ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชาติ สุขารมณ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมหมาย อุดมวิทิต 3
2 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 2
3 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 2
4 บดินทร์ รัศมีเทศ 2
5 สุมาลี สันติพลวุฒิ 2
6 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 2
7 ทัศนียา รูปโลก 1
8 สุนทรี อร่ามเรือง 1
9 เปรมพร แสงโชติ 1
10 กิตติพจน์ สุภาศักดิ์ 1
11 ธนพร เจนสุขุม 1
12 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
13 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
14 สินีนาต โพธิชัย 1
15 ยืน ภู่วรวรรณ 1
16 เอกภาวิน สุนทราภิชาติ 1
17 Supachat Sukharomana 1
18 นส.จิราพร อยรรอ่อน 1
19 ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ 1
20 วิชัย สุระพัฒน์ 1
21 ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ 1
22 นส.เบญจลักษณ์ ดอบขุนทด 1
23 ศศิวิมล มีอำพล 1
24 Bundit Jarimopas 1
25 จริงแท้ ศิริพานิช 1
26 นงนุช อังยุรีกุล 1
27 Jingtair Siriphanich 1
28 บัณฑิต จริโมภาส 1
29 รสดา เวษฎาพันธุ์ 1
30 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
31 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
32 วรรณดี ไทยสยาม 1
33 จิระวัฒน์ กณะสุต 1
34 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
35 ศรีศักดิ์ จ่างจิตต์ 1
36 พิสุทธิ์ รพีศักดิ์ 1
37 คมสันต์ หงษ์สมบัติ 1
38 สัญชัย เดชานุภาพฤทธา 1
39 ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน 1
40 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
41 กิติชัย รัตนะ 1
42 สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ 1
43 นายปรีดา ทองสุขงาม 1
44 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
45 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
46 สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 1
47 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 1
48 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
49 วรากร ไม้เรียง 1
50 สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 1
51 จารึก สิงหปรีชา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2552 3
4 2551 2
5 2550 4
6 2549 2
7 2545 1
8 2537 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
2 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2554
3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่
5 ผลกระทบจากการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อสวัสดิการแรงงานไร้ฝีมือของประเทศไทย พ.ศ. 2535-2549
6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนด้านเทคโนโลยีและกำไรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ
8 ผลกระทบของการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 และการระบาดของไข้หวัดนกปี พ.ศ.2547 ที่มีต่อส่วนเกิดผู้ผลิตไก่สดแช่แข็งของไทย
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นสามัญของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
10 ผลกระทบของการปรับโครงสร้างภาษีรายได้ต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภคในประเทศไทย
11 แหล่งที่มาของการเจริญเติบโตในผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
12 การประหยัดต่อขนาดในอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
13 โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม
14 โครงการส่งเสริมบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี พ.ศ. 2545
15 การฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมมลพิษ
ปี พ.ศ. 2537
16 การพัฒนาเครื่องผ่าผลมังคุดเพื่ออุตสาหกรรมมังคุดส่งออก