ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภพร ไทยภักดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Using SWOT Analysis to Identify Co-management Schemes that Enhance the livelihoods of Small-scale Fishers
ปี พ.ศ. 2554
2 Understanding the Impacts of Extension Methods on the Livelihoods of Small-scale Fishers
3 การพัฒนาบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์
4 การพัฒนาเว็บเพื่อการส่งเสริมการผลิตสื่อทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
5 การเลือกวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมสำหรับชาวประมงรายย่อย
6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการวินิจฉัยโรคข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย
7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรบนเว็บไซต์ กรณีศึกษาอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
8 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดชลบุรี ปี 2550
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกษตรในจังหวัดนครปฐม
10 สถานการณ์และอนาคตผักอินทรีย์ในประเทศไทย
11 การศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกษตร ในจังหวัดนครปฐม
12 การพัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรภาคใต้ของประเทศไทยบนเว็บไซต์
ปี พ.ศ. 2551
13 การพึ่งตนเองในงานส่งเสริมประมง: คืออะไร และ อย่างไร
ปี พ.ศ. 2548
14 โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ปี พ.ศ. 2545
15 ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต่อการดำเนินงานของวิทยาเขต
ปี พ.ศ. 2541
16 สื่อมวลชนและสื่อบุคคลกับการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกร ในจังหวัดราชบุรี