ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศุภชัย อำคา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 17
2 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 12
3 พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง 10
4 ฝอยฝา ชุติดำรง 9
5 ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ 7
6 จิรวัฒน์ พุ่มเพชร 7
7 อัญธิชา พรมเมืองคุก 7
8 เครือมาศ สมัครการ 6
9 วัลยา แซ่เตียว 5
10 นางสุพัตรา บุตรพลวง 4
11 เกวลิน ศรีจันทร์ 4
12 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 4
13 เธียร วิทยาวรากุล 3
14 สิรินภา ช่วงโอภาส 3
15 สุชาดา กรุณา 3
16 นางสาววัลยา แซ่เตียว 3
17 ชัยสิทธิ์ ทองจู 3
18 ประยูร เพียตะเณร 3
19 ธงชัย มาลา 3
20 นายชัยฤทธิ์ ยุติธรรม 2
21 นายสรศักดิ์ นาทิพย์ 2
22 รัชพล พะวงศ์รัตน์ 2
23 นายทูลโรย มะลิแก้ว 2
24 พิบูลย์ กังแฮ 2
25 นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร 2
26 อ.อรุณี คงสอน 2
27 ชวลิต ฮงประยูร 2
28 วิภาวรรณ ท้ายเมือง 2
29 นางสาวอรุณี คงสอน 1
30 ไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ 1
31 ศาสตราจารย์พิเศษดร.สันทัด โรจนสุนทร 1
32 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
33 สุรเดช จินตกานนท์ 1
34 วุฒิไกร โพธิวรรณ 1
35 ดร. เกษศินี สิทธิวงศ์ 1
36 ศิริสุดา บุตรเพชร 1
37 อุณารุจ บุญประกอบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 3
5 2555 8
6 2554 9
7 2553 6
8 2552 3
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศักยภาพปุ๋ยซิลิคอนเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจและผักบางชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร สำหรับปรับปรุงดิน และเพิ่มผลผลิตของอ้อย
ปี พ.ศ. 2557
3 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในผักคะน้าและผักกาดกวางตุ้ง
5 ศึกษาสถานะธาตุอาหารพืชในดินต่อการสะสมธาตุอาหารพืชในใบองุ่น ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตขององุ่นรับประทานสดพันธุ์ Beauty Seedless ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
6 โครงการยุวหมอดิน สสวท.
ปี พ.ศ. 2555
7 การจัดการธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสบู่ดำ
8 การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ congenital hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปี พ.ศ.2553
9 การศึกษาแหล่งของเชื้ออะโซโตแบคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสูงในพื้นที่ปลูกพืชของโครงการหลวง
10 ควมสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุลคาร์บอนในดิน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าไม้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ำแม่กลอง
11 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ปี 2554
12 โครงการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี
13 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (สะโง๊ะ ห้วยแล้ง ผาตั้ง ห้วยน้ำขุ่น ปังค่า ปางอุ๋ง แม่โถ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย แม่ปูนหลวง)
14 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2554
15 การจัดการธาตุอาหารพืชตามค่าวิเคราะห์ดินต่อผลผลิตและคุณภาพพริกหวาน
16 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพของพลับและกีวีฟรู้ทในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
17 ผลระยะยาวของการให้ธาตุสังกะสีต่อเนื่องกันต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
18 สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง
19 โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดิน โรงไฟฟ้าราชบุรี ปี 2554 (EGAT ratchaburi 2554)
20 โครงการยุวหมอดิน สสวท
21 โครงการวิจัยสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ปีพ.ศ.2554
22 โครงการหลัก:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคตโครงการย่อย 1.16: การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เฉพาะพื้นที่สำหรับสบู่ดำ
23 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สำหรับการผลิตอ้อยในฤดูปลูกข้ามแล้งและฤดูปลูกต้นฝนในชุดดินกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2553
24 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (second crop
25 การพัฒนาระบบคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อยกระดับการให้ผลผลิตอ้อย : การทดสอบความแม่นยำของระบบคำแนะนำปุ๋ยจากผลการวิเคราะห์ดิน
26 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพของกีวีฟรู้ทและพลับ ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
27 ผลการให้ธาตุสังกะสีต่อผลผลิตและคุณภาพขององุ่นรับประทานผลสดในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
28 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ,,หลวง
29 ความแม่นยำของคำแนะนำปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่มีผลต่อผลผลิตอ้อย และความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเขียวใบกับปริมาณไนโตรเจนในใบของอ้อย ปลูกในชุดดินกำแพงเพชร
ปี พ.ศ. 2552
30 The effect of steel-making slag on suppressing methane production and efficacy as a fertilizer used in tropical paddy fields (first crop)
31 การสะสมคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้
32 โครงการยุวหมอดิน สสวท.