ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภนิจ พรธีระภัทร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Amporn Poyai 12
2 อัมพร โพธิ์ใย 12
3 จิติ หนูแก้ว 12
4 ชาญเดช หรูอนันต์ 11
5 Charndet Hruanun 10
6 วิน บรรจงปรุ 10
7 Win Bunjongpru 8
8 อภิชาติ สังข์ทอง 5
9 Jiti Nukeaw 5
10 อภิรักษ์ ผันเขียว 4
11 Apirak Pankiew 3
12 นิมิต สมหวัง 3
13 Apichart Sungthong 3
14 Suwat Sophitpan 2
15 Charndet Hruanan 2
16 คมสัน บุณยวณิชย์ 2
17 Nimit Somwang 2
18 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 2
19 ไพบูลย์ ขอมเดช 2
20 เบญจพล ตันฮู้ 2
21 ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ 2
22 Phaiboon Khomdet 2
23 นริชพันธ์ เป็นผลดี 2
24 พุทธพล เพ็งพัด 2
25 Putapon Pengpad 2
26 W. Sripumkhai 2
27 สิรพัฒน์ ประโทนเทพ 2
28 ปริญญา พันธ์พรม 2
29 P. Panprom 2
30 B. Tunhoo 2
31 อมรรัตน์ เล็กวิชัย 2
32 A. Lekwichai 2
33 อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2
34 อดิสร เตือนตรานนท์ 2
35 สากล ระหงษ์ 2
36 Adisorn Tuantranont 2
37 Anurat Wisitsoraat 2
38 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
39 ธวัชชัย คำศรี 1
40 นิธิ อัตถิ 1
41 เกษม ตันธนะศิริวงศ์ 1
42 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 1
43 Surasak Boonkla 1
44 Sakol Rahong 1
45 Praphaphan Wipatawit 1
46 วัฒณสิทธิ์ พิมเพา 1
47 ถนอม โลมาศ 1
48 Annop Klamchuen 1
49 Pakorn Prajuabwan 1
50 ปกรณ์ ประจวบวัน 1
51 S. Porntheeraphat 1
52 Ekalak Chaowicharat 1
53 Nipapan Klunngien 1
54 Komson Bunyavanich 1
55 S. Vanitparinyakul 1
56 สุรศักดิ์ บุญกล้า 1
57 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 1
58 S. Sophitpan 1
59 W Mamanee 1
60 N. Porntheerapat 1
61 Sirapat Pratontep 1
62 N. Somwang 1
63 N.V. Afzulpurkar 1
64 K. Amnuyswat 1
65 A. Sungthong 1
66 Pitiporn Thanomngam 1
67 กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์ 1
68 ปิติพร ถนอมงาม 1
69 Kittipong Limwichean 1
70 Suwat Sopitpan 1
71 อรรณพ จันทร์หอม 1
72 A. Chanhom 1
73 P. Pattamang 1
74 T. Thiwawong 1
75 ศรัญญา วนิชย์ปริญญากุล 1
76 ภัทรลักษณ์ ปถมัง 1
77 กิตติพงษ์ ลิ้มวิเชียร 1
78 W. Yamwong 1
79 Naritchaphan Penpondee 1
80 ชนะ ลีภัทรพงศ์พันธ์ 1
81 อาคม ศรีหาเพท 1
82 ประภาพรรณ วิภาตวิทย์ 1
83 Tanom Lomas 1
84 Chana Leepattarapongpan 1
85 S. Rahong 1
86 E. Ratanaudomphisut 1
87 T. Kamsri 1
88 จักรพงศ์ ศุภเดช 1
89 J. Supadech 1
90 Arckom Srihapat 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 7
2 2552 4
3 2551 6
4 2550 4
5 2549 2
6 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Study of PDMS Compounds Using the Adhesion Force Determined by AFM Force Distance Curve Measurements
2 Investigation of Oxygen Contamination in Indium Nitride Thin Film by X-ray Absorption Fine Structure
3 Oxygen Gas-Timing Control for Variety Properties of Sputtered- ZnO
4 Nanocrystal-ZnO Thin Film Deposition by a Novel Reactive Gas- Timing RF Magnetron Sputtering Provided for UV Photodetectors
5 On-Chip Platinum Micro-Heater with Platinum Temperature Sensor for A Fully Integrated Disposable PCR Module
6 A Disposable Polydimethylsiloxane Microdevice for DNA Amplification
7 Chemical Characterization and Electrical Properties of Indium Oxynitride Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
