ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุณิกา จุลละโพธิ 11
2 ธนิดา หรินทรานนท์ 11
3 คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ 11
4 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 9
5 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 5
6 ปณิธาน ทองทา 4
7 ร่มพฤกษ์ อุดล 4
8 พรเพ็ญ พัฒนโสภณ 3
9 สมใจ กมลศิริพิชัยพร 3
10 มณฑล เลิศวรปรีชา 3
11 เกรียงศักดิ์ สายธนู 3
12 เสาวลักษณ์ อรรคนิวาส 2
13 กมล สุวรรณการ 1
14 ประวีณา กิติคุณ 1
15 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 1
16 ปรัชญา อยู่เอี่ยมยุทธ์ 1
17 พงศ์ธร พุ่มแตงอ่อน 1
18 สัญชัย พยุงภร 1
19 ลินดา วิมลเก็จ 1
20 สุพัฒนศักดิ์ ศุภารัตน์ 1
21 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 1
22 กรมปศุสัตว์ 1
23 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 1
24 สันนิภา สุรทัตต์ 1
25 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 1
26 อลงกร อมรศิลป์ 1
27 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 7
7 2549 3
8 2548 5
9 2547 1
10 2541 1
11 2540 1
12 2539 2
13 2538 2
14 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเสี่ยงการดื้อยาต้านจุลชีพเชิงปริมาณของ E. coli, K. pneumoniae และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์สุกร
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษานำร่องในการพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ : ชุดตรวจสารพันธุกรรมและชุดตรวจแอนติบอดี (ภายใต้แผนงานการศึกษาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในประเทศไทย : เชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สุกร)
ปี พ.ศ. 2553
3 การทวนสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับผลของอุณหภูมิและเกลือโซเดียมคลอไรด์ ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสในเนื้อไก่ปรุงสุก
4 การทวนสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับผลของอุณหภูมิ และเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสในเนื้อไก่ปรุงสุก
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์สุกร
ปี พ.ศ. 2551
6 การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
ปี พ.ศ. 2550
7 การเฝ้าระวังการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะของ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย
8 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์สุกร
9 การร่างมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้าของไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในไก่เนื้อ
10 การประเมินความเสี่ยงของลิสทีเรียโมโนไซโตจีเนสในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
11 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน
12 การเฝ้าระวังการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะของ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย
13 การตรวจพิสูจน์ยีนที่ควบคุมการสร้างพิษเอนเทอโรท็อกซินของเชื้อสตาฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่เพาะแยกได้จากแหนมหมู
ปี พ.ศ. 2549
14 การเฝ้าระวังการดื้อต่อยาฆ่าเชื้อและยาปฏิชีวนะของ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานการวิจัย
15 ผลของยาต้านจุลชีพอะวิล่ามัยซินพาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ
16 การร่างแนวปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงนำเข้าของไวรัสไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกในฟาร์มไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2548
17 ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน ฟลาโวมัยซิน และอีรีโทรมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตต่อเชื้อเอ็นเทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
18 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
19 การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปี่อยสเตรนที่มีการระบาดในประเทศไทยด้วยความร้อน
20 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน
21 การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2547
22 ผลของยาต้านจุลชีพ อะวิล่ามัยซิน พาโวมัยซิน และอีรีโทนมัยซิน ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต ต่อเชื้อเอ็นทอโรค๊อคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2541
23 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม
ปี พ.ศ. 2540
24 ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest - PR และ Microbial Inhibition Disk Method ในการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
25 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม : รายงานผลการวิจัย
26 การหาเชื้อแบคทีเรียที่มีความไวสูงต่อยาหลายชนิดเพื่อนำมาใช้ตรวจหายาตกค้างในน้ำนม
ปี พ.ศ. 2538
27 ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest-PR และ Microbial inhibition disk method ในการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมในประเทศไทย : รายงานผลงานวิจัย
28 ประสิทธิภาพของชุดตรวจสอบ Delvotest - PR และ Microbial Inhibition Disk Method ในการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมในประเทศไทย