajaras 1
139 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 ศุกันยา ห้วยผัด 1
143 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์, 2510- 1
146 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
147 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
148 ธวัชชัย สันติสุข 1
149 วิไล ชินธเนศ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
151 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
152 คัคนางค์ มณีศรี 1
153 วัลลภ แย้มเหมือน 1
154 สำเริง แย้มโสภี 1
155 รัตนา ชินโชติอังกูร 1
156 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
157 อุทัย บุญประเสริฐ 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
159 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
161 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
163 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
164 Somying Tumwasorn 1
165 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
166 Chulalongkorn University. Graduate School 1
167 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
169 ดารุณนี กรมแสง 1
170 สุวิชา ทองสิมา 1
171 กิตติชัย สถิตย์มั่นวิวัฒน์ 1
172 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
173 อัชฌา ศรีสุมาลย์ 1
174 วาสนา เสียงดัง 1
175 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
176 ชื่นจิต ชื่อลือชา 1
177 กัลยา วานิชย์บัญชา 1
178 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
179 อังคณา ฤกษ์มงคลวิทย์ 1
180 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
181 ปิติพร แหวนทอง 1
182 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
183 สมพร พรมดี 1
184 สุทธิชา เกริกฤทธิ์ 1
185 สุนีย์ นัยจรัญ 1
186 สมรสม พานิชโยทัย 1
187 ปรีชา มาตรา 1
188 สิริพร สิวราวุฒิ 1
189 จอมขวัญ รัชตะวรรณ 1
190 สายฝน ควรผดุง 1
191 กอบชัย ชิดเชื้อสกุลชน 1
192 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 2
3 2549 5
4 2548 2
5 2546 3
6 2545 1
7 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรกับสัดส่วนการถือหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนสถาบันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงบการเงินและการปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี พ.ศ. 2549
4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะเฉพาะกับคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ การวิจัยเชิงประจักษ์ : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในระดับรายการคงค้างที่ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหาร และการเปลี่ยนแปลงในระดับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 การจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนและหลังการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
8 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
9 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกควบคุมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มิใช่สถาบันการเงิน
10 ความสัมพันธ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประมาณการเวลาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทยภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการที่มีต่อบริการด้านการบัญชีและสอบบัญชี
13 ผลกระทบของเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ที่มีต่อกำไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
14 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถ ของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี ในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
15 การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รูปแบบและแนวทาง