ปี พ.ศ. 2552
8 The optimization of TiN film deposited by DC magnetron sputtering provided for Al diffusion barrier
9 NiFe Native Oxide Preparation by Sputter Etching for Nanoscale Resolution in FE-SEM
10 Oxygen Control on nanocrystal-AlON Films by Reactive Gas-Timing Technique R.F. Magnetron Sputtering and Annealing Effect
11 อุปกรณ์ตรวจจับสนามแม่เหล็กชนิดตัวต้านทานแม่เหล็กแบบฟิล์มบาง NiFe หนึ่งชั้น
ปี พ.ศ. 2551
12 การวิจัยและพัฒนาเซ็นเซอร์อาร์เรย์ชิปด้วยเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค
13 An Extreme Change in structural and optical properties of Indium Oxynitride deposited by reactive gas-timing r.f. magnetron sputtering
14 การสร้างไมโครฮีทเตอร์สำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
15 การสร้างลายวงจรสำหรับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์โดยเทคนิคการใช้ฮาร์ดมาส์กให้บริษัท Western Digital จำกัด
16 High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density
17 การสร้างไมโครฟลูอิดิกสำหรับตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
18 ITO Thin Films prepared by Gas-Timing RF Magnetron Sputtering for Transparent Flexible Antenna
19 Photomodulated Reflectance Study on Optical Property of InN Thin Films Grown by Reactive Gas-Timing RF Magnetron Sputtering
20 อุปกรณ์กรองแสงฟิล์มบางนาโนคริสตัลอินเดียมออกซีไนไตรด์
21 ต้นแบบอุปกรณ์กรองแสงนำไฟฟ้าจากฟิล์มบางอินเดียมทินออกซีไนไตรด์
ปี พ.ศ. 2549
22 การศึกษา Photoreflectance Spectroscopy บนฟิล์มบาง InN ที่ปลูกโดยกระบวนการ RF Magnetron Sputtering
23 PDMS Based Thermopnuematic Peristaltic Micropump for Microfluidic Systems
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 ITO Thin Films prepared by Gas-Timing RF Magnetron Sputtering for Transparent Flexible Antenna
25 Role of gold on catalytic platinum layer of dye-sensitized solar cell
26 Enhanced electrochromic performance of sol-gel derived WO 3 thin films assisted by electrospun PVA nanofibers
27 Fabrication of low cost anodic aluminum oxide (AAO) tubular membrane and their application for hemodialysis
28 Fabrication of thinner anodic aluminum oxide based microchannels
29 Modification of the optical properties of polydimethylsiloxane (PDMS) for photonic crystal biosensor application
30 Investigation of oxygen contamination in indium nitride thin film by x-ray absorption fine structure
31 Oxygen control on nanocrystal-AION films by reactive gas-timing technique R.F. magnetron sputtering and annealing effect
32 Photomodulated reflectance study on optical property of InN thin films grown by reactive gas-timing rf magnetron sputtering
33 Tantalum oxide bio-photonics thin film grown by gas-timing innovation technique
34 Surface morphology and structural investigation of TiN nanocrystal thin films grown with different N2 concentration
35 Effect of sputtering power on physical properties and electrochromic performance of sputtered-WO3 thin films
36 Effect of anodization process on morphology of nickel coating materials
37 High sensitive nanocrystal titanium nitride EG-FET pH sensor